P o j ď   s i   s á h n o u t   n a   B o h a  ..
main page INDEX   ______________________________________________________ stopa 4-3 / Damašek _________
                                                                         


DAMAŠEK

                                                                 DAMAŠEK - OLEJ A STIGMATA[1]

  
Olej z ikony

   Před jeho branami se obrátil sv. Pavel. Křesťanství tu přetrvalo od těch časů až dodnes. Tady, v křesťanské čtvrti Sufanieh, v rodině mladých novomanželů - řeckokatoličky Myrny Nazzourové (nar. r. 1964, středoškolsky vzdělané) a Nikolase Nazzoura, pravoslavného vyznání, začal 26. listopadu 1982 obraz Panny Marie s Ježíškem ronit olej. Obraz Myrně přinesl Nikolas, když se vracel z prací v Evropě. Jde o tradiční tzv. Kazaňskou ikonu. Je to zasklená barevná reprodukce rozměrů 9 x 13 cm. Obraz byl zavěšený nad manželskými postelemi. Miska, kterou Myrna podložila pod obraz, se po chvíli zaplnila vytékajícím olejem.
   Množství vyteklého oleje se pravidelně zjišťuje vážením. Olej se uchovává, za což je zodpovědný kněz Joseph Malouli. Obraz je vystaven v uzamčené mramorové skříňce, kterou hlídají, aby nemohlo dojít k jejímu odcizení anebo zneužití.
   V období od dubna do listopadu 1987 z ikony vyteklo 1348 gramů oleje. Olej podrobili analýze. Z rozboru, který provedla laboratoř pro chemický výzkum G. Loges, Ltd. pro oblast Wesel a Kleve v SRN, vyplývá, že jde o čistý olivový olej. Analyzovali ho infračervenou spektroskopií a plynovou chromatografií.
   Olej po nanesení na filtrační papír a po volném usušení nezanechává žádnou skvrnu, jako je tomu v případě přírodního olivového oleje.
   Působením tohoto oleje došlo k uzdravením, o čemž svědčí zaznamenané doklady.

  
Olej z Myrnina těla

   Olej začal vytékat i z Myrniných rukou a později i z jejího obličeje a očí. Tyto úkazy se opakují v nepravidelných intervalech dodnes.
   Vzpomínaného 26. listopadu večer manželé Nazzourovi o zázračném vytékání oleje uvědomili patriarchát pravoslavné církve. Osobně přišel místní biskup v doprovodu dvou kněží. Před obrazem se pomodlil a vzal si s sebou vatu namočenou do oleje.
   Ten samý večer přišli i dva příslušníci syrské tajné policie s lékařem. Prozkoumali obraz a prohlédli stěny místnosti. Když ikonu zavěsili na místo, olej začal opět téci. Před jejich očima začal olej vytékat i z Myrniných rukou, a to hned potom, jak si je na jejich požádání před nimi umyla. Lékař po vyšetření řekl: "Bůh je veliký."
   Od začátku byla Myrna pod neustálým dozorem několika kněží. Jejím duchovným rádcem je římskokatolický kněz, lazarista P. Joseph Malouli. Správce řeckokatolické komunity - kněz Dr. Eliáš Zahlaoui - o všech úkazech a poselstvích, svěřených Myrně, napsal knihu, doloženou mnoha svědeckými výpověďmi.
   12. prosince 1982 ronila ikona velké olejové bubliny, které slyšitelně praskaly. Miska podložená pod obrázkem se rychle naplnila. V ten večer přišel i slavný libanonský zpěvák Tony Hanna se šéfem syrského televizního orchestru. Všichni přítomní se společně pomodlili.

