P o j ď   s i   s á h n o u t   n a   B o h a  ..
main page INDEX   __________________________________ stopa 6-7 / Poselství Mariánskému kněžskému hnutí _________
                                                                         


POSELSTVÍ MARIÁNSKÉMU KNĚŽSKÉMU HNUTÍ

    

[1]Mariánské kněžské hnutí vzniklo před 31 lety ve Fatimě. Jak je možno vyčíst na vatikánském Internetu, 8.5.1972 se modlil italský kněz Don Stefano Gobbi v kapličce zjevení "za některé kněze, kteří nejen zradili své povolání, ale snažili se organizovat ve sdruženích, která se postavila proti autoritě církve. Vnitřní síla ho nutí, aby měl důvěru v lásku Panny Marie, která ho použije jako skromného a chudého nástroje a shromáždí kněze, kteří přijmou její výzvu a zasvětí se jejímu Neposkvrněnému Srdci, aby se pevně sjednotili s papežem a s Církví s ním spojenou a aby přiváděli věřící do bezpečného útočiště jejího mateřského Srdce".

   O dvě léta později se už začala konat Večeřadla modlitby a bratrské lásky mezi kněžími a laiky. Postupně se rozšířila po Evropě a pak do všech kontinentů. Dnes toto hnutí čítá přes 100.000 kněží. Hlavním cílem je žít zasvěcení Neposkvrněnému Srdci P. Marie. Závazek úplného zasvěcení Mariinu Neposkvrněnému Srdci dává kněžím a stejně tak laikům hluboký pocit důvěry a radosti. Věřit v konkrétních situacích, že P. Maria je stále nablízku s touhou nám pomoci, jak by to udělala každá maminka, a ještě lépe než ona, vyvolává pocit jistoty i uprostřed osobních bolestí a nejistot dnů, které prožíváme. Tak přicházíme k jádru evangelního poselství, k víře v Prozřetelnost Boží, která nás vede k přijímání všech životních situací s dětskou důvěrou maličkých, kteří se zcela odevzdávají Otcově lásce.
   Tak se minulost svěřuje nekonečnému milosrdenství Ježíšova Srdce, budoucnost se očekává jako dar Prozřetelnosti, který nám bude dán rukama Prostřednice všech milostí, a přítomnost se prožívá v radostné horlivosti, jak to dělají děti, které jsou stále před očima Matky. Z takových laiků chce Matka Boží vytvořit kolem kněží nepřemožitelný šik.
   Žít své zasvěcení Neposkvrněnému Srdci znamená především žít své křestní závazky. Zdůrazněno je "spojení se Svatým Otcem, s hierarchií a s našimi kněžími, aby se tak postavila hráz pokračujícímu odboji proti učitelskému úřadu Církve, neboť tento odboj ohrožuje základy církve", jak se praví v zásvětné modlitbě.
   Hlavní pomůckou spirituality tohoto mariánského hnutí je kniha poselství "Kněžím, přemilým synům Panny Marie", která ovšem není určena jen kněžím (bylo jich u nás dosud rozdáno 18.000). Tato tzv. "Modrá kniha" má církevní schválení. Předpokládá se denní modlitba růžence, který tvoří také podstatnou část tzv. večeřadel (farních, oblastních a především rodinných), ve kterých se scházejí nespočetné rodiny či skupiny měsíčně nebo častěji ke společné modlitbě a bratrskému povzbuzení a výměně zkušeností z denního života farnosti, kde tato společenství mají ve spolupráci s knězem být projevem Mariiny lásky v místní církvi.

KDO JE TO DON GOBBI A CO JE "MODRÁ KNIHA"?

