P o j ď   s i   s á h n o u t   n a   B o h a  ..
main page INDEX   ______________________________________________________ stopa 2-4 / Naju - místo milosti _________
                                                                         

NAJU - MÍSTO MILOSTI                          


      V Naju v Jižní Koreji se nachází v plnosti velké množství mimořádných fenoménů, které provázejí tamní stigmatizovanou vizionářku Julii Kim. Jde o vdanou ženu, která žila a žije v podmínkách velmi tvrdých. Pán ji vyvolil skrze její nemoc, přestože vůbec nebyla křesťankou. Když se stala katoličkou, začala chápat utrpení Krista v plnosti a nabídla se mu jako živá oběť. Místo, kde jí byla darována soška Panny Marie, bylo přeměněno na poutní místo "Mariiny hory" s léčivou a uzdravující vodou.

   V Naju došlo k eucharistickým zázrakům, kdy se Hostie v ústech Julie Kim proměnila na skutečné Tělo a skutečnou Krev Pána Ježíše Krista. Došlo zde ke snášení se Hostií shůry. Pláče zde socha Panny Marie, a to i slzy krve, jindy naopak potila vonný olej, který byl určen k uzdravování. Bylo zde množství slunečních zázraků.
   Celé dění je pod kontrolou místního biskupa, místo často navštěvují i filipínský a australský biskup, podivuhodnou zkušenost získal i kanadský biskup, jehož svědectví je vloženo na konci této části.
   Julia Kim byla také u Svatého Otce, který měl možnost osobně zažít eucharistický zázrak.
   Fotky někoho pohoršují, že tam je Krev a Tělo. Toto zjevování pravé podoby eucharistických Způsob má za účel, abychom si realitu skutečně uvědomovali a nepřijímali jen ze zvyku anebo dokonce v domnění, že jde o nějakou posvěcenou oplatku. Eucharistie je pravým, skutečným a fyzickým Tělem a Krví Ježíše Krista.
   Širší popis je zde proto, že u nás se o tomto místě téměř nic neví.

"Zjevil jsem podoby Svaté Eucharistie různými způsoby, aby všechny mé děti mohly porozumět významu Svaté Eucharistie.
   Staňte se spěšně žhavými plameny lásky, odčiňování a klanění se Pánu přítomnému v Nejsvětější Svátosti!"NAJU - MILOSTIPLNÉ MÍSTO NA DRUHÉ STRANĚ SVĚTA

Podivuhodné divy a zázraky, které tu Bůh konal a koná dosud, je možné rozdělit podle jejich typu na:

- socha Panny Marie plačící čiré slzy a slzy krve

   700 dnů pláče.
Panna Maria plakala čiré slzy a slzy krve v součtu přesně 700 dnů (od 30. června 1985 až do 14. ledna 1992) svou sochou vlastněnou Julií Kimovou a její rodinou v Naju. Vzorky slz krve byly testovány v lékařské laboratoři Národní univerzity v Soulu a bylo ověřeno, že jde o lidskou krev.

- socha Panny Marie vypocuje vonný růžový olej

   700 dnů vonného oleje.
Vonný olej byl vypocován čelem sochy Panny Marie z Naju 700 po sobě jdoucích dnů (24. listopadu 1992 až 23. října 1994). Zatímco byl sochou vypocován olej, mnoho lidí z celého světa přijalo od Julie malé kousky látky nasáklé olejem. Kromě vonného oleje je kaple v Naju často naplněna mocnou vůní růží. Panna Maria řekla, že tato vůně reprezentuje její přítomnost a její lásku a přátelství k nám.

- vizionářka Julia Kim
   (zázračně uzdravená a uzdravovaná, stigmatizovaná)


   Mystické utrpení a Juliina stigmata.
Dříve než začala Panna Maria ronit slzy svou sochou v roce 1985, slíbila Julie Ki Panně Marii svůj život jako náhradu za vidění zjevení Ježíšova utrpení a hojného krvácení na kříži pro vykoupení všech hříšníků. Od té doby častokrát snášela extrémní obtíže jako náhradu za hříchy světa. Také přijala několikrát stigmata, přičemž trpí bolesti ukřižování. Rány se za nějaký čas samy zahojí.

- eucharistické zázraky
   (proměna duchovních způsob na fyzické Tělo (Maso) a Krev, proměny Hostie, svaté přijímání z nebe, snášení se Hostií)

   Podstatou víry naší novozákonní éry je, že se Bůh stal člověkem a přebýval mezi námi - Vtělením Druhé božské Osoby. Zatímco byl skrytý očím světa, Kristus, skutečný Bůh a skutečný člověk, zjevil nám Sebe Sama, a učí nás, odpouští naše hříchy a živí nás duchovně svou Církví. Kristus je přítomný a v činný v celém našem světě v tom samém momentu skrze svátosti a údy své církve.
   Kristova přítomnost v Nejsvětější Svátosti (Svaté Eucharistii) je podstatná a úplná jako celek živoucí Osoby Krista současně s jeho Tělem, Krví, Duší a Božstvím. V Eucharistii Ježíš skrývá svou Slávu a Moc za pokornými způsobami chleba a vína, protože nás chce přiblížit k Sobě naší vírou v Něho a naší láskou k Němu, ne z nějakých povrchních a marných důvodů. Jako pastýři a tři králové přišli a složili hold Dítěti spočívajícímu v jeslích v Betlémě, chce být Ježíš pro nás chudým v duchu a v lásce v našem srdci, když se k Němu přiblížíme.
   Mraky omylů a pochybností víry pokryly mysli mnoha, avšak děsivá realita Kristovy skutečné přítomnosti v Eucharistii není pro ně spolehlivá a zaručená ani trochu. Praxe častých zpovědí při přípravě na svaté přijímání také v mnoha farnostech zmizela. Tak není žádné překvapení, že se toto oslabení víry v Boží vtělení objevilo současně se zanedbáváním úcty k Blahoslavené Matce jako řečišti, přes které se Vtělení stalo realitou. Kdykoli zanedbáváme Blahoslavenou Matku, také ztrácíme vnímavý pohled na Boží Vtělení mezi námi.
   Nyní - není to žádné překvapení - nám znovu Blahoslavená Matka přináší a dává nejmocnější znamení, abychom si uvědomovali reálnou přítomnost jejího Syna v Nejsvětější Svátosti. Kromě toho nám Panna Maria dala svá poselství prostřednictvím Julie Kim při 19 eucharistických zázracích.

   Při dvanácti z nich se Svatá Hostie, kterou Julie přijala, přeměnila v jejích ústech na viditelné Maso a Krev. Události a data těchto zázraků stejně jako kněží celebrující mše svaté jsou následující:

   1. Naju, farní kostel, 15.6.1988, farář z Naju
   2. Naju, farní kostel, 16.5.1991, P. Jerry Orbos a P. Ernie Santos z Filipín
   3. Řím, při mši v hotelovém pokoji, 1.6.1992, P. Jerry Orbos (Julie měla silné bolesti)
   4. Lanciano, kostel sv. Františka, Itálie, 2.6.1992, P. Jerry Orbos
   5. Naju, farní kostel, 24.8.1994, P. Jerry Orbos
   6. Kailua, Havajské ostrovy, kostel sv. Antonína, 2.11.1994 (P. Martin Lucia)
   7. Naju, farní kostel, 30.6.1995, farář z Naju
   8. Kaple v Naju, 2.7.1995 (svědek P. František Su a P. Pete Marcial)
   9. Během mše svaté ve volné přírodě na hoře blízko Naju, 22.9.1995 (biskup Roman
       Danylak, P. Josef Fin a P. Aloysius Chang)
   10. Soukromá kaple Svatého Otce ve Vatikánu, 31.10.1995 (papež Jan Pavel II.)
   11. Sibu, Malajsie, katedrála, 17.9.1996 (biskup Dominik Su)
   12. Naju, farní kostel, 19.10.1996 (P. Francis Su a další kněží)

   Navíc, při sedmi příležitostech Eucharistie zázračně sestoupila dolů v kapli v Naju:

   1. 24.11.1994 (svědek arcibiskup Giovanni Bulaitis, apoštolský pronuncius v Koreji;
       P. Raymod Spies a další kněží a přítomní lidé) - 2x
   3. 1.7.1995 (P. Francis Su a P. Pete Marcial)
   4. 1.7.1996 (P. Francis Su)
   5. 12.6.1997 (biskup Paul Kim)
   6. 13.7.1997 (jeden biskup z Říma)
   7. 27.8.1997 (P. Raymond Spies a P. Francis Elsinger)

   Arcibiskup Giovanni Bulaitis, apoštolský pronuncius v Koreji do 1997, udělal podrobnou zprávu pro Svatého Otce a další vysoké církevní hodnostáře Svatého Stolce.

   Panna Maria uskutečňuje nejdůležitější plán pro lidskou konverzi v celosvětovém měřítku. Protože její úsilí zesíluje, zvláště skrze Naju, stává se víc a více zřetelné, že Nejsvětější Svátost oltářní je ústředním bodem v poselstvích Panny Marie a ústředním klíčem v Božím plánu lidské spásy. Ve svých poselstvích v Naju Panna Maria naříká, zarmoucená nad ubohým stavem naší vlažné oddanosti jejímu Synu ve Svaté Eucharistii a nad rozšířenou ztrátou víry v jeho skutečnou přítomnost v Eucharistii stejně jako nad zanedbáváním svátosti smíření, která je tak nezbytná, aby se zabránilo děsným hříchům svatokrádežného přijímání, a abychom se připravovali, aby naše srdce byla pro přijetí našeho Pána více důstojná. Chtěla by povolat každého člověka k praktikování a otevření se jejím poselstvím, aby více lidí mohlo napravit své životy, a mohlo tak být zachráněno.

   - poselství P. Ježíše a P. Marie
   - sluneční zázraky

Krajina Hory Blahoslavené Matky blízko Naju. Prameny Milosti jsou na této hoře.
Julie nabírá vodu ze zázračného pramene v Naju. V misce je viditelný obraz Eucharistie. Mnoho zázračných uzdravení bylo oznámeno ve spojitosti s touto vodou. Nějací lidi voněli po užití vody vůní růží.

                     Křížová cesta na Mariině hoře u NajuSeznam eucharistických zázraků od 16. 5. 1991 do 1. 1. 2002 (podle[25])

    

Datum

Místo

Událost

Svědkové

1

16.5.1991,
úterý

Naju - farní kostel

První eucharistický zázrak
Julie přijala Hostii, a ta se změnila v jejích ústech na viditelné Tělo (Maso) a Krev. Obdržela poselství.

P. Jerry Orbos z Naju a místní společenství

2

1.6.1992,
pondělí

Naju - farní kostel

Hostie se změnila v Tělo a Krev.
P. Ježíš dal poselství.

P. Jerry Orbos z Naju a místní společenství

3

2.6.1992, čtvrtek

Lanciano - kostel v Itálii

Uprostřed poutní cesty Julia navštívila Lanciano, kostel, kde se také objevil eucharistický zázrak, a to před 1300 roky (viz část 1-2).
P. Ježíš dal poselství.

P. Jerry Orbos a poutníci

4

24.9.1994, neděle

Naju - farní kostel

Během mše sv. s poutníky z Filipín dala Blahoslavená P. Maria poselství.

Poutníci z Filipín

5

2.11.1994, středa

Havajské ostrovy, chrám sv. Antonína

Během mše sv., celebrované P. Martinem Luchiou z Havaje, dal P. Ježíš poselství.

P. Martin Luchia a poutníci

6

24.11.1994, čtvrtek

Kaple

Velká Hostie sestoupila
(Hostie připlula mezi Juliiny prsty).
Když pronuncius navštívil Naju, sv. Michael přinesl Hostii.

Pronuncius, jeho sekretář a 70 dalších

7

24.11.1994,
čtvrtek

Kaple

Malé Hostie sestoupily
Hned po sestoupení první velké Hostie, když Julie chtěla odejít z kaple; uslyšela hlas Blahoslavené Matky, aby Julie k ní spěšně přišla s pronunciem a jeho sekretářem.Julie Kim držela pronunciovy ruce a ruce P. Spies na oltáři a přiměla je pokleknout.Blahoslavená Matka dala poselství, Julie Kim řekla "Amen" a zcela nečekaně sestoupily malé Hostie se slovy "Přijměte nyní pravdu".Protože držela obě pronunciovy ruce a ruce P. Spies, přijala Hostie svými ústy.

Pronuncius, jeho sekretář a 70 dalších

8

30.6.1995,
Pátek

Naju - farní kostel

Při mši svaté, kterou koncelebrovalo 10 cizích kněží, Hostie změnila v jejích ústech postatu.
P. Ježíš dal poselství.