  
Myrnina zjevení a další ikony, ronící olej

   Dne 15. prosince 1982 došlo k prvému Mariinu zjevení na terase domu. Myrna o tom vypráví: "Když jsem zvedla hlavu, viděla jsem, jak přede mnou stojí svatá Panna, celá zářivá, jakoby pokrytá diamanty a perlami. Zachvátil mě strach. Vstala jsem a utekla do bytu k Awardovým." - V ten samý den Myrnin dům navštívil generál Walid Hammamieh, velitel damašské policie, doprovázený svým pobočníkem.
   Dne 19. prosince 1982 se Myrně zjevila svatá Panna a řekla jí toto poselství: "Dala jsem vám víc oleje, než jste žádali, a dám vám něco ještě silnějšího, než je olej. Kajte se a věřte... Ohlašujte mého Syna Emmanuela. Kdo Ho hlásá, bude spasen."
   Na Štědrý večer byl přítomen i generál Mustafa Tlass, ministr obrany s manželkou a několika dalšími úředníky. Přišel právě ve chvíli, když ikona ronila olej. Generál byl velmi dojatý. Otci Eliášovi řekl, že pokud napíše o událostech knihu, ať nezapomene připomenout, že on sám byl svědkem. Mladým manželům nabídl vilu, aby z jejich obydlí mohlo být zřízeno poutní místo.
   Biskup si přál, aby byla ikona přenesena do řecko-pravoslavného kostela Svatého kříže. Dne 9. ledna 1983 ikonu - právě ronící olej - slavnostně přenesli do kostela za účasti 70.000 osob.
   V Myrnině domě zavěsili novou, stejnou ikonu. I ta začala ronit olej!

  
Myrnina stigmatizace

   Dne 21. února 1983 se Myrně na terase opět zjevila Panna Maria a řekla jí toto poselství: "Tato slova si vryjte do paměti a neustále opakujte: Mou spásou je Bůh, mým světlem je Ježíš, mým životem je Duch Svatý, proto se ničeho neobávám."
   V pátek 25. listopadu 1983 byla Myrna stigmatizovaná. Objevily se jí rány na rukách i nohách a vytékala z nich krev. Stigmata ověřilo šest přivolaných lékařů, mezi nimi i ředitel francouzské nemocnice. Přítomni byli též biskupové syrsko-katolické pravoslavné církve.
   Podruhé se Myrně stigmata objevila na Zelený čtvrtek 19. dubna 1984. Přibyla i široká rána v boku, o které jeden z přítomných lékařů řekl, že ji bude třeba zašít. Rána se však ještě toho večera uzavřela. Roku 1985 Myrna porodila děvčátko.
   26. listopadu 1986 začal z ikony téct olej. Tekl i z Myrninina obličeje, a to v neobyčejném množství. Tehdy se opět před ní zjevil Ježíš a řekl jí: "Modlete se za hříšníky, neboť do každého slova modlitby vleji kapku své Krve."
   15. srpna, na svátek Nanebevzetí Panny Marie, řekl Myrně Ježíš toto poselství: "Moje dcero, toto je moje Matka, z které jsem se narodil. Kdo Ji uctívá, Mě uctívá. Kdo Ji popírá, Mě popírá. Kdo Ji prosí, dostane. Protože Ona je mou Matkou."
   26. listopadu 1987 se v Myrnině domě shromáždilo mnoho poutníků. Mezi nimi i skupina Francouzů a P. René Laurentin. Ježíš dal Myrně toto poselství: "Běž a po celém světě bez strachu oznamuj, aby se pracovalo na sjednocení."
   Roku 1988 Nikolase a Myrnu pozvali do USA. Tam se jim narodilo druhé dítě, syn Emanuel.
   Podle prohlášení významného amerického chirurga, jednoho z osobních lékařů bývalého prezidenta USA R. Reagana, Dr. A. Mansoura, 2. května 1988 z rukou Myrny vyteklo tak velké množství oleje, že stékal na zem. To se stalo v jeho domě v Los Angeles za přítomnosti arcibiskupa J. Tawila a archimandrity Ch. Abooda.
   O Velikonocích 1990 se Myrně opět obnovila stigmata. Před očima početných svědků se jí otevřelo všech pět ran. Stigmatizaci nafilmovali.
   Trvání Myrniných vidění bývá různé. Různá byla i místa, kde k nim došlo. Myrna při těchto setkáních s Pannou Marií a Ježíšem okolí nevnímá. Poselství opakuje, takže jsou zaznamenaná.
   Do roku 1993 měla Myrna stigmata čtyřikrát. Poprvé to bylo v předvečer výročí ronění oleje z ikony, další potom vždy o Velikonocích, a to tenkrát, když tyto svátky byly v katolické i pravoslavné církvi ve stejném termínu, což je jednou za tři roky. Při stigmatizaci byla přítomna celá řada odborníků. Při poslední byl i neurolog Dr. Loren z pařížské nemocnice, dvě psycholožky a další.
   Myrna strávila měsíc v Austrálii, kde navštívila čtyři státy. Během těchto návštěv jí olej vystoupil 37-krát na rukách, raz na obličeji a dvakrát na krku.
   Po poslední extázi (26. října 1990) se ostatní fenomény zastavily. Toto zastavení uvedených úkazů trvalo do roku 2001, kdy se Velikonoce slavily ve stejném termínu u ortodoxních i u katolíků.
   Reportér abbé Boz po návratu ze Sufaniehu v pařížském rozhlase prohlásil, že se nyní víc modlí.