   Italský kněz Don Stefano Gobbi je mystik. Ve svém srdci slyší hlas Panny Marie v úplně normálním stavu - ani ne v transu, ani v extázi. Píše postupně za sebou a bez jakékoli duševní námahy, bez přemýšlení a bez korigování. Tento fenomén zažil poprvé na pouti ve Fatimě v květnu 1972. Panna Maria si ho vybrala jako svůj nástroj, aby šířil její poselství po celém světě. Panna Maria Gobbiho žádala, aby zveřejnil jednotlivá poselství. Z této vnitřní inspirace vzniklo Mariánské kněžské hnutí. V březnu 1973 bylo zapsaných asi 40 kněží. Od r. 1974 se začala konat prvá večeřadla modlitby a bratrské lásky mezi kněžími a laiky. Dnes jsou členy tohoto hnutí desetitisíce lidí - tisíce kněží, ale i desítky biskupů.
   Panna Maria určila jako nástroj šíření poselství prostou knihu, zpočátku snad sešity. Její lásce a jednoduchost měly usnadnit dostupnost pro všechny lidi, zvláště ale pro kněze. Kniha byla do současnosti vydána milánským centrem již jako 23. vydání. Kniha má mnoho imprimatur od mnoha různých biskupů.
   Zjevení Donu Gobbimu se skončila 31.12.1997, kdy Panna Maria sdělila, že vše, co měla svému vyvolenému Kněžskému hnutí v průběhu 25 let, již sdělila.
   Cílem poselství "Modré knihy" je prohloubit víru kněží i laiků, naučit je více prožívat společenství s Bohem a jeho Matkou, a toto společenství prožívat i navzájem jako členové Církve. Tato setkání ("večeřadla") mají jako obsah vzývání Ducha Svatého, společnou modlitbu růžence, rozjímání vybraného textu Modré knihy a požehnání.
   Pozoruhodná mimo obsahu je časová struktura knihy, kdy Panna Maria předávala Donu Gobbimu poselství ve stejných termínech, takže lze pro jednotlivé církevní slavnosti a svátky najít až 25 různých poselství, rozebírajících a rozjímajících tutéž biblickou událost. V nich vede k eucharistické úctě, k lásce k Božímu Synu a zejména k pokoře maličkých, která je nejcennější okrasou duše. Také hnutí maličkých poselství připravují na utrpení, kdy maličcí jako Její pravé vojsko proti zloduchu budou přinášet oběti, ano i života. Nabízí však i mocné prostředky, jimiž jsou pomoc andělů a možnost skrytí se v Jejím mateřském Srdci.
   Don Gobbi uposlechl Pannu Marii jako věrný nástroj. Její poselství prezentoval na všech kontinentech a ve velkém počtu zemí celého světa, přestože jeho zdraví nebylo pevné. Nezapomenutelnými byly jeho dvě návštěvy v naší republice, kde konal sérii večeřadel ve všech našich velkých městech. - Dnes, již bez nových poselství nebeské Maminky, koná večeřadla dle svých zdravotních možností. - V jednotlivých zemích vznikla národní centra, která mají na starosti šíření Modré knihy a organizování večeřadel kněží.

TRIUMF MÉHO SRDCE [2]

   "Vstoupili jste do nových časů... Je to rozhodujících deset roků. V tomto desetiletém období se uskuteční plnost času, který jsem vám oznámila v La Salettě až k mým posledním nedávným zjevením... V tomto desetiletém období se uskuteční všechna tajemství, která jsem oznámila některým svým dětem a vyplní se všechny události, které jsem vám předpověděla." Tato slova přijal Don Gobbi od Panny Marie 18. září 1988. Jsou zapsána v "Modré knize", o které se píše výše.