10 zahraničních kněží a množství poutníků

9

1.7.1995,
Sobota

Kaple

7 malých Hostií sestoupilo před sochou Blahoslavené Matky
Asi v 15:40 bylo v kapli 1000 poutníků na modlitebním shromáždění k uctění výročí prvních slz.7 Hostií sestoupilo právě před sochou Blahoslavené Matky.
Julie viděla ve zjevení, že je to Ježíš Kristus z kříže z jejich kaple. 7 Ranami Ježíš krvácel, a to se měnilo [Krev] na Hostie a padalo dolů.

Zahraniční poutníci a 1000 korejských poutníků

10

2.7.1995,
Neděle

Kaple

Hostie, které sestoupily 1. července, Julie Kim spotřebovala v souladu s instrukcí diecéze Gwangju a nakonec snědla Julie i sedmou, která se v jejích ústech změnila ve viditelné Tělo a Krev.
Otec Su to dosvědčuje, že po vložení byla v jejích ústech Krev, a ukázali to lidem shromážděným v kapli.

P. Su z Malajsie a poutníci

11

24.8.1995.
Čtvrtek

Zázračné prameny blízko Naju

Když Otec Su navštívil zdejší prameny s poutníky, Julie i zde přijala Hostii a ta se proměnila.

P. Su a 20 poutníků

12

22.9.1995,
Pátek

Zázračné prameny blízko Naju

Mše byla koncelebrována kanadským biskupem Romanem Danylakem a páterem Finem a korejským knězem. Hostie se změnila v podstatu Těla a Krve, které nabyly tvaru skrytého Ježíšova Srdce.

Biskup Roman Danylak a Otec Fin a další kněží

13

31.10.1995, Úterý

Vatikán

Svatý Otec byl svědkem eucharistického zázraku a papež Julii Kimové požehnal hned po tom, co se přesvědčil.

Papež Jan Pavel II. a další kněží

14

1.7.1996, Pondělí

Kaple

Mnoho Hostií sestoupilo do Juliiných úst během výročí prvních slz 30.6.1996.

Mnoho tisíc zahraničních i korejských poutníků

15

17.9.1996, Úterý

Katedrála v diecézi Sibu v Malajsii

3000 Malajců a biskup Su a Otec Su a Otec Piliph také byli svědky zázraku.

Biskup Dominik Su a 3000 Malajců

16

19.10.1996, Sobota

Naju - farní kostel

Slouženy mše svaté ve farním kostele v Naju k výročí slz krve..

Poutníci

17

12.6.1997, Čtvrtek

Kaple

Velká Hostie sestoupila když byl přítomen biskup Kim-Chang Ryol z diecéze Jeju. Tato Hostie je nyní uchovávána v diecézi Jeju v Jižní Koreji.

Biskup Kim-Chang Ryol z diecéze Jeju a další

18

13.7.1997, Neděle

Kaple

Velká Hostie sestoupila (na oltář) v 11:40 dopoledne, Monsignor navštívil zdejší v kapli a viděl Hostii sestoupit.

Monsignor

19

27.8.1997, Středa

Kaple

Velká Hostie sestoupila na nejnižší místo na podlaze.
Nebyl tam nikdo kromě 30 modlících se návštěvníků, a Hostie sestoupila s vířením na zem. Tato Hostie je nyní uchovávána v arcidiecézi Gwangju.

P. Spies a další

20

24.11.2001, Sobota

Křížová cesta u Pramenů

Velká Hostie sestoupila do Juliiných úst asi v 7:00 ráno během křížové cesty. Hostie byla v jejích ústech proměněna.

Yusto Aprk a Kim-Dong Myung a další

21

1.1.2002, Úterý

Vrch Kalvárie u Pramenů milosti

Hostie sestoupila do Juliiných úst
Právě po křížové cestě Julie došla na horu Kalvárii, aby se modlila. Přijala do svých úst Hostii, která ztratila svou masku.

Kim-Dong Myung Albino a další

Dům Julie Kimové


venkovní socha Panny Marie

Svědectví Julie Kimové:

"ÚŽASNÁ LÁSKA BOŽÍ
MĚ ZACHRÁNILA ZE SMRTI
A DALA MI NOVÝ ŽIVOT"

1. Rané štěstí odnesla válka
   Narodila jsem se 3. března 1947 v Naju jako první dítě rodiny. Do čtyř let byl můj život pokračováním štěstí. Byla jsem miláčkem rodiny. Šťastné dny skončily, když vypukla korejská válka. Můj otec a dědeček byli během války zabiti, a brzy také zemřela má mladší sestra.
   Má matka a já jsme byl jediní, kdo přežili. Musely jsme zápasit s extrémní chudobou a dalšími potížemi. V roce 1972 jsem se vdala za Julia Kima, který byl nejstarší z osmi sourozenců. Já jsem se stala matkou dvou synů a dvou dcer. Musela jsem přerušit své studium nižší střední školy kvůli chudobě, i když bych ráda studovala dál. Namísto toho jsem musela tvrdě pracovat, abych mohla podporovat ve studiu mého švagra.

2. Zdravotní krize
   Byla jsem čtyři měsíce těhotná s mým třetím malým. Zatímco jsem dělala domácí práce, nosila jsem své druhé dítě na zádech, začala jsem trochu krvácet. Jela jsem ke gynekologovi, který mi řekl, že dítě v mé děloze je mrtvé a že potřebuji chirurgický zákrok.
   Odmítla jsem věřit, že by dítě bylo mrtvé. Doktor se potom ptal mého manžela, jestli chce, abych žila nebo abych zemřela. Tak mě přivázali na chirurgický stůl a byla jsem operována. To byl začátek mého utrpení. Druhý operační zákrok jsem měla o sedm dnů později. Den po druhém zákroku jsem byla téměř mrtvá, a tak mě přesunuli do větší nemocnice.
   Vědomí jsem nabyla až o tři dny později, ale zůstala jsem ve vážném stavu. Zkoušela jsem mnoho věcí, aby se mi zdraví zlepšilo, ale žádná mi nepomohla. Gynekolog řekl, že by mohlo pomoci, kdybych měla další dítě. Po mnoha obtížích jsem otěhotněla. Zkouška začala v devátém měsíci těhotenství, když dítě nešlo porodit.
   Doktor mi doporučil císařský řez, ale moje tchýně trvala na přirozeném narození. Uposlechla jsem ji a pokračovala jsem v hrozných námahách toho utrpení po další dva měsíce. Má matka už nemohla snést se na mě dívat v tomto stavu ani o chvíli déle, a přinesla mi nějaký lék od bylinkáře. Vzala jsem si ten lék, a dítě se narodilo v jedenáctém měsíci těhotenství. Ztratila jsem však velké množství krve a ztratila jsem vědomí.
   O dva týdny později přišla moje tchýně a řekla mi, abych šla a nakoupila nějakou rýži. Zatímco jsem se vracela domů s rýží, začalo mi znovu krvácení. Silné obtíže pokračovaly celou noc a otekly mi nohy. Hodně jsem plakala, ale až když jsem byla sama. Jednou, když byly dítěti asi čtyři měsíce, jsem prala špinavé prádlo v potoce a náhle jsem zpozorovala, jak je dítě strženo do potoka. Vrhla jsem se do vody a vytáhla dítě z vody ven.
   Vzápětí jsem dostala horečku a silné bolesti do břicha. Lékař řekl, že mám zánět slepého střeva a poslal mě do větší nemocnice v Gwangju. Výsledky testů ukázaly, že jsem měla zánět v pánvi, zánět slepého střeva, mimoděložní těhotenství a zimnici. Zdálo se mi, že se blíží smrt. Cítila jsem se jako v moderní koupelně, ale místo toho jsem byla vzata na operační sál a začala operace. Za týden po tomto chirurgickém výkonu jsem ještě vyzvrátila, co jsem snědla. Měla jsem problém jít do koupelny. Ošetřovatelky reptaly, že přeháním, a kopaly mě do mých nohou.
   Když jsem přišla domů, bolesti se ještě vystupňovaly. Asi měsíc po chirurgickém zákroku vyšlo něco spolu s krví a hnisem z míst, kde byl výkon proveden. Rosa, má prvorozená dcera, křičela hlasitě a ječela. "Mami! Probůh, vaše vnitřnosti! Co máme dělat? - Mami! Jak bych vám mohla pomoci?" - Vzájemně jsme se objaly a plakaly.
   Zjistily jsme, že to byla gáza, kterou doktoři zapomněli po operaci odstranit. Navštěvovala jsem venkovskou kliniku každý den. Krev a hnis pokračovaly v odtékání ještě po tři měsíce. Šla jsem zpátky do větší nemocnice, kde mne operovali předtím. Doktoři řekli, že kvůli mohutnému zánětu je potřebná další chirurgická operace.
   Já jsem odmítla, protože jsem už opravdu neměla peníze. Pokračovala jsem v navštěvování té venkovské kliniky a obtíže pokračovaly. Stav byl zhoršující se a přicházející obtíže nesnesitelné. Byla jsem znovu hospitalizována, ale bylo to příliš pozdě. Lékař řekl: "My jsme dělali naše maximum. Jděte domů a jezte výborná jídla." Našel po celém mém těle rozšířenou rakovinu. Když se to pokusil ukázat mému manželovi, polekala jsem se a zarazila ho.
   Raději bych umřela, než abych ukázala rakovinu mému manželovi. Po vyslechnutí rozsudku smrti v nemocnici jsem přišla domů, ale nevzdávala jsem se. Doopravdy jsem nechtěla deprimovat moji matku, která měla jenom mě a na níž jsem závisela do 27 let. Bojovala jsem, ale nemohla jsem ani stát nebo sedět. Části mého těla, které se dotýkaly podlahy, byly ztvrdlé. Má matka a manžel se pustili do mého masírování, ale moje tělo začínalo být studené
   Krevní tlak byl 50 na 40. Nemohla jsem jíst ani pít. Kvůli potížím s mými žílami jsem ani nemohla dostat nitrožilní výživu v injekcích. Navzdory všemu tomu jsem byla stále naživu. Několik žen patřících k presbyteriánské církvi mě vzalo k jejich kostelu a přineslo mě zpět domů, a několikrát dokonce i přesto, že jsem chtěla jít do katolického kostela. Jednoho dne mne navštívily dvě presbyteriánské ženy a utěšovaly mě.
   Když odešly, říkaly si venku mimo místnost navzájem: "Jaká soucit budící žena! Život je vzácný, ale ona by pomohla své rodině, kdyby se schýlil ke konci." "Proč to nezamýšlí udělat?" Připravila jsem si kyanid a napsala sedm dopisů - mé matce, manželovi, čtyřem dětem a té, ať je to kdokoliv, která bude další manželkou mého manžela.

3. Světlá záře v dlouhém posledním dni
   Když jsem přemýšlela o svém otci a právě chtěla uskutečnit plán, můj manžel náhle přišel domů z práce - dříve než obvykle - a řekl: "Miláčku! Pojedeme dnes navštívit katolický kostel." Tak jsme jeli do katolického kostela v Naju. Ke knězi.
   Řekla jsem: "Otče! Jestli je zde skutečně Bůh, pak je velice krutý. Proč bych měla já pít tento hořký kalich (=smrt)? Co jsem udělala, za co jsem si to zasloužila?" Myslela jsem, že by to nebylo spravedlivé. Domnívala jsem se, že jsem žila dobrý život navzdory tak mnoha neštěstím.
   Pomohla jsem mnoha žebrákům, nestavěla jsem se proti těm, kdo mě zraňovali... Potom kněz řekl: "Paní, vy přijímáte milosti skrze vaše tělo. Dokonce ani já jsem nepřijal takové milosti. Věřte tomu, co říkám." Když jsem slyšela tato knězova slova, uvěřila jsem a odpověděla slovem: "Amen." V tom okamžiku se mé tělo, které bylo chladné jako kámen, začalo stávat horkým, a začala jsem se po celém těle potit.
   To Svatý Duch ve mně pracoval. Rozhodli jsme se stát se katolíky a koupili jsme několik věcí ve farním obchodě s dárkovými předměty. Umístila jsem sochu Blahoslavené Matky a nějaké růže na můj šatník a zapálila světlo svíčky. Začala jsem prosit. Třetí den jsem slyšela Ježíšův hlas: "Přístup k Bibli. Bible je mé živoucí slovo." Otevřela jsem Bibli okamžitě a četla Lukáše 8,40-48. Byla tam nějaká žena, která trpěla po dvanáct let krvotokem.
   Žena měla víru, že když se dotkne střapce Pánova pláště, že se uzdraví. Když se Ho dotkla, byla okamžitě uzdravena. Ježíš jí řekl: "Ženo, tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji." Také tam byl příběh o Jairově dceři. Pán řekl Jairovi: "Neboj se; jen věř, tvá dcera bude žít." Protože Jairus Ježíšovi uvěřil, jeho dcera znovu ožila. Domnívala jsem se, že tato slova byla také pro mě, a proto jsem s pevnou vírou odpověděla: "Amen!" V tom okamžiku jsem byla úplně uzdravena z rakoviny a ode všech doprovodných nemocí. Měla jsem pocit, že běžím nebo - dokonce - že létám. Začala jsem chodit do katolického kostela a také jsem začala objevovat krásu víry.
   Zapojila jsem se do charismatického hnutí Legií Mariiných. Můj život se naplnil štěstím a láskou.

