P o j ď   s i   s á h n o u t   n a   B o h a  ..
main page INDEX   ___________________________________________________________ pele - mele _________
                                                                         


PELE - MELE

                   Stránky vznikly jako nerealizovaná kniha ...

Historie:


Nejprve vznikla kniha. Trvalo jí to 2,5 roku a byla dokončena v závěru r. 2003.

Lektoři:


Celkem se nabídlo 12 respondentů k lektorování či recenzování knihy. Zprávy od nich nedošly žádné s výjimkou dvou; jim patří velký dík. Někteří alespoň konzultovali určité části…


Struktura:


Kniha je kompilátem podle myšlenky "Proč dělat znovu to, co už jiní udělali, a lépe?". Je sestavena z dostupných, věcně správných článků a statí, doplněných průvodním slovem. Cizí texty jsou z velké části původně nečeské, jinojazyčné. - Text je psán v zásadě třemi barvami: červenohnědě průvodní autorské slovo, modře citace Písma, církevních dokumentů a slov zjevení, černě přejaté (cizí) texty. Tato barevnost byla zachována i editorem webových stránek. - Obsah není demagogický, ukazuje i otevřené (neuzavřené) skutečnosti, připouští spekulace, je ale veden základní jednotící myšlenkou, danou názvem knihy. Každá část je označena, je-li v souladu s naukou Církve nebo není, takže čtenář nemusí tápat.


Vydání knihy:


Jednání o vydání publikace probíhala v období 12/03-03/04. Osloveno bylo 62 nakladatelství, která inzerují vydávání křesťanské nebo duchovně zaměřené literatury. Z nich 38 nějak reagovalo, 6 jich přistoupilo na nabídku a hlouběji dílo zkoumala a 2 dokonce uvažovala o realizaci vydání. Nakonec z toho ale sešlo. Ono je to přece jenom o penězích až na prvním místě. Mezi uváděnými "důvody" byly tyto: "Náš ediční plán máme naplněný dopředu na 5 let", "Je to moc rozsáhlé", "Je to moc katolické", "Je tam moc obrázků", "Vytiskli bychom to, ale jen černobíle", "Vydali bychom to, ale pouze 1. část" a jiné, např. že distributoři náboženské produkce odmítají brát knihy z "nesmluvních" nakladatelství, i kdyby slovo Bůh bylo na každé stránce několikrát, kdoví…


Překlady:


K překladům se nabídli dva nadšenci. Slibovali… Když zjistili, že se jedná o víc než dva odstavce, ochota odumřela… - Většina přejatých textů jsou nakonec autorské vlastní překlady z angličtiny, francouzštiny, italštiny, portugalštiny, slovenštiny, polštiny, němčiny, latiny a ruštiny; nejsou moc uhlazené, číst se snad dají.

  
Oslovena byla tato nakladatelství (abecední řazení):
  

Academia - Advent-Orion - Agape Brno - Alternativa - Canopus - Cesta - Cintamani - Cor Jesu - Dingir - Dobra - Doron - Dybbuk - Eman - Eminent - Fatka - Gemini - Herrmann & synové - Hlaváček - Chvojkovo nakladatelství - IBS - Kalich - Karmelitánské nakladatelství - Krystal OP - L. Marek - Libri - Magnificat - Malvern - Matice cyrilometodějská - Mladá fronta - Nakladatelství Franze Kafky - Nová naděje - Nové město - Oikoymenh - Omadeq - Ottobre 12 - Ottovo nakladatelství - Panevropa - Paseka - Plaňanský - Portál - Poutník - Poznání - Pragma - Praha - Půdorys - Reader's Digest Výběr - Refugium - Regia Mar - Santal - Sefer - Serafín - Stratos - Sursum - Svítání - Tomáš Janeček - Triality - Trinitas - Vetus Via - Volvox Globator - Vyšehrad - Zlatý řez - Žaket.


Jiné šíření:


V průběhu nabídek bylo nakladatelům, lektorům a přátelům bezúplatně rozesláno přes 30 CD nosičů s knihou ve formátu pdf (Acrobat). Tato možnost (se stejnými podmínkami) pro všechny stále trvá.