Úryvky z některých poselství
   (bez časové posloupnosti; místo poselství, datum)

   Přišla jsem
   Před mnoha roky jsem vtlačila svůj obraz do pláště mého malého Juana Diega, kterému jsem se zjevila (Puebla).
   Z očí této mé sochy v průběhu několika roků tekly stokrát podivuhodné slzy. Proč ještě pláču? Pláču, neboť svět nepřijímá má mateřská pozvání k obrácení se a k návratu k Pánu (Akita, Japonsko, 15.9.1987).
   Přišli jste na toto místo, kde jsem se poprvé zjevila 24.6.1981... Toto pozvání doprovázejí početná nebeská zjevení, aby - pokud to je možné - uvěřilo co nejvíce lidí. Zjevuji se nepřetržitě každý den, abych vás přesvědčila, že Nebeská Matka je v těchto dnech v každém okamžiku u každého z vás (Medžugorje, 28.2.1984).
   Dnes si s radostí připomínáte znamení, které jsem před 60 roky dala v této zemi, kterou jsem si vybrala pro svá znamení. Vy tomu říkáte sluneční zázrak. Ano, synové, i slunce poslouchá - tak, jako celé tvorstvo - zákony, které pevně stanovil jeho Stvořitel. Někdy však může být jeho počínání jiné, když to chce Bůh (Fatima, 13.10.1977).

   Vláda Satana
   Nemravnost se šíří jako potopa a podporují ji masovokomunikační prostředky, zejména film, tisk, televize - jí se do každé rodiny vkrádá promyšlená a ďábelská taktika korupce a svodů. Oběťmi jsou děti a mladiství, kteří se mohou nejméně bránit... Televize je bůžek, o kterém se mluví v Apokalypse, vytvořený pro to, aby se mu klaněly všechny národy země a kterému ďábel dává formu a pohyb, aby se v jeho rukách stal strašným prostředkem svodů a zvrhlosti... Nemravnost, která rozkládá svědomí jako zhoubná rakovina, dezorientace mladých, kteří se stávají obětí neřestí, drog a násilností, rozpad tolika rodin... Byl legalizován nečistý hřích homosexuality proti přírodě, zevšeobecnělo používání prostředků bránících vzniku života... Dny, které prožíváte, jsou zlé, neboť srdce lidí jsou vyhaslá a chladná, uzavřená do egoismu a neschopná milovat. Lidstvo se ubírá cestou vzpoury proti Bohu a zaryté perverzity. Tak zlé je dnes ovoce, které sklízíte. Je to ovoce nenávisti a násilí, korupce a bezbožectví, nečistoty a modloslužby. Tělo bylo povýšeno na idol a požitek platí jako nejvyšší hodnota... Zábavní lokály, zejména kina a diskotéky, se staly místy veřejného zhanobení vlastní lidské a křesťanské důstojnosti... První metlou je nová choroba AIDS, která postihuje především mé ubohé děti, které jsou oběťmi drog, neřestí a nečistých hříchů proti přírodě.

   Svatý Otec
   Obdržela jsem pro Církev papeže, kterého jsem připravila a vychovala... V osobě a díle Svatého Otce Jana Pavla II. nechávám zářit své velké světlo, které bude tím silnější, čím víc bude temnota zahalovat svět... (1.1.1979).
   Jeho slovo (Jana Pavla II.) je slovem proroka (13.5.1982).
   Zachránila jsem mu život při krvavém atentátu, který se stal před deseti roky na náměstí sv. Petra (13.5.1991).
   Poselství, které jsem vám dala ve Fatimě v roce 1917... Důležitá část mého poselství a tajemství, které jsem zde řekla třem dětem, kterým jsem se zjevila, se týká právě osoby a poslání papeže Jana Pavla II. (13.5.1995).

   Kde je pravda
   Mnozí z lidí zůstávají ještě v temnotách pohanství anebo patří ještě k jiným náboženstvím, a tak potřebují být přivedeni k plnosti pravdy. Ta se nalézá jen v katolické Církvi, kterou založil Ježíš, aby přinesla Evangelium záchrany všem národům (3.11.1980).

   Pád komunismu
   Dnes žehnám vás, slovanské národy, které mimořádně miluji a chráním... Stále jsem byla s vámi v rozhodujících chvílích, když komunismus od vás odešel navždy poražený, a zvlášť jsem intervenovala, aby se tento přechod uskutečnil bez bratrovražedných zápasů, bez prolévání krve (Velehrad, 8.8.1991).