4. Pán otevírá po mé lítosti bránu nebe
   Bylo 2. prosince 1980. Během nočního modlitebního shromáždění vedoucí řekl: "Dnes večer někdo obdrží zvláštní milosti." Věřila jsem, že by se to mohlo stát i mně. Asi ve 3 hodiny ráno se vedoucí ptal lidí: "Co byste chtěli?" Okamžitě jsem horlivě prosila: "Pane, chci duchovně růst. Já chci můj duchovní růst." Jako odpověď mi Pán ukázal neobyčejně překvapující výjevy. Byla jsem tak překvapená, že jsem cítila, jako by mé tělo bylo začalo být paralyzováno. Co mi Pán ukázal, byla přehrávka všeho, s čím se i náhodně setkal můj život - byla jsem mnohokrát zbitá strýcem, když jsem pracovala v jeho domě; pracovala jsem ve všední dny a večer každý den bez toho, že bych obdržela plat; byla jsem mlácena několika ženami, které se mnou podnikaly, protože mi nechtěly vrátit peníze, které jsem investovala do podnikání; byla jsem mnohokrát týrána, protože můj otec nebyl naživu; a ještě mnoho jiných neštěstí, na které si nechci vzpomenout.
   Začala jsem hořce křičet, že realizovat to, lidsky řečeno, je pro mě nemožné, protože jsem žila tak daleko, ale byl to Pán, kdo mě podržel. Také jsem se modlila za ty, kdo mi způsobili moje obtíže: "Pane, měj soucit s těmito četnými lidmi."
   Dělali si se mnou, co chtěli. Byli tvými nástroji pro čištění mého kovu. Proto jsou teď obětí kvůli mně. Nemohla bych pomáhat divokým křikem, protože jsem zjistila, že by utrpěli zlo kvůli mně. "Pane! Odpusť tomuto hříšníkovi.
   Odpustit tomuto hříšníkovi..." Já jsem pokračovala v prošení o odpuštění. Zatímco jsem hluboce litovala a žádala o odpuštění, brána nebe se náhle otevřela a začalo se na mě lít jasné světlo. Také jsem slyšela třikrát následující slova: Brána nebe je otevřená. Stala jsem se velmi pokornou osobou a prosila jsem znepokojeně: "Pane, otvírej mé srdce dále. Otvírej ho víc." Do té doby jsem si myslela, že jsem žila dobrý život a nikdy neudělala žádnou chybu.
   Tak byla pýcha nahrazena hlubokým poznáním, že jsem byla sama největším hříšníkem. Mé tělo ztvrdlo znovu. Přišla jsem domů podepřená jinými. Ačkoli jsem ulehla, prosila jsem: "Pane, jestli budu žít nebo umřu, to svěřuji Tobě." Nabídla jsem se celá Pánu.

5. Pán volá do misie
   Tři dny poté jsem slyšela Pánův hlas znovu: "Dcero! Bůh pracuje v srdci jeho služebnice. Vstaň spěšně! Budu konat sobě známé činy přes tebe, která jsi toho nehodná.'' Když jsem slyšela tato slova, byla jsem tak překvapená, že jsem hned vstala.
   Věděla jsem, že jsem opět zdravá. Cítila jsem, že bych mohla létat. Pán vstal z mrtvých tři dny po smrti. A mě pozvedl nahoru třetí den mé nemoci a lítosti. "Ano, Pane! Jsem úplně tvá. Použij mě podle své vůle." Pro příští tři roky mi Pán dovolil všechno, co jsem chtěla - dokonce takové věci, které jsem měla na mysli pouze krátce.
   V každém okamžiku mi Pán ukazoval, že zde neexistuje nic, co by bylo pro Boha nemožné. Pán mě také nechal vidět dovnitř lidské mysli jiných a pochopit podstatu různých nemocí. Kvůli tomu jsem cítila nesnesitelné obtíže. Pán mi ukázal, že ti, kteří jsou činní v Pánově díle a jsou přemýšliví, že byli přitaženi k Němu, že jim byly způsobeny bolesti větší námahou, že byli na Něm ukřižováni pro Něj s většími hřeby. Modlila jsem se za ně vytrvale.
   Když Ježíš nastoupil na oslu cestu do Jeruzaléma, vítalo ho mnoho lidí, pokládali palmové větve a své šaty na cestu před oslem. Co když si ten osel myslel, že ti lidé vítají jeho namísto Pána? Co se stane s Ježíšem, který jede na oslu, jestliže osel skáče radostí nahoru a dolů? Ano, zatímco my pracujeme na dílu Pána zjevně, může nám scházet skromnost a můžeme si myslit, že my jsme jediní, kdo práci dělá. Potom budeme vyhánět Pána z jeho místa. Myšlenka, že se toto může stát též i mně, seslala na moje záda dolů mrazení.
   Když jsem se zúčastnila charismatického hnutí, mnoho lidí mě mělo rádo a dělali mi místo vpředu před lidmi. Ale nyní jsem si přála, abych mohla pracovat v pokoře a ukrytí. Modlila jsem se: "Pane. Viděla jsem dost. Prosím, neukazuj mě už. Jestliže mohu být nějak použita pro obrácení hříšníků, kteří jsou přivázáni k Pánovu kříži, budu ochotně žít život utrpení. Pane!, jsem tak nehodná, ale jestliže je možno i malinko pomoci v Pánově díle, já budu na to ochotně obětovat svoje utrpení. Ano, zasvěcuji sebe a své utrpení pro obrácení hříšníků."
   Od té doby jsem přijala krajnost obtíží mnohokrát. O tři roky později jsem se chystala na smrt znovu. Zatímco jsem se šla modlit Svatou hodinu na shromáždění v Gwangju, prosila jsem: "Pane, jsem tvá, i když zemřu. Jsem tvá, pokud žiji. Tvoje vůle se staň." Během modlitebního setkání jsem byla úplně uzdravena. Od té doby mi Pán dovoloval více utrpení a uváděl moje zdraví opětovně do původního stavu, jak bylo potřeba. Od 30. června 1985 nám Pán dal slzy jeho Matky a slzy krve z její sochy v našem příbytku a později vonný olej přes stejnou sochu.
   Pán nám také sdělil mnoho poselství, která jsou nezbytná pro nás všechny. Pán také viditelně odhalil změny ve Svaté Hostii a způsobil při několika příležitostech sestoupení Svaté Hostie v kapli v Naju, protože tak mnohé děti neuznávají, že Pán k nám přichází jako naše Jídlo z Jeho lásky k nám. Já, hříšník, mám pouze naději a modlím se, aby všichni polepšili své životy podle poselství Blahoslavené Matky a nalodili se na Mariinu archu záchrany, aby byli zachráněni. Co chci pro mne samotnou, je, abych mohla žít ve skrytosti a starat se o opuštěné ve světě.
   Sláva buď Pánu jedinému! Pane, mé Světlo a moje Spáso! Láska je překrásná a sladká, ale také je to oběť a pot. Stvoř květ krásné květiny lásky! Já chci milovat i ten pronikavý chlad zimy a obětovat vzhůru bolesti, které mě navštěvují bez přestání; napodobuji mučedníky. Přeji si být Tobě milou těšitelkou, jako zrno pšenice, které padne do půdy a, teprve když zhyne, přinese mnoho plodů.

NAJU MARY & JULIA

Byla téměř půlnoc na 30. června 1985, když Blahoslavená Matka plakala poprvé přes svou sochu v Naju; v tu dobu Julie Kimová, majitelka sochy, zajišťovala provoz ve svém vlastním salónu krásy v Naju.
   Slzy Blahoslavené Matky a slzy krve pokračovaly přerušovaně po dobu dalších 7 let (celkem přesně 700 dnů) do 14. ledna 1992. Současně s pláčem se Naše Paní také často potila a krvácela nosem.
   Jiné znamení, které nám v Naju Blahoslavená Matka dala, byl vonný olej přes stejnou sochu. Řekla, že tento vonný olej a vůně růží představují její přítomnost, lásku a přátelství k nám. - Panna Maria nám dala tato znamení pro obrácení hříšníků. - Nahromadila na vrcholu své hlavy vonný olej, který sama vylisovala pro všechny za 400 dnů, a začala vypocovat olej sochou od 24. ledna 1992 do 23. října 1994 po 700 následujících dnů.
   Během staletí se Blahoslavená Matka zjevovala na různých místech a dávala nám zprávy o Ježíšovi, například v Guadalupe, Lurdech, Fatimě, Medjugorje, Akitě, Banneux atd.
   V posledních letech plakala nad mnohotvárným zajišťováním se lidí ve světě. Zvláště v Naju v Koreji prolévala čiré slzy a slzy krve. V Naju prolévala slzy poprvé 30. června 1985 s použitím malé plastové sochy, která je vysoká 55 cm (22 palců). Tato socha byla dána Julii bývalým katechetou z misijní stanice v Rufinově parku, když byla zázračně vyléčena z bronchitidy po třech dnech modlitby u sochy.

Socha je vysoká 55 cm (22 palců) a materiál je zevnitř i zvenku plast. V červnu 1984 přinesl tuto sochu do farnosti Naju obchodník s dárkovými předměty a dal ji Julii po tom, co byla vyléčena z bronchitidy pomocí třídenní modlitby.


PROČ BLAHOSLAVENÁ MATKA PLÁČE?

Říká, že odpověď naleznete, když budete číst její poselství.
Říká, že poselství jsou důležitější než pláč.

Následuje souhrn podstaty poselství Panny Marie v Naju:

- Modlete se horlivě růženec za světový mír a za obrácení hříšníků.
- Modlete se a konejte pokání za děti, které byly potraceny, a za jejich rodiče.
- Modlit se neustále za kněze
- Rodiny postrádají vzájemnou lásku, když neusilují o posvěcení rodin.
- Je všude příliš mnoho těch, kdo přijímají svaté přijímání svatokrádežně. Učte je významu svatého přijímání a zpovědi. Konejte časté návštěvy u Nejsvětější Svátosti a těšte Ji.
- Plňte první soboty zasvěcené Neposkvrněnému Srdci a konejte Svatou hodinu ­) každý čtvrtek se zasvěcením se Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu jako náhradu za hříchy světa.
- Pěstujte neustále zbožné návyky. Žijte svatý život s oběťmi, odčiňováním, sebezápory, v chudobě a sebeodříkání. Držte se mých rukou, jsem šňůrou spojující nebe a zemi. Naloďte se na Mariinu archu spásy a plujte do nebe.
- Vystavějte baziliku Mariiny archy spásy, aby mohli být všichni zachráněni.
- Duše, které přijmou má slova, budou změněny a znovuzrozeny mými poselstvími.

   ­) "Svatá hodina" je pobožností, vycházející ze Zeleného čtvrtku, kdy Církev adoruje trpícího Krista (nebo s trpícím Kristem Boha Otce) v Getsemanské zahradě (s "Hodinkami", tedy Denní modlitbou Církve (breviářem) nemá nic společného). S tím souvisí i zasvěcení se Nejsvětějšímu Srdci každý čtvrtek (proto ne pátek).


JULIA KIM

   Její vlastní jméno je Hong-Sun Yoon. Julie je její křestní jméno a Kim je její jméno podle manžela.
   Narodila se v Naju dne 3. března 1947. Její otec byl učitel ve škole a vědec v oblasti čínské literatury. V roce 1950, kdy vypukla korejská válka, byli její dědeček a otec zabiti komunistickými vojáky. Její mladší sestra zemřela na nějakou nemoc. Julie se svou matkou začaly zažívat extrémní chudobu a musely tvrdě pracovat. aby přežily. Kvůli chudobě nemohla ukončit ani nižší střední školu.
   V roce 1972 se Julie vdala za Julio Kima. Julio pracuje pro město Naju v jeho zemědělském sektoru. Mají čtyři děti: dva syny a dvě dcery. Později se Juliino zdraví zhoršilo kvůli rakovině a dalším doprovodným nemocím. Po několika chirurgických zákrocích jí její doktoři řekli, že už tady není žádná naděje.
   Zatímco Julie čekala na smrt, její manžel ji vzal ke katolickému knězi. Po vyslechnutí Juliina příběhu ji duchovní utěšoval slovy, že její utrpení bylo požehnáním od Boha. Julie pocítila ve svém těle přicházející teplo, zpotila se a brzy byla úplně vyléčená. Začala život horlivé modlitby. Otevřela si salón krásy a stala se vcelku úspěšnou. (O několik let později svůj salón zavřela.)
   Jedné noci ve 3 hodiny ráno Julie viděla zjevení našeho Pána ubohého a zakrváceného, krvácejícího zejména z jeho Srdce, které bylo drásáno lidským hříchem. Julie byla hluboce pobouřena a slíbila svůj život jako náhradu za hřích světa. Podivuhodné; a utrpení ji začalo krutě přemáhat znovu.
   Julie obdržela rovněž stigmata, rány našeho Pána. Tato stigmata obvykle trvají několik dnů a zmizí. Objevují se znovu později. 30. června 1985 viděla Julie sochu Pannu Marie v její místnosti plakat poprvé. O dva a půl týdne později, 18. června, přijala první poselství od Panny Marie. Od 19. října 1986 čiré slzy přešly do krvavých slz.
   Julie pokračovala v přijímání poselství a obtíží utrpení. Ostatní zázraky mají ale také pokračování: vonný olej ze sochy Panny Marie, vonící růžemi a hojící nevyléčitelné nemoci, a eucharistické zázraky.


