P o j ď   s i   s á h n o u t   n a   B o h a  .. 1
main page INDEX   ______________________________________________________ stopa 5-1 / Znamení v Garabandalu _________
                                                                      


ZNAMENÍ V GARABANDALU

                                    

  Mapka a poselství Garabandalu viz část 6-3.

Místo u pinií, kde bude Varování, na které lze sáhnout (bez fyzických pocitů), o němž bude přes hromadné sdělovací prostředky informován 8 dní předem celý svět


VAROVÁNÍ Z GARABANDALU[1]

   Panna Maria dětem oznámila příchod Varování. Conchita obsah sepsala a odevzdala i s podrobným vysvětlením otci Laffineurovi, francouzskému knězi. Děvčata se k obsahu vyjadřovala i později.v
   Conchita: "Je to jakoby trest, aby se dobří přiblížili víc k Bohu a ostatní aby byli upozorněni. V čem varování spočívá, nemohu prozradit. Bude to něco..., co jde přímo od Boha a odehraje se na nebi. Bude to viditelné na celém světě, na kterémkoli místě. Pocítí to všichni lidé a budou mít strach. Bude to trvat jen krátce. Varování bude pro každého jakoby vnitřní zjevení jeho hříchů, ať už je věřící nebo nevěřící.
   Všechny národy to budou cítit najednou. Nikdo nebude moci před ním utéci. I když se zamkneš ve svém pokoji a zavřeš okna, nebudeš moci před ním uniknout. Nejlepší by bylo v tom okamžiku být v kostele, Ježíš by nám dal sílu lépe to snášet. Varování bude jako očištění před zázrakem. Bude to nadpřirozený úkaz a věda ho nebude umět vysvětlit. Tí, kteří neznají Krista, uvěří, že přichází od Boha. Věřím, že není možné, aby svět byl tak zatvrzelý, že by se nemohl změnit. Všichni, nezávisle na tom, kde se v tom čase budou nacházet, budou sami se svým svědomím přímo před Bohem. Tehdy uvidí všechny své hříchy, a rovněž i jejich příčiny. Každý uvidí znamení, milost anebo trest ve svém nitru. Všichni to pocítíme různě, neboť to bude záviset na našem svědomí. Varování bude velmi osobní, proto budeme reagovat odlišně. Nejdůležitější bude, abychom rozpoznali své vlastní hříchy a jejich zlé následky. Musíme být vždy připraveni mít duši v míru a nevázat se tak moc na tento svět."

   Loli: "Varování bude trvat pouze několik minut. Všechen pohyb na zemi i v ovzduší utichne. I letadla ve vzduchu znehybní.
   Pocítíme všechno zlé, co jsme udělali. Bude to vnitřní pocit lítosti a bolesti nad tím, že jsme urazili Boha. Potřebujeme se na tuto událost připravit a činit hodně pokání, přinášet oběti, navštěvovat Svátost Oltářní, pokud můžeme každý den, a denně se modlit svatý růženec.

   (Loli jediná zná rok, ve kterém se varování má stát. Nikdy ho nikomu neřekla, ani knězi.)
   "Varování přijde v čase, kdy bude velmi těžké praktikovat náboženství. Bude se to muset dělat ve skrytu. Mohu říci jen to, že varování je velmi blízko a je velmi důležité."
   Jacinta: "Varování bude něco, co bude nejprve viditelné ve vzduchu všude na svět, a hned potom se to přenese dovnitř našich duší. Bude to trvat velmi krátce, ale pro svůj účinek v nás se bude zdát, že to trvalo velmi dlouho. Potom pocítíme velkou lásku k našemu Nebeskému Otci a Matce a budeme žádat o odpuštění za všechny naše urážky. Měli bychom se na tento den připravit a nečekat na něj se strachem, neboť Bůh neposílá něco proto, aby nám navodil strach, ale spíše ze spravedlnosti a lásky, a dělá to pro dobro všech svých dětí, aby se mohly těšit ve věčné radosti a nebyli zatracené.
   Panna Maria řekla, že varování přijde, až události budou nejhorší, a komunizmus v nich bude hrát velkou úlohu. Naléhala, abychom se modlili, aby to bylo odvrácené."
  