   Pokání
   Pokud se vážně nerozhodneme vrátit se k Bohu, může dojít k často připomínané III. světové válce... Pán je připravený vylít proud svého milosrdenství i na vaše pomýlené a velmi ohrožené pokolení, ale jen pod podmínkou, že se toto pokolení s lítostí vrátí do náruče svého Nebeského Otce (1.1.1981).

   Mateřská pečeť
   Přišel čas, abych i já, vaše nebeská Vojevůdkyně, označila svou mateřskou pečetí všechny, kteří se zasvětili mému Neposkvrněnému Srdci a jsou součástí mého šiku. Vtlačuji na vaše čelo svoji pečeť nejsvětějším znakem kříže mého Syna Ježíše.

   Archandělé
   Družinu, kterou vedu Já sama, tvoří všichni andělé a svatí v ráji, vede ji svatý Michael archanděl, vůdce celého nebeského vojska. Je to velká bitva, která se odehrává zejména v duchovní oblasti (13.10.1985).

   Archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela...
   Pod mým velením vedou strašnou bitvu se Satanem a všemi zlými duchy. Je to bitva, která se odehrává především v oblasti ducha - s inteligencí...
   Úkolem svatého Gabriela je odívat vás do jeho vlastní síly. Bojuje proti nejnebezpečnější nástraze Satana, který vás chce oslabit tím, že vás přivádí k znechucení a únavě... Je to slabost, která vás svádí k pochybnostem, nejistotě, strachu a zmatkům. Archanděl Gabriel má za úkol pomáhat vám růst v důvěře, odívá vás Boží silou. Každý den vás odvádí na cestu odvahy a pevnosti, hrdinské a čisté víry.
   Úkolem sv. Rafaela je lít do vašich ran balzám. Kdykoli se podaří Satanovi poranit vás hříchem... Potom je úkolem sv. Rafaela doprovázet vás po cestě, kterou jsem vám vybrala, a dávat vám lék, který vás uzdravuje od všech vašich duchovních nemocí. Každý den zpevňuje vaše kroky, vaše předsevzetí činí stálejšími.
   Úkolem sv. Michaela je bránit vás před zuřivými útoky Satana... Satan vás atakuje v duchovní sféře každým možným způsobem pokušení a svodů, aby vás svedl ke zlu, dezorientoval vás, přivedl vás k zoufalství anebo pochybnostem... Archanděl Michael, ochranný patron celé Církve, zasahuje svou velkou mocí a přechází do boje, aby vás osvobodil od zlého... Proto vás zvu, abyste vzývali jeho ochranu každodenním krátkým, ale účinným exorcismem, který sestavil papež Lev XIII.

   Já jsem Královna andělů... Kolikrát zasahují, aby vás ochránili před všemi lstivými úskoky, které dělá můj odpůrce proti vám... Svatý Michael je v čele tohoto mého nebeského vojska...
   Nyní se jejich ochrana zvětší a budete ji pozorovat zvláštním způsobem... Na moje rozkazy tušíte blízko sebe anděly Páně.

   Síla lítosti
   Co máme dělat? Na to nám dává odpověď sama Nebeská Matka v poselstvích Donu Gobbimu:

   I když vám předpovídám tresty, rozpomeňte se, že silou vaší modlitby a vašeho odprošujícího pokání může být všechno změněno v jediném okamžiku. Neříkejte potom: "Co jsi nám předpověděla, se nestalo", ale spolu se Mnou poděkujte Nebeskému Otci, neboť kvůli síle modlitby a zasvěcení se, pro vaše utrpení a strádání mých nespočetných malých dětí odsouvá ještě okamžiky spravedlnosti, aby mohly rozkvést časy velkého milosrdenství.
   Každý den můžete modlitbou od sebe i své vlasti oddálit mnohá nebezpečí a mnohé zlo (Záhřeb, 27.10.1988).
   Milujte ty, kteří jsou vzdálení, i ateisty. Milujte i ty, kteří vás pronásledují a dělají vám překážky. Milujte všechny bez rozdílu jazyka, rasy a náboženství.
   Hlásejte Evangelium tomuto ubohému lidstvu, které se znovu stálo pohanským po téměř 2000 rocích od první zvěsti Evangelia.
   Růženec je modlitba, se kterou jsem Já sama přišla z nebe, abych vám ji dala
. Satanova pýcha bude pokořena ponížeností malých a rudý drak bude konečně pokořený a poražený, když ho spoutám a nepoužiji přitom silný řetěz, ale křehký provázek - svatý růženec.
   Spojte se úžeji se svatými v nebi a s těmi, kteří se ještě očišťují v očistci. Zvu vás žít neustále v úzkém a důvěrném spojení s vašimi strážnými anděly. Vzývejte je ve svých potřebách, utíkejte se k nim v nebezpečenstvích, spojujte se s nimi ve vaší práci, svěřte se jim se svými těžkostmi, obraťte se na ně v okamžicích pokušení.
   Často se modlete "vyznání víry", jehož autorem je první z mých milovaných synů, Pavel VI., který je už tady nahoře a své vyznání sestavil pro tyto těžké časy.
   Prosím vás o zasvěcení mému Neposkvrněnému Srdci. (Zásvětnou modlitbu pro jednotlivé stavy - viz "Modrá kniha".)
   Když jste se Mi zasvětili, beru vás takové, jací jste. S vaší omezeností, chybami i hříchy, s vaší křehkostí. Ale každý den vás potom formuji, abych vás mohla zavést tam, kde vás chce mít můj plán, který mi svěřil Bůh. Tomu, kdo se Mi zasvětí, zase Já slibuji spásu i ochranu před bludy na tomto světě a věčné spasení (13.5.1976).
   Prosím vás, abyste rozmnožovali "večeřadla modlitby" mezi kněžími a dětmi, mladými a zejména v rodinách.
   Řekněte všem, aby vstoupili do archy mého Neposkvrněného Srdce, abych je chránila...
   Konejte časté hodiny eucharistické adorace a usmíření.
   Přijímejte s láskou všechna utrpení, která vám Pán sesílá.

   Jak uskutečnit večeřadlo:
   Večeřadlo Mariánského kněžského hnutí, večeřadlo kněží, večeřadlo s věřícími, rodinná večeřadla, když se shromáždí dohromady jedna rodina anebo víc rodin v jednom domě...
   Panna Maria si přeje, abychom se scházeli ve večeřadlech a jako jejich završení abychom úkonem zasvěcení se vstoupili do jejího Nepoškvrněného Srdce - abychom se v modlitbě připravovali na přijetí Ducha lásky, Ducha Svatého.
   1. Proto večeřadlo začínáme vždy modlitbou, kterou nás učí Panna Maria ve svém poselství na Slavnost seslání Ducha Svatého 7.6.1981:
   "Duchu Svatý, přijď na mocnou přímluvu Neposkvrněného Srdce Panny Marie, tvé milované nevěsty!"(Opakujeme 3x.) Můžeme zazpívat píseň k Duchu Svatému.
   2. Před obrazem Panny Marie rozjímáme potom v modlitbě růžence radostná, světelná, bolestná i slavná tajemství Ježíšova a Mariina života. Nakonec se pomodlíme za Svatého Otce a na jeho úmysly: Otčenáš, Zdrávas Maria, Sláva Otci. V průběhu večeřadla se mohou vkládat různé duchovní písně, mariánské a jiné.
   3. Přečteme jedno poselství z knihy "Kněžím, přemilým synům Panny Marie". Následuje krátký komentář. "Ale v rozporu s duchem našich setkání je trávení času posloucháním učených přednášek - jsou nebezpečím, že by se večeřadlo změnilo na akademii nebo polemické bratrstvo" (Don Gobbi v oběžníku č. 19).
   4. Naše rodinná večeřadla doplní i trocha katechismu.