Svatý Otec je svědkem eucharistického zázraku [x]


31. října 1995 při papežské mši svaté ve VatikáněSvatý Otec je překvapen, že je svědkem, jak se Hostie v Juliiných ústech přeměnila v Tělo a Krev


Poté, co byl Svatý Otec svědkem, žehná Jeho Excelence Julii Kim


Potom se Svatý Otec jemně dotknul Juliiny tváře


A udělal jí křížek na čele.


Pro svou velkou úctu ke Svatému Otci se mu usmívající se Julie Kim přesně podle korejského zvyku hluboce uklání.

 
 


Plačící socha Panny Marie (čiré slzy)


Pláč slz krve


Přeměnění Hostie na Tělo (Maso) a Krev

                                 SLUNEČNÍ ZÁZRAKY

Slunce, které změnilo barvu na červenou jako krev, se stává stále větším

   "Mé Srdce bylo již roztrháno na kusy a mé krvavé slzy a krvavý pot se lije na svět. Zkáza přijde náhle, v časech, kdy si lidé budou zpívávat klidně a bezpečně. Bude to jako bolesti porodu pro těhotné ženy, které jsou nenadálé a přece jisté a nemohou být odvolány. Vstoupím jako světlo do nebezpečí tohoto světa a obětuji náhrady, aby se všichni směli dostat do Archy Spásy, kterou jsem připravil a již nemohu vystavit nebezpečí svatokrádeže proti Svaté Eucharistii." 18.7.1995

  

   "Zářivé světlo, které obklopuje slunce, znázorňuje moji lásku a moji přítomnost."

Měnící se slunce na Zahradě Blahoslavené Matky (19.10.1995)

   "Záření mezi Rudým drakem a mnou, která jsem Ženou se sluncem pod nohama, bude intenzivnější. Ale kdybyste si všichni z vás zamilovali a naprosto a úplně se spolehli na má poselství a následovali mě, květy by rozkvetly dokonce v poušti a všechny modlitby by se staly zanedlouho krásnými. Má poselství lásky jsou osvěžujícím deštěm lásky, který padá na svět, který přijal tmu a vyprahlost." 19.10.1996


Měnící se slunce na Zahradě Blahoslavené Matky (1.4.1993, 16.10.1998)

   "Mé milované malé duše! Slunce je světlo. Pán, který přijde jako Světlo, vás osvítí, abyste byli otevření pro nebe. Tato znamení z nebe znamenají tajemství spasení. Ona také znamenají, že Pán je s vámi a žehná vám a této zemi." 5.12.1991

 

 


   


ŽIVÉ SRDCE LÁSKY V NAJU [x]

(Svědectví Otce biskupa Mons. Romana Danylaka, řeckokatolického biskupa pro ukrajinskou obec v Kanadě se sídlem v Torontu)

   Bylo to v pátek 22. září 1995 o páté hodině večer, když dva kněží, P. Joseph Finn, P. Alois Chang (Juliin duchovní vůdce) a já jsme slavili Eucharistii na volném prostranství uprostřed korejských hor.
   Týden předtím, 15. září 1995, když jsme my tři koncelebrovali mši sv., přišla ke mně po ní Julie s otázkou, protože na noční obloze v době proměňování viděla duhu, a ptala se, co by to mohlo znamenat.
   Podělil jsem se s Julií o myšlenku o první duze po biblické potopě, kterou Bůh použil jako památku na první smlouvu, kterou uzavřel s obnoveným lidstvem. Když Julie viděla duhu, slavili jsme památku poslední smlouvy ve sv. Boží službě, slavnost Eucharistie.
   Jediná komunikace, kterou jsme během následujícího týdne s Julií měli, byla přes jejího korejského tlumočníka Rafaela. Náš život v Naju jsme prožívali z hodiny na hodinu. Nikdy jsme nevěděli, co den přinese. Nemohli jsme nic plánovat.
   V ten pátek, 22. září 1995, P. Finn a já jsme byli v přímořské restauraci blízko Tichého oceánu pohoštěni obědem z ryb. Julie a skupina malého společenství z Naju přišli, aby oslavili naši návštěvu korejskými zvyky. Po obědě jsme nastoupili do mikrobusů a pokračovali v pouti. Bylo po 16. hodině, když jsme vjeli do ústí údolí. Až tehdy jsem se dozvěděl, že budeme celebrovat mši sv.
   Pro mě to znamenalo vyvrcholení dne. Připravoval jsem se na tu celebraci s očekáváním, ne z pohledu svědectví zázraku, ale jednoduše jako na obětování své denní mše svaté.
   Přítomna byla Julie Kimová, korejská vizionářka, šestnáct korejských katolických věřících a my. Ke sloužení Eucharistie jsme připravili velkou bílou hostii, náležité množství malých bílých hostií a víno.

   Hostina Páně
   Nikomu z nás se ani nezdálo o jiné slavnosti, kterou připravoval Pán a Jeho Matka, o nebeské slavnosti lásky, Pánově eucharistické Hostině, o jednom z nejúžasnějších zázraků, který nám náš Pán daroval ve 20. století historie Církve. Ani se nám nezdálo možné, že bychom mohli být na přímluvu Jeho Matky svědky proměny konsekrované Hostie a Vína na vlastní Tělo - dokonce Srdce - a předrahou Krev Ježíše Krista.
   My jsme přijali sv. přijímání, cítili jsme chuť oplatky a vína. Božskou vírou jsme věděli, že v Eucharistii je Kristovo pravé Tělo a Krev. Spojili jsme se se živým a oslaveným Kristem, který obnovil svou tajemnou a skutečnou obětí obětujíc sebe své mystické Tělo jako Božskou Oběť Otci.
   V Juliiných ústech se však eucharistické způsoby Hostie a Vína změnily na způsoby Masa a Krve. P. Finn pozoroval, jak se bělost Hostie ztrácí a mění na tmavočervené živé Maso. Toto Maso se v Juliiných ústech zvětšovalo a hýbalo. Bylo cítit silný zápach krve.
   V ten památný pátek v 17.30 v podvečer jsme všichni žasli nad pohybujícím se Masem na Juliině jazyku a nad Krví v jejích ústech. Až později, když jsme zkoumali fotografie, jsme začali doceňovat velikost tohoto zázraku.

   Srdce Spasitele
   Na fotografiích jsme totiž viděli cosi jako srdce. Když jsem snímky ukázal pediatričce dr. Heleně Owenové, po pozorném zkoumání řekla, že srdce na fotografii má velikost a přesnou konfiguraci srdce nemluvněte. Všimla si ještě jiných různých podrobností jako linie žil a některých charakteristických znaků.
   Bylo to dokonalé, skutečné lidské srdce ve velikosti srdce dítěte.
   Lidské oči tedy viděly poprvé živé Srdce našeho Pána a Spasitele. Srdce, které tolik milovalo svět, že se obětovalo, abychom my mohli žít a nebyli zatracení.
   V ten pamětihodný večer všichni přítomní sdíleli ty samé pocity. Byli jsme jedné mysli a jednoho srdce.
   Bylo to o dva měsíce později, v listopadu, když jsem konečně dostal a četl text Ježíšova poselství Julii během jejího sv. přijímání. Uvědomil jsem si, že Ježíšova slova potvrdila náš zážitek. Ježíšova slova zněla:

   "Moje Matka nyní ukazuje a zjevuje moje Srdce biskupovi, aby mohl ještě více dávat ve známost, že jsem skutečně přítomný v Eucharistii, v tomto vznešeném Tajemství víry a lásky."

   To, co jsme v ten zářijový večer viděli, bylo skutečné Ježíšovo Srdce.

   Lhostejní teologové
   Když jsem vyprávěl o této naší zkušenosti a ukazoval lidem fotografie, jejich reakce představovaly širokou škálu - od nedůvěry a nevěry, cynismu a lhostejnosti přes mlčení, údiv a úžas před tímto tajemstvím až po vyznání víry v Eucharistii, v katolickou Církev, svátost kněžství, obrácení.
   Některé z negativních komentářů zněli: "Jak odporné!" Anebo "Jak to, že tam byl tak rychle přítomný fotograf?" Někteří obviňovali: "Julie si srdce, které měla ukryté, nepozorovaně vložila do úst."
   Když jsem však byl pozván podělit se s našimi zážitky do domu jistého soulského obchodníka před skupinu Korejčanů, naše budhistická hostitelka, která trocha znala katolické učení, hned uvěřila, a bezodkladně se rozhodla, že se dá pokřtít. Její korejská přítelkyně - metodistka také okamžitě uvěřila a zanechala všech výhrad, které měla ohledně Eucharistie a celibátního katolického kněžstva.
   Avšak kněží, biskupové a katoličtí laici, všichni zaboření ve své teologii, kterým jsem ukázal fotografie, zůstali lhostejní anebo dokonce zhrození.

   Chléb života
   "Toto je moje Tělo a toto je moje Krev" - řekl Ježíš, když podával první Eucharistii svým apoštolům. "Kdo přichází ke mně, nebude mít nikdy hlad, a kdo věří ve mě, nikdy nebude žíznit" (Jan 6,35).

   Pětkrát Ježíš opakoval a zdůraznil, že Jeho Tělo je opravdový pokrm a Jeho Krev opravdový nápoj pro věčný život, že kdo bude jíst Jeho Tělo a pít Jeho Krev, bude mít v sobě věčný život a bude vzkříšen v poslední den.
   Teologie katolické a ortodoxní Církve je stálá až do dnešního dne. Chléb a víno se stávají Tělem a Krví Krista.

   "Kámen úrazu"
   Tento Kristův příslib se stal pro Židy kamenem úrazu. A zůstal jím dodnes - pro svévolné katolíky, teology, laiky nebo dokonce kněze, jakož i pohoršením pro protestanty.
   Přesto jsou Ježíšova slova jasná. Když farizejové a saducejové, ba i jeho učedníci opustili Ježíše - jen jeho apoštolové zůstali - Pán se na ně s těžkým srdcem obrátil s otázkou: "I vy chcete odejít?"
   Ježíš řekl Julii:

   "Mnozí eklesiastici [vykladatelé, kazatelé] Mě chtějí dát poznat prostřednictvím promyšlených argumentů a komplikovaných dokazování, přičemž zapomínají na Eucharistii, která je mou nejvlastnější Podstatou a nejvznešenější jednoduchostí mého Evangelia, které Já hlásám. Je to jako obhazovat prosté lidi blátem."

   Eucharistické zázraky
   Církevní historie zaznamenává víc než sto šedesát uznaných eucharistických zázraků. Připomenu dva. Zázraky z Lanciana a Bolsena (Orvieta) v Itálii (viz část 1-2).

   Zázraky v Naju
   V samotném Naju se uskutečnilo 9 významných eucharistických zázraků, které předcházely zázraku, který tu popisuji. Tyto zázraky začaly objevováním se obrazů Eucharistie anebo kalichu na fotografiích plačící sochy Panny Marie v Naju [x]. Později se stalo, že Hostie, kterou Julie přijala při sv. přijímání, se proměnila na krvácející Maso, jak to potvrdili přítomní věřící i kněží. Papežský pronuncius pro Koreu, arcibiskup Giovanni Buleítis, byl přítomen, když neviditelná ruka (sv. Michaela archanděla, jak to Julie později vysvětlila) vložila velkou Hostii do jejích úst.
   I když se diecézní komise v Gwangju ještě nevyjádřila k dvanácti eucharistickým zázrakům, které se dosud staly v souvislosti s Julií Kimovou, dva biskupové, arcibiskup Buleítis a já, jsme potvrdili naše vlastní zkušenosti. Arcibiskup Buleítis sleduje události v Naju a svá zjištění předložil papeži Janu Pavlu II.