Brzy po výstraze má přijít velký Zázrak.
   Conchita: "Panna Maria mi oznámila přesné datum zázraku a přesně z čeho bude pozůstávat. Jeho uskutečnění mám týden předtím osobně lidem oznámit. Nemocní, kteří se ho zúčastní, budou uzdraveni nezávisle na jejich nemoci nebo náboženství. Hříšníci se napraví. Kdo uvidí velký zázrak, který Bůh vykoná prostřednictvím Panny, už nebude mít pochybnosti. Proto už dnes očekávejme tento velký den zázraku, abychom uviděli, jestli se svět mění a trest bude odvrácen.
   Zázrak se odehraje v Garabandalu v prostoru "Pinií" (místo zjevení Panny Marie). Viditelný bude ze všech míst přírodního amfiteátru. Potrvá asi čtvrt hodiny a hromadné sdělovací prostředky ho rozšíří do celého světa. V "Piniích" zanechá viditelné znamení. Zázrak poslouží k obrácení celého světa. Obrátí se i Rusko a všichni budou milovat Srdce Ježíše a Panny Marie.
  
Zázrak přijde brzy po Varování a uskuteční se ve čtvrtek. Bude to svátek některého svatého, oddaného Eucharistii, ve 20.30 hodin. Tento datum se bude shodovat s velkou událostí v Církvi. Bude to úplně nová událost, něco tak zázračného, tak vzácného, jako je např. vyhlášení církevního dogmatu. Přijde to brzy, ale mohu to odhalit až teprve 8 dní předtím.
   Od toho momentu bude u pinií trvalý znak, aby ho každý mohl vidět a dotknout se ho, ale nepocítit fyzicky. Nedovedu to vysvětlit. Bude to jako dým. Výjimečná událost v Církvi ovlivní celou Církev. Stane se to v ten samý den jako Zázrak, ale ne jako následek Zázraku. Bude to jen náhoda. Taková událost v Církvi se stává jen zřídka a nestala se nikdy za mého života.
   Osm dní před Zázrakem, hned po půlnoci, zavolám rádio, televizi a každého na světě, o kom si budu myslet, že bude moci zprávu rychle rozšířit. Čekám. Nebeská Matka nikdy nelže. Zázrak můžete očekávat v březni až květnu. Před Zázrakem bude větší množství falešných zjevení po celém světě."
   Loli: "Varování a zázrak se odehrají v rozmezí jednoho roku."
  
Otec Francois Turner, historik Garabandalu, dodává, že Zázrak se stane mezi osmým až šestnáctým dnem v měsíci. Také tvrdí, že události a poselství v Garabandalu se nerozcházejí s učením Církve.
   Děvčata vypovídají, že když nebudeme věnovat pozornost poselstvím, po zázraku přijde trest.
   Conchita: "Nemohu prozradit, jaký druh trestu to bude mimo to, že bude výsledkem přímého zásahu Boha. Trest, pokud přijde, přijde po Velkém zázraku, nevím za jak dlouho. Ať se všichni katolíci před trestem vyzpovídají.
   Ať ostatní olitují a napraví své chyby. Ježíš nehrozí trestem proto, aby nás zbavil odvahy, ale proto, aby nás pokáral."
  
Loli: "Stroje a motory přestanou fungovat. Dostaví se vlna veder a žízeň, kterou nebude možné uhasit."

[1] Anton Selecký: "Garabandal"; M_Rosa 3-4/1998;
http://mrosa.szm.sk/341998/index.htm


http://web.katolik.cz/feeling/6_3.htm

obsah | předchozí | další
pointer_____________________________________________________________________________________