   Ostatní
   Podle přihlášek je mezi členy Mariánského kněžského hnutí (MKH) asi 300 biskupů a více než 60.000 kněží (r.1992). O laicích není vlastní záznam, ale jde o milióny. Mezi členy MKH jsou i kardinálové. První z nich byl Giacomo Lercaro, boloňský arcibiskup. Mnozí ze zapsaných nás už předešli na věčnost.
   Don Gobbi vícekrát navštívil všech pět kontinentů, aby předsedal oblastním večeřadlům. Jen do r. 1985 vykonal 350 letů letadlem a předsedal 890 večeradlům.
   Když se r. 1997 v San Marinu uskutečnily exercicie formou večeřadla se zástupci MKH, zúčastnilo se jich 27 biskupů, jeden kardinál a 300 kněží z celého světa.
   Z vůle Svatého Otce se začalo v Kongregaci pro klérus zkoumání, aby MKH mohlo být v Církvi oficiálně přijato a uznáno s papežským schválením.

   Jaké bude vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie? (Z poselství Donu Gobbimu)
   To, co se chystá, je tak veliká věc, že taková nebyla od stvoření světa.
   V okamžiku, kdy se bude zdát všechno ztraceno, uvidíte mimořádný zázrak Ženy oděné sluncem, která se zjeví v celé své moci.
   Zázrak triumfu mého Neposkvrněného Srdce bude viditelný všem.
   Potom se toto místo (Fatima) zjeví všem jako zářící znamení mé mateřské přítomnosti ve vrcholné hodině vašeho velkého soužení. Odtud se moje světlo rozšíří do všech končin světa (ve Fatimě, 11.3.1995).
   Nebojte se. Jsem s vámi a zjevím se zvláštním způsobem. Čím víc budete vstupovat do časů očistné zkoušky, tím víc a intenzivněji budete pociťovat moji milostnou přítomnost Matky.
   Jsem stále blízko vás a povedu vás za ruku v každé chvíli, jako vede matka svoje děti... Potom Mě budete vidět.
   Potvrzuji ti, že k velkému dvoutisíciletému jubileu se ukáže triumf mého Neposkvrněného Srdce, který jsem předpověděla ve Fatimě. Uskuteční se návratem Ježíše ve slávě, aby nastolil své království na světě.
   Zářivý kříž, který se objeví na nebesích na konci očisty a velkého soužení, zářivý kříž, který se bude rozprostírat od východu na západ a zjeví se na nebesích, bude znamením návratu Ježíše Krista ve slávě.
   Bojujte, synové světla, protože hodina Mého boje už nadešla
(v posledním poselství Panny Marie Donu Gobbimu dne 31.12.1997).  [1]

"Kněžím, přemilým synům Panny Marie", překlad z italského 23. vydání "Ai Sacerdoti figli prediletti della Madona", české osmé vydání; Národní středisko MKH, Černochova 7, 772 00 Olomouc: "Co je Mariánské kněžské hnutí (MKH)"

  [2]

Anton Selecký, M_Rosa 3-4/1998: "Triumf môjho Srdca";
http://mrosa.szm.sk/341998/index.htmhttp://www.mkh.cz/modra_kniha.html http://web.katolik.cz/feeling/library/mkh.pdf http://web.katolik.cz/feeling/library/mkh-mcm.pdf http://web.katolik.cz/feeling/library/mkh-mcm.pdf http://web.katolik.cz/feeling/library/MKHpdf.zip http://web.katolik.cz/feeling/library/MKH.zip http://www.mkh.cz/ http://www.msm-mmp.org/ stopy@centrum.cz

obsah | předchozí | další
pointer_____________________________________________________________________________________