   [x] K údivu a zděšení pochybovačů byl i sám Sv. Otec před několika měsíci u tohoto zázraku soukromně přítomen.Eucharistická Hostie se stala živým Srdcem během slavení Eucharistie v jeho papežské kapli ve Vatikánu, když Julie Kimová přijala přijímání z jeho rukou. I když papež o tom sám nemluvil, kněz a laičtí očití svědkové událost zdokumentovali. Následná publikace události obsahuje i text poselství Panny Marie.

   Potvrzená pravda
   Nebe to myslí vážně se svými varováními a volá nás k pokání a k návratu ke zřídlu Božského Milosrdenství, dokud není pozdě. Tyto zázraky - a zvlášť eucharistické zázraky - jsou posledním apelem Božského Milosrdenství. Zvlášť pro ty, kteří se dosud dovolávají jména katolík a křesťan.
   Ve svém poselství Julii 22. září 1995 Ježíš naříká nad svými kněžími:

   "Kdyby moji kněží, kteří slaví denně mši sv., skutečně věřili a snažili se zakusit tuto Přítomnost celým svým srdcem a prožívali by tuto vznešenou a úchvatnou božskou skutečnost, nespočetné duše by byly očištěné a žily by v mém milosrdném Srdci s milostí, která je nad všechno očekávání."

   0 našich "teologických hlavolamech" a nedostatku živé a milující odpovědi říká:

   "Je mnoho kněží, kteří tvrdí, že vědí, že dýchám a žiji v Eucharistii, že jsem tak přítomný tělem a krví, duší a Božstvím, ale ve skutečnosti Mě moc neznají.

   Ve svém poselství Julii během papežovy mše sv. Panna Maria říká:

   "Dnešní viditelná proměna Eucharistie vám má ukázat, že Ježíš k vám přichází skrze oběť svaté Eucharistie, která je opakováním oběti završené na Golgotě, aby jeho předrahou Krví byly smyty hříchy světa… a aby všichni věděli o svátostné skutečné přítomnosti Pána v oběti mše svaté." (Poselství z 31. října 1995)

   Poslední lekce
   Neobyčejné události kolem Julie, její poselství a jevy jsou soukromými zjeveními, která musí být přezkoumána Církví. Soška Panny Marie, která pláče a roní krvavé slzy, i když je to na úrovni soukromého zjevení, je prvním a nejsnáze pozorovatelným jevem, který mohou naše smysly postřehnout a který může být podrobený vědeckému zkoumání. Eucharistie, která se proměnila na tělesné lidské srdce, je také pozorovatelným jevem, ale je to i skutečnost, která se má přijmout s božskou vírou.
   Je tu ještě poslední lekce, kterou nám dává tento eucharistický zázrak v Naju. Ježíš se rozhodl proměnit Hostii, znamení božského Chleba života, na znamení své Lásky, na své Srdce.
   Příliš často i ti, kteří věří v Eucharistii, nepřestávají si o ní myslet jen čistě jako o Svátosti Ježíšova Těla a Krvi. On chce, aby byl v nás a my v Něm jako On je v Otci a Otec v Něm. Ježíš je samotné Srdce Nejsvětější Trojice. Tato Láska se dává těm, kteří touží přijmout Ježíše v tajemství eucharistického Srdce, božské Oběti Lásky.

P.S. Jako překladatel dosvědčuji, že svědectví o uvedeném zázraku jsem i já sám osobně slyšel z úst Otce biskupa Romana Danylaka. ukrajinského biskupa v Torontu, na svaté liturgii v slovenské Katedrále Proměnění v Markhame (Ontario, Kanada) dne 9. listopadu 1996. (P. Ing. Miroslav Čajka, CSsR)

   Po biskupově svědectví, které popisuje průběh jeho návštěvy v Naju a nenadálou zkušenost s eucharistickým zázrakem, se ještě chvíli zdržme v Naju na druhé straně světa, kde Bůh činí takové divy skrze tu, která byla původně nevěřící a která se celá i se svým životem dala Bohu k dispozici pro záchranu hříšníků, Julii Kimovou.
   V úvodu jsme se seznámili s jejím svědectvím o předchozím velmi tvrdém životě, o její podřízenosti manželovi, bezcitné tchýni a surovém strýci, o soucitné matce, o jejích dětech, o tom všem jako o pozadí vzhledem k jejím nemocím, pomocí nichž ji k sobě Bůh přivedl a pomocí nichž ona přináší Bohu požadované oběti jako spoluúčast na Vykupitelově díle. Četli jsme o jejím zdraví, které ji přiblížilo k hrobu a o zázračné záchraně. Také jsme ale četli, že Julie říká, že ji Bůh stále uzdravuje, ale pak ji opět nechává onemocnět, ona trpí až téměř k hranici smrti, kdy bývají obnovena i její stigmata, a opět je uzdravena do nejšťastnější plnosti zdraví a pohody.
   Také víme, že dostává poselství od Pána Ježíše i Panny Marie. Jak se to asi děje? Na klekátku při mystickém vytržení? Při rozjímání před spánkem? Jsou formulována: Jdi k lidem a řekni jim, aby…? Nebo: Stoupni si na kazatelnu a poučuj lidi i kněze o tom, jak to má být správně?

   Jak vůbec zjevení probíhají a kdy a jakou formou jí jsou poselství předávána?

   Připravili jsme pro vás překlad (volný, neautorizovaný) událostí a poselství,[x] jak je vyjádřila Julia Kim, a to těch nejčerstvějších, z roku 2002 až po poslední, kterou jsme mohli v knize zaznamenat, a to z 16.2.2003. Seznámíte se s dalšími drsnými fakty jak o Julii, tak zejména o pro člověka nepochopitelné lásce Boží k člověku, o Ježíšově nekonečném a nekončícím utrpení za každého jedno člověka, o Božím hledání lidské lásky, ne uznání nebo rozumářského vědátorství, o Jeho skutečné vše obětující, vše darující a vše objímající lásce, která nedostává téměř žádnou odpověď. Také budeme číst o Ježíšově neustálém utrpení, což protestanté odmítají, které způsobuje hřích každého člověka, jenž není jen nějakým ztemněním světa a jeho poskvrnou, ale je vykupován novým trestem, který na sobě musí snášet nevinný Spasitel.
   Máme zde jasnou a zřejmou stopu Boží, kterou by bylo možné snadno najít, kdyby Korea nebyla tak vzdálená. Její intenzita, která zaráží svou hloubkou, ale i brutalitou, je dávána v jiném prostředí s jinou mentalitou lidí (ale pro celý svět), jejichž cit i kultura se od evropských velmi liší; navíc je v Asii jen nepatrné procento křesťanů, a zjevení Boha, Eucharistie, Panny Marie a Církve je proto v buddhistickém světě přiměřeně oslovující. Je to ale i stopa pro nás, abychom Boha skutečně našli - svou láskou, spoluúčastí na Jeho utrpení a svým odvrácením se od zlé cesty a hříchu, který trvale zabíjí a vede k věčné záhubě. Nejde o žádnou těžkou mystiku, ale o život modlitby plný milostných překvapení, která jsou svědectvím i darem za přinášené oběti. Neděje se zde nic při tajuplných mystériích, ale vše na veřejnosti a před veřejností, před objektivy fotoaparátů a kamer.

   Podejme nyní v duchu ruku Julii Kim a nechme ji, ať nás sama seznámí s tím podivuhodným, když se na své životní cestě v doprovodu mnoha poutníků - a jak můžeme vidět na fotografiích, i za přítomnosti mnoha kněží a biskupů; zejména biskup Dominik Su zde trvale dohlíží jako starostlivý pastýř - setkává s Pánem a jeho Matkou.


                 
1.1.2002
   Asi v 10 hodin dopoledne jsem se byla s několika pomocníky modlit pod křížem na hoře Blahoslavené Matky.
   Modlila jsem se, aby byla drahocennou Ježíšovou Krví z Jeho sedmi ran a pláčem a pláčem slz krve, prolévaným Blahoslavenou Matkou, naše duše a těla, špinavá a se skvrnami hříchů, omyta a očištěna, a aby nic nebránilo jejich otevření se, abychom směli se zdravými dušemi a těly konat jako skromné nástroje práci pro slávu Boží a triumf Neposkvrněného Srdce Panny Marie. - Také jsem se modlila za odpuštění pro děti, které tu nebyly, přestože byly volány láskou a milostmi Pána a Blahoslavené Matky, a za stejné milosti i pro ty, kteří byli proti nám.

   Když jsem se dotkla svýma rukama Ježíšova chodidla, viděla jsem na prostředníku jeho pravé nohy utvořenou kapku krve, která se - jak se zdálo - právě v té chvíli chystala spadnout. Byla jsem překvapená a vykřikla jsem: "Och!" Jak jsem vzhlédla zespodu Pánovy nohy, kapka krve skápla dolů směrem k mým ústům a změnila se v Eucharistii. Byla jsem překvapená a vykřikla jsem znovu.
   Měla jsem na nosu a ústech kvůli chladnému a větrnému počasí protichřipkovou masku, ale Ježíš v Eucharistii přešel přes roušku a přistál na mém jazyku.
   V tom okamžiku jsem uslyšela laskavý a láskyplný Ježíšův hlas.

   Ježíš: "Oh! Oh! Má milovaná malá duše! Toto je nebeské Jídlo, které ti dávám, aby na tebe byla vylita plnost mé Lásky. - Pospěš si, přijímej a sněz To."

   To vše se stalo během chviličky, jako je mrknutí oka.

   Můj pravý prostředník byl potřísněný čerstvou krví. Musela jsem se dotknout Pánovy Krve, když jsem se dotkla jeho chodidla. Muž, který byl blízko mě, řekl, že také viděl Krev na Pánově prstu u nohy, a myslel na to, že by se pokusil setřít Krev z Pánova prstu mým prstem.
   Sláva, chvála, díkůvzdání a klanění se buď Pánu na věky věků. Amen!

  
3.1.2002
   Abych vykonala alespoň maličkost jako náhradu za urážky, které Ježíš obdržel, rozjímala a modlila jsem se spolu s několika pomocníky křížovou cestu na hoře Blahoslavené Matky.
   Když jsme došli ke druhému zastavení, jeden z pomocníků prosil: "Ježíši! Je to pro Julii už příliš těžké, když trpí různými druhy bolestí den po dni. Kvůli bolestem také ani není schopná spát, protože se potí při nočních utrpeních tak silně, že si musí vyměňovat pyžama osmkrát nebo devětkrát během každé noci. Ježíši! Přeji si, aby mohla obdržet trochu spánku anebo dokonce i malou chvíli bez utrpení."
   Po vyslechnutí jeho prosby jsem okamžitě prosila: "Oh! Oh! Ježíši! Pro mě představuje toto všechno radostné obtíže. Vždyť si jen vyměním svá potem promočená pyžama! Prosím, aby byly všechny špatné věci v duši světa odstraněny, a nabízím nahoru své bolesti jako oběti a náhrady. Jsou to bolesti nesené nadějí.
   Jsem tvá, když žiji. Jsem tvá, i kdybych zemřela. Používej mě, jak Bůh potřebuje; ať se stane tvá Vůle."
   V tom okamžiku jsem uslyšela milovaný hlas Blahoslavené Matky.

   Blahoslavená Matka: "Ano, je to tak, má líbezná malá duše, která nalézáš štěstí dokonce v obtížích utrpení!
   Tvůj spánek je rušený potřebou vyměnit si své propocené prádlo, ale můj Syn Ježíš a já jsme osvěžováni tvým srdcem, které půvabně obětuje nahoru bolesti, jež trpíš celou noc jako pokání za hříchy a které předkládáš s usilovným potěšením za ty, kdo se oddávají všem druhům nemravného chování v noci a uchylují se k potratům, které následují, takže oběťmi a náhradami usmiřuješ Nejsvětější Srdce mého Syna Ježíše a mé Neposkvrněné Srdce, která jsou stále trhána hříchy.

   Mé milované malé dítě!
   Bolesti, které trpíš, jsou extrémní, poněvadž duše potřebují, aby někdo nabídl nahoru oběti a náhrady k záchraně jedné nebo dokonce i více duší, neboť je na světě tak mnoho dětí, mužů i žen, starých i mladých, věnujících se pro své potěšení sobě samým, dopouštějících se hříchů nečistoty a klesajících tak neustále do močálu hříchu, pasti to položené ďáblem, která skrývá, že vede do otroctví hříchu.

   Má milovaná dcero! Tvé oběti a pokání jsou náhradami za hříchy nečistoty a hříchy proti čistotě, které jsou páchány v noci, a budou pomáhat milosti lítosti vtékat do těch, kdo se těchto hříchů dopustili. Proto tedy: nabídka nahoru tobě daných bolestí je velmi půvabná.