   Otec Malouli prosí o modlitbu pro Myrnu a za konečné sjednocení křesťanů.
   Ing. Josef Dočekal z Brna, který pracoval v Homsu na stavbě rafinérie, říká: "V Sýrii jsme několikrát navštívili rodinu Nicolase Nazzoura. Sami jsme viděli, jak olej odkapává z obrázku Panny Marie do podložené misky. Na podzim roku 1987 jsme na Myrniných nohách viděli zřetelné jizvy, které jí zůstaly po otevřených ranách. Osobně jsme mluvili s P. Maloulim i s Myrnou. Do roku 1993 jsem si psával s otcem Maloulim."
   Zpěváci pro Pannu Marii a její zázraky v Sufaniehu skládajú písně. Do Myrnina domu přicházejí významní politici, vysocí úředníci, představitelé církevní hierarchie včetně papežského nuncia. Tady se modlí tak soustředěně, že nevnímají ani čas, ani okolí. Modlí se celé hodiny, dni, noci. Přicházejí staří i mladí. Odsud se modlitební skupiny šíří po Sýrii a po celé Malé Asii.
   K vytékání oleje začalo docházet i z jiných reprodukcí ikon Panny Marie Sufranežské, a to na různých místech světa. Je zajímavé, že olej pramení i z úplně obyčejných papírových obrázků a vůbec je nepoškodí. Papír zůstane suchý.
   V roce 1983 přišel z obyčejné zvědavosti do Myrnina domu muslimský výtvarník, horlivý komunista a propagátor marxismu Samir Younes. Když vzal do rukou pohlednici zázračné ikony, začal z ní vytékat olej. Výtvarník se na místě obrátil a stal se z něho velký mariánsky ctitel. V Myrnině domě dodnes visí tři ikony, které namaloval. Jedna z nich roní olej.
   Na výroční den zjevení (r. 1983) svatá Panna plakala olejové slzy. Je zvláštní, že slzy stékaly mezi papírem a sklem obrazu a že zmizely samy od sebe.
   Dne 1. června 1985 přišli dělníci do starého kostela Nanebevzetí Panny Marie, který byl uzavřený už 8 roků, vytrhávat dlažbu. Najednou zpozorovali, jak obraz Panny Marie roní slzy. Zpráva se rychle rozšířila a kostel byl neustále plný lidí - křesťanů i mohamedánů. Olej pramenil z obrazu po čtyři dny.[1] Anton Selecký: "Damask - Zjednoťte sa!", M-Rosa 3-4/1998


mailto:stopy@centrum.cz

obsah | předchozí | další
pointer_____________________________________________________________________________________