Web:


Jsou lidé nezištní, obětaví a spolehliví, jimž jde skutečně o čest Boží. Jedním z nich je editor těchto stránek, jehož stovky hodin u počítače nelze ničím nahradit. - Stejně vstřícní jsou i poskytovatelé místa na serveru a všech služeb spojených s vystavením stránek.
   Tak kniha o Božích stopách v dnešním světě "Pojď si sáhnout na Boha" neodumře, ale bude moci být všem "hledačům Boha" k dispozici. Všem jim patří poděkování a odměna. Deo gratias.


Co dál?


Stránky neustrnou, ale budou podle dalších poznatků doplňovány a aktualizovány, čímž se od původní knižní předlohy budou stále více odchylovat. Aktualizována budou ale jen již uvedená témata; rozšíření o další Boží stopy se (zatím) nepředpokládá.


     Autorská práva

O čistotu v oblasti autorských práv bylo pečováno průběžně. Někteří byli vstřícní a jejich reakce na žádost o souhlas s uveřejněním statí s jejich autorstvím nebo autorskými právy byly typu:

"… náš portál RADIOVATICANA je Vám plně k dispozici. Stahujte si libovolně vše, co uznáte za vhodné. Šiřte naše zprávy mezi své přátele, za to Vám mohu být jedině vděčný. K tomu jsem tento portál koneckonců v květnu - po dlouhém úsilí - zřídil. Jenom se omlouvám, že čeština asi někdy není tak brilantní, jak by měla být. P. Jiří Sýkora, SJ, vedení české redakce VR" (E-mail z 06.08.2002 13:53 "Programmi Ceco"ceco@vatiradio.va)

jiní (zejména publicisté-profesionálové) oponovali názoru o "(morálně) povinném" zpřístupnění pramenů o Bohu všem a zdarma, jen s možnou náhradou vlastních nákladů, tedy bez zisku. Šlo hlavně o fotografie. Naštěstí se i zde situace postupně vyjasnila. - Byly získány i souhlasy ze zahraničí; někteří autoři však nereagovali (asi nerozumí české začátečnické angličtině).

Není znám žádný případ kolize cizích autorských práv u textů a fotografií uvedených na těchto stránkách. Přesto - každý, kdo by se cítil poškozen na svých autorských právech, je vyzýván, aby tuto skutečnost sdělil na kontaktní adresu k vyřešení. Předpokládanou reakcí však může být pouze odstranění rozporované části ze stránek (i z knihy).

Tyto stránky nejsou chráněny žádnými autorskými právy. Obsah, katolicky náboženskou a mravní nezávadnost garantuje autor.
Předpokládané užití stránek: k vnitřnímu obohacení, k meditaci a k rozumovému (nejen emotivnímu) přijímání reality existence Boží s následným sebeobrácením.


     Recenze

Recenze knihy od mladého předního katolického experta v oblasti křesťanské pedagogiky P. PhDr. ThLic. Jan Dohnala (*1973), specialisty na problematiku vysokoškolského studentstva a mládeže z rizikových skupin z 11.01.2004, potěšila:

   "Jsem rád, že se mi podařilo přečíst knihu (620 stránek), kterou považuji v dnešní době za skutečný dar pro naši společnost, a to nejen pro tu věřící, katolickou, ale i pro lidi hledající. Obsáhlá publikace, kterou vezme čtenář do ruky, se vyznačuje nejen precisním grafickým zpracováním, ale i logickou výstavbou jednotlivých kapitol, obsáhlým poznámkovým aparátem a bohatým faktografickým obsahem.
   Celou publikací se navíc táhne jako červená nit jasná myšlenka a cíl: oslovit srozumitelnou, moderní formou hledající, pochybující, a zároveň snaha vyvést farizeje dnešní doby ze stereotypu jejich zabydlení se v tomto hmotném světě nebo v jejich falešných představách o Bohu. Publikace jasně ukazuje, že Bůh je TEN "vždy větší" - "semper maior", který převyšuje všechna naše poznání, ale který není nedostupný a je komunikatibilní.
   Z jednotlivých kapitol je zřejmé, že autor představuje Boha a jeho rozmanité cesty, kterými On přichází k člověku v dějinách. Tímto srozumitelným a pro současnou společnost vhodným jazykem, který je navíc opatřen poznámkami a odkazy, významně obohacuje katolickou literaturu zejména v její pedagogické sekci. Domnívám se, že staví vysokou laťku pro trapné brožurky, které představují katolickou víru nevěřícím a hledajícím jako naivní, zastaralou a infantilní berličku pro duševně oslabené jedince bez vlastního názoru.
   Kdysi jsem se ptal jednoho mladého "skejťáka", kdy byl v životě nejšťastnější, a čekal jsem, že odpoví něco ve smyslu, že moc šťastný není, a tím mi otevře cestu pro mé rádoby pastorační působení. On mi odpověděl, že byl nejšťastnější, když šel od svaté zpovědi. To byl okamžik, v němž jsem poznal, že Bůh je živý, že je mezi námi, že jeho Duch vane, kudy chce, nezávisle na našich pastoračních snahách, a to často velmi krkolomnými cestami.
   Z knihy dýchá tato zkušenost, zkušenost víry, zkušenost vyjádřená slovy "Vím, komu jsem uvěřil".Ať kniha zprostředkuje co nejvíce lidem svůj krásný obsah, jak fotografický a faktografický, tak zejména aby v ní zahlédli Toho, který je Pánem nad životem i smrtí."