   Mé malé duše, které zakoušíte spoluúčast na utrpení mé milované dcery!
   Pomocí modliteb, obětí a náhrad od vás, kteří jste byli pozváni jako malé duše, obětující se nahoru oddaně a v jednotě a v radosti ze spojení se všemi svatými, mé planoucí Neposkvrněné Srdce bude jistě triumfovat."

   Když jsme byli u dvanáctého zastavení, srdce mi bušilo rychle a cítila jsem ve své hrudi svíravou bolest. Bolest byla tak silná, že jsem mohla dýchat jen stěží.
   Neschopná pohybu jsem svýma rukama sevřela svá prsa a se sténáním jsem ležela na zemi. V tu dobu (jsem viděla ve zjevení) římského vojáka probodávajícího Ježíšův bok kopím na potvrzení jeho smrti. Ve stejném okamžiku jsem pocítila extrémní bolest z probodení mého boku kopím.
   Potom Blahoslavená Matka začala znovu řeč.

   Blahoslavená Matka: "Má milovaná dcero!
   Hříchy nečistoty, které děti ve světě páchají při hledání rozkoše, se vyskytují nejen v noci, ale bez rozdílu ve dne i v noci, a jsou dary radosti přinášenými ďáblovi. Jsou neschopní si pomoci z iluze, která působí, že považují hřích za dobro, a řítí se směrem k věčné smrti. Tento ubohý svět nakonec dosáhl tohoto šokujícího stavu. Ach, mé žalostné děti! Pokud se dívají do tváře smrti bez lítosti, bude na ně čekat jedině Boží přísný rozsudek…
   Nicméně, pamatujte si, že vám Pán ještě dává příležitost k lítosti, protože On vás miluje tak moc - vzdejte Mu dík v každém okamžiku - a nezřekne se ani těch duší, které obdržely milosti, ale odvrátily se od nich. Jako náhradu za to, aby se navrátily, konejte spěšně obětování modliteb nahoru, zasvěcování se a náhrady s větší pokorou.- Tedy trvale zapojujte své zasvěcené životy do velikonočního tajemství, aby se vaše životy obrátily k modlitbám.

   Všechny mé milované děti na světě!
   Všechny lidské bytosti jsou určené ke smrti kvůli Adamovu hříchu, ale kdyby dokonce i ti nejvíce zkažení hříšníci otevřeli dokořán dveře svých srdcí, káli se, přistoupili (k Pánovi a mně) jako hříšníci a žádali o odpuštění, nebude existovat otázka po věcech jejich minulosti, ale stanou se požehnanými.
   Díky mému Synovi Ježíši Kristu obdrží Strom Věčného Života a budou zpívat Pánu slávu na Nebeské hostině naplněni radostí, láskou a mírem.

  
18.1.2002 (1)
   Byla jsem úplně vyčerpaná z utrpení nejvyššího stupně obtíží, neschopná dokonce ani říkat Otčenáš, ale sotva se zařídilo konání křížové cesty na hoře Blahoslavené Matky, rozjímám o bolestech, které Pán snášel.
   Když jsme došli k devátému zastavení, pocítila jsem značné zlepšení mého stavu, zatímco jsem se modlila se zavřenýma očima. Byli jsme velmi překvapení, protože ještě pár okamžiků před začátkem bylo pro mě tak těžké se pohybovat; mé tělo bylo jako by zbité odshora dolů železným kyjem. To bylo asi v 9:30 dopoledne.
   Na křížové cestě (vybudované pro tělesně postižené) bylo mnoho čerstvých krvavých stop (skvrn) na dlážděných plochách. U dvanáctého zastavení jsme viděli čerstvé stopy krve rozptýlené úplně všude po základech. Také tam byly kaluže skvrn, které se udělaly, až když krev tekla po zemi. Našli jsme čerstvé krvavé stopy všude po cestě od sedmého zastavení až po třinácté zastavení. Procházeli jsme zastavení po zastavení a prohlíželi pozorně okolí.
   Když jsme udělali přestávku pro krátké rozjímání u sedmého zastavení, viděla jsem vizi. Kdykoli lidé na světě hřešili, Ježíš byl znovu přivazován ke Kříži a trnová koruna stlačovaná na jeho hlavě dolů stále silněji způsobovala čím dál větší krvácení. Také Jeho Nejsvětější Srdce bylo rozerváváno a krvácelo.
   Blahoslavená Matka se na to všechno dívala, prolévala slzy krve pro bolesti svého Srdce, které bylo také rozerváváno. Mluvila milostně a jemně.

   Blahoslavená Matka: "Má milovaná dcero! Tvůj Pán a já nasloucháme zvukům tvých horlivých modliteb, které nabízíš nahoru každý den, když pomáháš nést Pánův kříž, jež se stávají velkou útěchou."

   Modlila jsem se vášnivě a křičela ve svém srdci: "Oh, má Matko, moje Maminko! Co mohu udělat, aby moje slabé a nuzné modlitby mohly být alespoň trochu potěšením pro Pána? Jelikož jsem Pánova, jestliže zemřu, a jsem Pánova, jestliže žiji, dovol mi stát se věrným nástrojem podle Pánovy Vůle."
   Sotva jsem dokončila svou modlitbu, když tu náhle následoval svist biče, zvuk z bičování. Upadla jsem na půdu pokrytou kameny a začala se svíjet.
   Byla jsem šťastná, že bych se mohla dokonce poněkud podílet na Pánově utrpení. (Později mi ti, kdo se se mnou modlili často, řekli, že jsem se svíjela asi dvanáctkrát.) Potom jsem slyšela Pánův hlas.

   Ježíš: "Má milovaná malá duše! Mé líbezné dítě, které nalézáš radost v bolestech utrpení pro Mě a Moji Matku a pro konverzi hříšníků!
   Mnoho duší bude litovat a kát se kvůli bolestem, které snášíš ve spojení s Mou Matkou v Mé transcendentní Lásce.
   Jak bych neměl být s tebou, když jste si s Mou Matkou stále podobnější?
   Jak bych nenaslouchal zvuku modliteb, které obětuješ nahoru?
   Toto místo je Cesta kříže, na níž jdu osobně prolévat krev spolu s tebou.
   Proto tedy: jestliže všichni ti, kdo kráčejí touto křížovou cestou, otevřou doširoka brány svých srdcí, budou toužit být se Mnou opravdově spojeni a budou prosit o podílení se na bolestech, které jsem snášel, se se Mnou setkají a obdrží duchovní a fyzické uzdravení.

   Všechny milované děti na světě!
   Dokonce v této době, kdy už přešlo dva tisíce let, kdy jsem k vám přišel, abych proléval krev jako tuto a abych byl s vámi.
   Konejte pokání, abyste po Soudném dni byli připojeni; nedělejte ústupky ve věcech světa a tělesnosti, které se rozpadají, umírají a pomíjejí, ale pospěšte si vrhnout se ke Mně skrze Moji Matku, vyzbrojenou osobními poselstvími, která vám Moje Matka a Já dáváme pro vaše pokání; opakujeme stále stejná slova znovu a znovu, abyste zdědili nebe, které bylo získáno za nezměrné bolesti Kříže."


18.1.2002 (2)
  9. listopadu 2001, když jsme konali zastavení křížové cesty na hoře Blahoslavené Matky, Blahoslavená Matka řekla: "Naslouchám zvukům horlivých modliteb, které nabízíš nahoru během křížové cesty, a procházím ji s tebou, pláču slzy krve v boku mého Syna Ježíše, který prolévá krev a který je s vámi," a mezi třetím zastavením a patnáctým zastavením křížové cesty nám dala Pánovu drahocennou Krev a své slzy krve, což byla velmi ubohá a srdcervoucí scéna.
   Dnes nám znovu Ježíš a Blahoslavená Matka dali drahocennou Krev, slzy a slzy krve mezi sedmým zastavením a třináctým zastavením. Mnoho poutníků vidělo čerstvé krvavé stopy roztroušené po křížové cestě, byli velmi překvapeni tímto ubohým výjevem, a hlasitě plakali.
   Čas, kdy jsme našli krvavé skvrny dnes, byl kolem 9:30 dopoledne, když jsme konali křížovou cestu. Asi v 5 hodin odpoledne jsme šli zpět na horu Blahoslavené Matky sesbírat Krví potřísněné kameny.
   Když jsme došli k dvanáctému zastavení asi v 5:20 odpoledne, viděla jsem spadnout opět čerstvou Krev. Více než deset jiných poutníků, kteří tam byli, to také vidělo. Mnozí si klekli a hlasitě křičeli.
   Potom jsem slyšela milostný a laskavý hlas Blahoslavené Matky.

  

   Blahoslavená Matka: "Má milovaná dcero! A všechny děti světa, které jste byly povolány! Pospěšte si vzbudit se a přijďte konečně, protože můj Syn Ježíš a já přicházíme osobně k vám, abyste ušetřili vaše nemocné duše očisty a odstranili všechny vaše chyby a necudné nečistoty a začali odstraňovat všechno, co by vás tížilo, drahocennou Krví tekoucí z pěti Ran mého Syna a z jeho ran učiněných trnovou korunou, a jeho planoucím Nejsvětějším Srdcem; a slzami a slzami krve, které jsem ronila; a řekami vody soucitu.
   Ale až dosud, do této doby, kdy jsme váš Pán a já manifestovali Naši Přítomnost různými způsoby, ukazovali rozličná znamení znovu a znovu a říkali nespočetná slova opět a opět, však dokonce i většina duchovenstva, jehož povinností je dělat Pána známého, obrací své oči pryč od toho (od znamení a poselství) a předstírá, že o tom nic neví, se svým srdcem zavřeným a obrněným mlčením namísto mluvení pravdy, a to kvůli zachraňujícím kompromisům a jiným ohledům. - Kvůli tomu četné duše ztratí svůj smysl pro směr a půjdou směrem k peklu.- A ačkoliv znamení (Krve, která sestoupila na křížové cestě) doprovodně ochránilo tyto duše, buď více ostražitá a pros, aby mohlo mnoho duší přijmout milost lítosti.

   Všechny děti světa! Čas trestu se přibližuje a je velmi blízko. Pospěšte si litovat, nabízejte nahoru oběti a náhrady a žijte zasvěceným životem, snažte se tvrdě, abyste byli zachráněni.
   Jako dnešní znamení této lásky, kterou Pán dal sebe sama namísto vás, nemilosrdných, protože On vás všechny tak velmi miluje, vám dal pro vaši přítomnost, aspoň pro vás, kdo jste byli povolaní, abyste předváděli moc Lásky horlivěji a v jednotě, dosažené kvůli dokonané smrti na mně, nabídku náhrady nahoru za nejhroznější hříchy rouhání. - Potom bude čas trestu změněn na čas neodolatelné lásky a požehnání. - To je proto, že váš Bůh, který je v nebi, není Bohem otroctví, ale ryzí lásky.

   Mé milované děti, kterými jste byli nazváni! Ačkoliv stále věříte, sledujte, co koná můj Syn Ježíš a mně známí. Budeme vás chránit a doprovázet vás po vašem boku a budeme vás hájit a chránit dokonce i tehdy, když vás budou ohrožovat silné větry a když vás budou chtít smést rozzuřené vlny. - Ano, vaše slzy a vzdechy budou obráceny v radost.- Avšak jestliže děti na světě nepřijmou Pánova a moje slova a obrátí své tváře od nich pryč, potom v tom čase nebudu moci nic dělat.
   Proto se tedy stávám prvotním prostředníkem pro povzbuzení srdcí dětí ve světě, které se zablátily všemi druhy hříchů, a uvádím ve známost každému člověku Pána a mého Miláčka, který přesahuje čas a prostor.
   Buďte tedy aktivní, naloďte se na Mariinu Archu Spásy, abyste dosáhli nebe a vlastnili Strom Věčného Života.

27.1.2002
   Během konání křížové cesty na hoře Blahoslavené Matky jsem ve svém srdci rozjímala intenzivně o bolestech, které Ježíš vytrpěl.
   Poté, co byl mnohonásobně zbitý a Jeho celé tělo bylo rozdrásáno a pokryto krví, Ježíš vystupuje kopcovitou cestou na Kalvárii a nese nejen těžký kříž, ale i hřích celého lidského rodu. Protože musel dokonale opustit Sebe Sama, aby mohla být vykonána Vůle Boha Otce a všechna sláva mohla být dána Otci, nemohl ani utěšit svou Matku, která plakala a následovala Ho.
   Procházela jsem Cestu kříže jedno zastavení po druhém a rozjímala o Ježíšově Srdce naplněném žalem. Když jsme byli u jedenáctého zastavení, jeden z poutníků se modlil: "Ježíši! Až do současnosti, než jsem byl připoután ke kříži Ježíše a Blahoslavené Matky, jsem žil mnohokrát ve hříchu. Avšak právě teď se zříkám kladiva, kterým jsem týral Ježíše a Blahoslavenou Matku, a chci se stát kleštěmi, abych mohl vytáhnout četné hřebíky, abych byl napojen (na Tebe)."
   Zatímco se modlil, kapka Pánovy drahocenné Krve náhle stekla shora dolů a vyvolala čistý slyšitelný zvuk, když spadla na zem. Byla jsem tak překvapená, že jsem zvolala: "Oh, můj!" Muž stojící blízko mě také viděl Krev a křičel: "Oh, to je Krev!"
   V tu chvíli jsem uslyšela Ježíšův hlas:

   Ježíš: "Mé milované děti, jež jste byly povolány! Jak mohu nemilovat vás, kdo se přiznáváte, že jste hříšníci a kteří ke Mně spěcháte?
   Důvod, proč jsem odhalil svou Lásku dokonce proléváním Krve pro vás, je důkladné smytí vašich hříchů a provedení transfúze. Toto je potvrzení mé intenzivní Lásky pro všechny skrze vás, a je Krví Smlouvy.
   Nyní se vše může zdát mlhavé, nejasné, ale v ne tak vzdálené budoucnosti jasně porozumíte, jak důležité jsou milosti, které jsem vám poskytl. Proto se tedy staňte bdělejší a modlete se a s hrdinnou věrností dokončete poslání, které vám bylo svěřeno.
   Má milovaná malá duše! Abych odměnil tvé modlitby naplněné tvou ryzí láskou a slzami, nabízenými Mi den po dni, otvírám Své Nejsvětější Srdce a sesílám na tebe dolů požehnání."

   Ježíš nám dal u jedenáctého a dvanáctého zastavení Svoji drahocennou Krev.

  


2.2.2002 (Obětování v Chrámě)
   Modlila jsem se spolu s několika pomocníky na hoře Blahoslavené Matky a rozjímala intenzivně o Cestě kříže, kterou šel Ježíš.
   U sedmého zastavení, kde jsem se modlila a rozjímala o bolestech, které Ježíš vytrpěl, když padl (pod křížem) po druhé, se jeden člověk modlil: "Děkujeme Ti, Pane, že dovoluješ nám, kteří jsme nehodní a slabí, poznat rovněž poněkud, jak kruté byly četné bolesti, které Pán musel vytrpět, a necháváš Julii účastnit se na některých Pánových nezměrných bolestech Kříže..."
   Sotva skončil svou modlitbu, když tu bylo slyšet za námi nějaké šepotavé zvuky, které byly téměř neslyšné: "My jsme zatracené duše, které jsme byly získány po velkých obtížích kvůli modlitbám této ubohé ženy. Zabít ji, našeho smrtelného nepřítele, roztříštit jí hlavu o kameny!" Okamžitě mě několik démonů udeřilo silně zezadu do hlavy. Kopali mě, zvedali a házeli se mnou, aby mou hlavou mohli udeřit o balvany. V tom okamžiku sešla dolů z nebe Blahoslavená Matka a jako vysvobození roztáhla svůj plášť a uchopila mě, a tak zabránila, aby se mnou uhodili o kameny.
   Držela jsem si svýma rukama bolavý krk a hlavu. Řekla jsem: "Děkuji ti, Matko. Nabídnu tyto bolesti nahoru za obrácení hříšníků. Pomáhej mně, hříšné, aby mnoho duší litovalo a stalo se způsobilými lásky, která bude hojit Pánovo rozdrásané Nejsvětější Srdce, rouškami z lásky, které setřou Ježíšovu krev, a pot a slzy krve Blahoslavené Matky, a kleště lásky, které vytáhnou trny a hřebíky, abychom osvobodili Pána uvězněného hříchy.
   Sláva buď Pánu a chvála a útěcha Blahoslavené Matce! Ať naše vděčnost nikdy nevyschne. Amen."

   Blahoslavená Matka: "Prosím, k službám. Děkuji ti, má milovaná dcero!
   A mé milované děti, který jste odpověděly na moji výzvu "Amen"! Můj Syn Ježíš a já jsme s vámi dnes znovu, abychom se spojili s vašimi modlitbami, naplněnými láskou a nabízejícími podílet se na utrpení mého Syna Ježíše, úplné zasvěcení vašeho drahocenného času pro obrácení hříšníků a rozjímání o Tajemství spásy, které bylo získáno skrze nezměrné bolesti mého Syna Ježíše na Kříži.
   Démoni, kteří to dobře vědí, kvůli vašim horlivým modlitbám, díky jimž oči a uši duchovně slepých a hluchých jsou otvírány a milosti mohou vtékat do početných duší, zuří s hněvem a pokoušejí se vás odradit od mobilizace všech dostupných prostředků, ale já budu vaše stálá stráž, a vy budete před nimi chráněni.
   V tomto věku, kdy se satan pokouší dobýt celý svět, vaše modlitby, malé duše, které nabízíte nahoru každý den, abyste se jimi podílely na bolestech Kalvárie, které Pán vytrpěl, se stávají útěchami ve smrtelné agonii, kterou váš Pán vytrpěl v Getsemanech, a v zármutcích a bolestech, které snášel, když byl opuštěný svými žáky, jež tolik miloval.
   Modlitby, které nabízíte nahoru s opravdovostí každý den, také mají účast na Pánově hněvu a stávají se pokáním za hříchy, jichž se dopouštějí tak četné děti, když se dopouštějí urážek Božího Svatého Majestátu.
   Modlitby a oběti nabízené nahoru pro obrácení hříšníků se staly zasvěcenými oběťmi jako náhrada dokonce i za další hříchy duší.
   Pán a já přijímáme mnoho usmíření, která jsou obětována na oltáři Boží Spravedlnosti. To je důvod, proč jsem dnes nabídla nahoru vaše duše opět na oltáři Pánova planoucího Nejsvětějšího Srdce stejně, jako jsem nabídla nahoru Dítě Ježíše v Chrámě.
   Všechny mé milované děti na světě! Když máte touhu hledat mě jako nevinné děti, budu vás koupat v proudech vody milosrdenství, živit vás svým duchovním mlékem, a budete vzati k Pánu. Rovněž vás nechám duchovně růst přes upřímné modlitby, které obětujete opravdově celým vaším srdcem na této křížové cestě, kde jdu spolu se svým Synem Ježíšem a spolu s Ním krvácím.
   Pán bude také koupat vaše duše a těla ve Své Svaté Krvi a dá vám úplné odpuštění. Ano, On slíbil, že vám to dá.
   Rovněž mé děti, které byly povolané Nebem, ale nepraktikují sebezřeknutí se, natož dosažení jednoty, a setrvávají ve své umíněnosti až do konce a znovu a znovu dělají to samé, směřují k očistci a peklu. Jako Boží odpověď bude rozsudek, neštěstí plamenů spravedlnosti bude nevyhnutelné. Jak může být přislíbena jistá budoucnost?
   Ale alespoň vy, kteří jste byli povoláni a víte, že se čas Boha Otce Soudce přiblížil, byste měli žít zasvěcený život modlitby, oběti, odčiňování a tvrdé snahy o obrácení vašeho života v každém okamžiku v modlitbách, aby čas (trestu) mohl být přeměněn na (čas) milosti.
   Také, nové světlo milostí bude vloženo na vás všechny, kdo žijete zasvěcený život pro Pána, pro mě a pro konverzi hříšníků. Obětí nahoru půvabnou jsou dokonce i bolesti, které jsou příčinou krvácení uvnitř (vás) a všechny bolesti, které zakoušíte v tomto světě, kde pobýváte jen na chvíli a opustíte ho, a při Soudném dni bude pro vás brána Nebe otevřena doširoka; a bude vám dána nádherná koruna z květů, která doprovází věčné štěstí; a vy budete stát vedle mě.
   V tomto věku, nacházejícím se v neštěstí, mezi dětmi, které jsou početné jako hvězdy na nebi a zrnka písku na pobřeží, ti, kdo přitahují spojení se mnou, jsou malé duše, skutečně sebe mně svěřující, jichž je nesmírně málo. Nicméně, jako se spojuji s vámi dnes při vaší pobožnosti, prolévám slzy radosti, když vidím vaši nanejvýš upřímnou lásku a oddanost.
   Mé milované malé duše! Váš Pán, který je Cesta, Pravda a Život, vám dnes žehná svou nekonečnou láskou.

   Když Blahoslavená Matka skončila řeč, stále jsem ještě plakala a zbožně ležela tváří k zemi na chodníku.
   Náhle jsem uslyšela zvuk něčeho padajícího. Když jsem vzhlédla, bylo to sedm kapek slz. O chvíli později spadlo dalších více než dvanáct kapek slz.
   Také jsem zjistila, že bolesti mé hlavy a krku všechny zmizely. Sláva a chvála Pánu a utěšování Blahoslavené Matce! Amen.

28.3.2002 (Zelený čtvrtek)
   Duchovně jsem se účastnila bolestí, které Pán trpěl, ubohý a v osamělosti v Getsemanech a na Kalvárii, když byl všemi opuštěn, a modlila jsem se křížovou cestu na hoře Blahoslavené Matky.

   Zatímco jsem se modlila na kolenou u jedenáctého zastavení, nemohla jsem ovládnout svůj pláč a přemýšlela jsem o nejvyšším stupni bolestí, které Ježíš vytrpěl, když byl přibitý na kříž. On trpěl kruté bolesti, když bylo Jeho živé maso probodáváno. Se Svou nekonečnou Láskou, která je vysoká, hluboká a široká, Pán nabídl nahoru Své celé tělo, dokonce i uprostřed všech druhů pohrdání, špatného zacházení a urážek Svými milovanými dětmi Ho pouze poháněla nutnost obrácení hříšníků.
   Byla jsem plná vzlykání. "Oh, Ježíši, který jsi Láska Sama, můj Milovaný! Co jsme my, lidé, že je Pán tak moc miluje?" Zatímco jsem naléhavě děkovala Pánu za jeho úžasnou lásku, modlila jsem se zejména za zasvěcené kněze a konverzi hříšníků a uvažovala o tomto požehnaném dni, který Pán vybral jako den kněžství a na který vtiskl pečeť smlouvy (s námi), když zřídil svátosti Eucharistie a svěcení [kněžstva].
   Také jsem se opravdově modlila, aby Učitel, jenž nabídnul Sebe Sama zcela nahoru, poskytl tu samou lásku všem dětem v nemocném světě tohoto věku, jako ji poskytl svým žákům při Poslední večeři.

   Náhle jsem v tom okamžiku padla na zem a vykřikla kvůli prudké bolesti hlavy, způsobené tlačením dolů korunou z trní, a obě mé ruce, obě mé nohy a můj bok byly probodnuty. Zatímco jsem sténala pod nejvyšším stupněm bolesti, z nebe zazářilo mocné světlo a sestoupili Pán a Blahoslavená Matka doprovázení anděly. Nemohla jsem dobře zřetelně pozorovat kvůli jasnému světlu, ale cítila jsem, že Pán udělal s svým prstem na mém čele znamení kříže.
   Protože jsem voněla silnou vůní růží, podívala jsem se na Blahoslavenou Matku a viděla ji vypocovat vonný olej. Okamžitě jsem se upamatovala na poselství, které nám dala Blahoslavená Matka 8. dubna 1993, na Zelený čtvrtek, když vypocovala vonný olej, s myšlenkou: "Oh, Blahoslavená Matka nám znovu manifestuje svou přítomnost, lásku a přátelství, a mačkáním svého celého těla nám dává tento vonný olej dnes, v den kněžství, jenž oslavuje Poslední večeři." V tom okamžiku Blahoslavená Matka začala mluvit jemně s láskou a laskavým hlasem.

   Blahoslavená Matka: "Ano, má milovaná dcero! Děkuji ti. Můj Syn Ježíš a já, kteří nasloucháme zvuku tvých modliteb naplněných láskou a upřímností, jsme velmi potěšeni oběťmi a dostiučiněními, které nabízíš nahoru pro konverzi hříšníků.
   Proto tedy chci zachránit před řetězy zkázy všechny ty, kdo přijdou na toto místo, omytím jejich duše a těla vonným olejem, který jsem vám dala mačkáním svého celého těla, zjevujíce planoucí lásku ve svém Neposkvrněném Srdci.

   Všechny mé milované děti na světě!
   Jako Bůh zachránil mnoho Izraelitů v pustině vyvýšeným bronzovým hadem zvednutým nahoru skrze Mojžíše, můj Syn Ježíš a já chceme zachránit mnoho lidí nezměrnými zásluhami Jeho utrpení na kříži, a planoucí láska mého Neposkvrněného Srdce vás doprovází na této křížové cestě, prolévajíc krev, když rozjímáte o Pánově hněvu a modlíte se za obrácení hříšníků a nabízíte nahoru svou krajní oddanost v tomto věku, nacházejícím se v ohrožení.
   Proto tedy bych si přála, aby následující Pánova slova: "Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno," byla vámi plně realizována pomocí vašich ryzích a opravdových modliteb.