Na stížnost recenzentovi ohledně obtíží s vydáním knihy a žádost o povolení ke zveřejnění recenze došla vtipná a humorná odpověď (16.01.2004). Zde její část:

   "… máte úplnou pravdu a Váš případ hovoří jen o tom, že když někdo udělá něco kvalitního, setkává se se závistí a mnozí mu brání, aby se jeho dílo prosadilo na veřejnosti. Nejinak tomu bylo s velkými lidmi v minulosti: G. Mendelovi se pro jeho pokusy s hrachem vysmívali, a nakonec se stal zakladatelem genetiky. Podobně s Mozartem, který vynikl zejména svým Requiem, jež napsal na smrtelné posteli. Za jeho rakví však šel jen jeho pes. … Rozhodně nemyslím, že bych přeháněl, ale tato práce se mi jeví jako opravdu kvalitní. Navíc nikdo nic podobného u nás nezpracoval. Zvláště smekám před tím, že kniha je dílem jednoho autora … Dávám Vám svolení k publikování recenze…"


     Pozitivní reakce na tyto stránky, resp. knihu na CD

   "Ahoj! Slíbil jsem potvrzení doručení (CD). Došlo to naprosto v pořádku obojí. Díky moc!Naprosto upřímně: jsem v šoku! Čekal jsem všelicos, ale tohle více než šestisetstránkové dílo, tak komplexní, to je opravdu ohromující… Jak dlouho už na tom děláš? Smekám! Chtěl jsi i návrhy na korekci, ale jelikož toto budu při svém pracovně natřískaném programu číst jistě víc než měsíc, nemůžu zodpovědně kritizovat…" (15.01.2004, přítel z Brna)"

   Ještě jsem si tam všimnul... pokud tomu chceš dát přísně věrohodný, vědecký ráz, nemíchal bych do toho neověřené věci, a Vatikánem ne právě nadšeně přijímané zdroje. Jistá "populárnost" se tam v případě tolika jevů na tolika místech v tolika časových údobích dostane i tak, ať chceš či nechceš. Různí lidé tomu v různé míře budou věřit, ale znevěrohodňovat to ještě procentuálně málo přijímanými "zjeveními" bych pokládal za zbytečné." (16.01.2004, tentýž přítel z Brna) Díky.


     Negativní reakce na tyto stránky, resp. knihu na CD

  


     Výkřiky radosti nad nalezením Boha nebo nad obrácením se

  


     Negativní emoce

  


     Kontakt

   Cítíte-li potřebu se s něčím svěřit, vyjádřit svůj názor, doplnit, ohodnotit, prostě jakkoli reagovat, můžete své sdělení svěřit na adrese pzachvej@centrum.cz; je to takové ucho těchto stránek. - Nevyjádříte-li jasně nesouhlas, může být Vaše reakce zařazena mezi zveřejněné ohlasy. Zde si správce stránek vyhrazuje právo zveřejnit reakce podle svého uvážení.
   Připomínky k funkci a vzhledu webových stránek směrujte na jejich webmastra na adrese pzachvej@tlig.cz
  


obsah

POZNÁMKY:________________________________________________________________________________________________________________/