   Mé milované děti!
   Můžete si vůbec představit, jaké bolesti jsem přijala, když můj do krajnosti milovaný Syn Ježíš byl přibit na kříž a zemřel?
   Jaká to byla bolest, když zástupy, které tak horlivě pokřikovaly na mého Syna Ježíše a křičely "Hosana!" právě tři dny před tím, než byl ukřižován, náhle začaly křičet: "Je to zločinec, který je hodný smrti! Zabij Ho! Ukřižuj Ho!" Nebyli to ale všichni. - Byla to celé tělo pronikající bolest, když Pánovi milovaní žáci, kteří Ho chtěli následovat, kamkoli by šel, odvrátili své tváře od mého Syna Ježíše.
   Byla to bolest nevděku a zrady, která se stala ostrou jako dýka, pronikající do hloubky mého Srdce.
   Mimoto, byla to strašlivá bolest pro [každou] Matku, neschopnou ani pohledět s otevřenýma očima, když můj Syn Ježíš, jdoucí po hrozné Cestě kříže na Kalvárii, přijímal svým tělem pokrytým krví od hlavy až k patě kvůli bičování, vyčerpaný a unavený a padající, ubohý, s křížem všechny druhy posměchu. To byla bolest mého celého těla, které bylo trháno a všechny jeho kosti byly drceny.
   To nebylo všechno! Zvuky kladiva a přibíjení mého Syna Ježíše na kříž hřeby mi způsobily bolesti celého mého těla, jakoby zasazovali rány bucharem, a kopí, propichující bok Pána, visícího na kříži, mi způsobilo mimořádnou bolest mého Srdce, a stalo se probodené a rozdrcené.
   Já jako Matka jsem ale byla neschopná udělat cokoli, [abych ochránila] před ubohým stavem (Pána); šla jsem Cestou Kalvárie, jíž kráčel Ježíš ztráceje krev, den po dni a každý den, modlíce se často a opravdově k Bohu Otci za obrácení hříšníků. Dokonce i nyní, o dva tisíce let později, chodím stále s vámi

   Proto tedy, mé děti, které jste byly povolány, protože vás miluji do krajnosti!
   Přeji si, abyste alespoň vy, kteří se domníváte, že znáte Pána a mně, získali vítězství proti ďáblu, jenž zneklidňuje vaše mysli, zvěčnili velikonoční tajemství Poslední večeře a velikonoční tajemství Zmrtvýchvstání, zůstávali bdělí a prosící za obrácení svého života v každém okamžiku v modlitbách, zobrazovali moc lásky intenzivněji a nabízeli nahoru vaši úplnou oddanost na heroických cestách, aby mohli být zachráněni všichni, a tak získali nebe.
   Nyní přijměte povzbuzení, slova útěchy a požehnání lásky od Pána, který je vaším skutečným Otcem, spolu s požehnáním ode mě, která jsem vaší skutečnou Matkou, a tak se těšte jásavou radostí, láskou a mírem.

   Když Blahoslavená Matka ukončila řeč, požehnal nám Pán Svýma rukama zdviženýma vzhůru a Blahoslavená Matka nám také požehnala oběma rukama vztaženýma. Potom Pán a Blahoslavená Matka zmizeli.
   Uvědomili jsme si, že vonný olej stále ještě přichází dolů, a tak jsem vykřikla: "Vonný olej přichází dolů!" Ti, kdo byli blízko mě, natahovali své ruce a přijímali vonný olej.
   Když jsem jim řekla, že mi Ježíš udělal na mém čele znamení kříže Svým prstem vlhkým od vonného oleje, přinesli blíž lucernu, aby dobře viděli na mé čelo. Uviděli lesklou značku kříže udělanou olejem uprostřed mého čela. Potom mi pomohli vstát, neboť jsem dosud ležela dole na zemi. Byli jsme překvapeni znovu, když jsme viděli u jedenáctého zastavení velké skvrny vonného oleje rozložené na různých místech dlážděné oblasti. Všichni jsme mohli cítit mocnou vůni růží, a jásali jsme radostí. Skvrny vonného oleje byly nalezeny i mezi desátým zastavením a jedenáctým zastavením.
   Sláva buď Pánu a chvála buď Blahoslavené Matce!

  

11.6.2002
   Drahocenná Krev našeho Pána a kusy Jeho srdečního svalu sestoupily na horu v Naju

   Zápasila jsem s bolestmi, neschopná spát celou noc. Potom, když jsem byla uprostřed spaní, jsem se vzbudila a viděla Blahoslavenou Matku plačící a zarmoucenou na její hoře blízko Naju. Velmi překvapená jsem rychle vstala a podívala se na hodiny. Bylo 5 hodin ráno. Uvědomila jsem si, že jsem Blahoslavenou Matku na horu přivolala já. Vzbudila jsem jednoho pomocníka a společně jsme šli na horu
.
   Jako vždy, když jsem přišla na horu Blahoslavené Matky, jsem se nejprve pomodlila před sochou našeho Pána modlícího se v Getsemanech. Potom jsem klečela, modlila se a rozjímala na místě, kde se Eucharistie, kterou jsem přijala, přeměnila na viditelné Maso a Krev do podoby srdce během mše svaté, koncelebrované Jeho Excelencí [biskupem] Romanem Danylakem a dalšími dvěma kněžími dne 22. září 1995.
   Živě jsem si připamatovávala, co se stalo ten den, a myslela jsem si: "Eucharistie je Maso a Krev Ježíše. Kdo to pochopí; kusy Masa jsou odtrženy z Jeho Nejsvětějšího Srdce, které plane láskou, a On je dává nám," a prosila jsem o obrácení hříšníků a za zasvěcené duchovenstvo.
   V tom okamžiku jsem se dostala do extáze a viděla jsem početné lidi, kteří obraceli své tváře od Boha a byli zabydlení ve stavu hříchu. Především pak lidé, muži i ženy, staří i mladí bez jakýchkoli rozpaků usilovali o rozkoš a páchání hříchů nečistoty. Stále způsobovali, že Nejsvětější Srdce Ježíšovo bylo roztrháváno na kousky.
   To ale nebylo všechno! Dokonce někteří duchovní a řeholníci a řeholnice, u kterých bych předpokládala, že budou pohrouženi do lásky k Pánu a uvádění Ho ve známost, nežili podle Pánovy Vůle, ale oddávali se potěšením, páchání hříchů a způsobovali, že Pánovo Nejsvětější Srdce bylo roztrháváno.
   Nadto, děti, které byly povolány, aby žily podle Pánovy Vůle, však probodávaly Jeho Nejsvětější Srdce nesčetnými šípy. Protože se snažily být vyššími než jiní, připojily se k vojskům s ďábly pýchy, žárlivosti a závisti, nenáviděly se navzájem a dosáhly vzájemného záští, a dokonce hřešily vraždami.
   Pánovo celé tělo se pokrylo krví.
   V tom okamžiku jsem řekla Pánovi: "Pane! Jsem nehodná a slabá, ale přeji si podílet se aspoň trochu na tvém utrpení."
   Pán řekl: "Jsi ochotná trpět bolesti jako náhradu za to, co konají hříšníci?"
   Odpověděla jsem: "Ano, Pane, jestliže to může být alespoň trochu útěchou Pánu a Blahoslavené Matce a pomůže, aby hříšníci litovali."
   Od té chvíle jsem přijala bolesti, jako bodání a dloubání železnou tyčí, jako bolesti po zbití holí, jako bolesti po úderech kameny, a další. Bolesti ve spodní části mého těla byly jako pokání za hříchy nečistoty nepopsatelně kruté. Téměř jsem ztratila vědomí.
   Potom Pán, celý pokrytý Krví, promluvil se smutkem, ale s láskou, a řekl:
   Ježíš: "Děkuji ti, má milovaná, líbezná malá duše! Netrap se ničím, co by tříštilo mé plány.
   Mé početné děti tohoto světa, jež jsou na pokraji zkázy, jsou zahaleny obrovskou bouří a jsou tváří v tvář mimořádnému nebezpečí. Protože se staly duchovně slepými a hluchými a neuvědomují si (nebezpečí), Má Matka poslala horoucí prosby o úplnou mobilizaci mnoha druhů zobrazení a plánů, aby [a jak by] mohly být ušetřeny. Leč dokonce mnoho duchovenstva a řeholníků se proplétá [životem] bez zásad namísto toho, aby byli pomocí a ochranou. Mnozí dokonce stojí na straně těch, kdo Mě a Mou Matku pronásledují, a pletou se do děl, která konám Já a Má Matka. Co jiného by to mohlo být, než krutost a nelítostnost?
   Ti zbabělí a nespolehliví lidé papouškují to, co říkají jiní, bez vlastních znalostí, a tak jsou pro Církev přítěží. Tato (situace) se nijak neodlišuje od jakéhosi neviditelného hrobu. Dokonce ani většina dětí, které byly povolány, není způsobilá postřehnout zchytralost ďáblových podvodů, a směřuje čím dál víc pryč od Boha, do sevření všemi druhy hříchů, oddávání se sportu a dokonce do vyhledávání potěšení ze sprostých rozmluv [chatů] na internetu, a jsou aktuálně ve stavu hříchu nečistoty namísto toho, aby byly vzornými apoštoly Nejsvětějšího Srdce, osvětlujícími tento svět, který stal se černý jako uhel.
   To oni roztrhali Moje Srdce a Srdce Mé Matky na kusy, namísto aby odčiňovali jejich rány."

   Potom Ježíš odkryl své Nejsvětější Srdce, které bylo roztrháno na kusy, a řekl: "Teď, podívej se!" Z Jeho Srdce padaly dolů kousky Masa a kapky Krve.

   "Má milovaná dcero! Toto je [situace] právě před sestoupením trestu. To je důvod, proč Má Matka pevně přidržuje ruku Boha Otce, která je zvednutá vysoko nahoru, přidržuje číši hněvu, prosí Ho a žádá Mě se slzami. - To je důvod, proč jsem pobízel děti světa, aby se kály podle rozličných zjevných znamení v Naju v Koreji, která jsem do současnosti nikdy neukazoval, pro jejich spásu, ale dětí, které spěchaly ke Mně a k Mé Matce, bylo neobyčejně málo.

   Oh, moji milovaní synové a dcery, kteří jste byli povoláni! Mám úplně odkrýt Své Nejsvětější Srdce a vzdát se dokonce poslední kapky Krve a vody kvůli vám?
   Proto nyní můžete zakoušet neporozumění a pronásledování a stát se zraněnými v rozdělené Církvi, zatímco [vaše] činnost je Mně a Mé Matce známá, přesto ale zůstaňte bdělí a modlete se a nezapomínejte, že Má Matka a Já jsme vždy s vámi a na vaší straně, a obětujte nahoru třeba i velkolepé bolesti vnitřního krvácení.
   A pracujte s větším úsilím, aby nejen děti, které byly povolané, ale všechny děti na světě se směly zcela rozplynout v Mém Nejsvětějším Srdci a v Neposkvrněném Srdci Mé Matky, aby dosáhly jednoty jako lidé, jako je Jedno Otec, Syn a Svatý Duch, a dosáhly svatosti.
   Učiňte to všem známé, že zkratka k dosažení svatosti a docílení jednoty je v obrácení vašich životů do modliteb, a jděte kupředu statečně, s moudrostí a odvahou mladého Davida, aby každá duše bez výjimky mohla být zachráněna v radosti vytvářející harmonii se svatými.

   Mé milované malé duše, které jste byly povolány! Už dlouho předem jsem si vroucně přál, aby byly na tomto místě, kde je Má Matka s vámi, celebrovány mše svaté, ale má žádost byla odmítnuta.
   Jakkoli však, musíte zůstávat bdělí a modlit se jako předtím, dokud se nestane [pro všechny lidi] známým, že jsem opravdu živý a dýchám v Eucharistii a jsem v Ní přítomen se Svým Tělem, Krví, Duší a Božstvím.
   Dokonce i děti, které se domnívaly, že Mi jsou blízké a činí Mě známým, odvrátí své tváře pryč od těchto slov a znamení, která jsme jim, Má Matka a já, dávali a zapomenou na vznešenou prostotu Eucharistie, což je Má Podstata, a evangelií, a budou se pokoušet vysvětlovat Mě klamnými řečmi a komplikovanou logikou.
   Není to stejné, jako úmyslně házet prosté lidi do bahna?

   A tak, všechny milované děti na světě! Pamatujte si to, protože jsem Cesta a Život a nikdo nemůže vstoupit do Nebeského Království tak, aby šel mimo Mě. Obětujte nahoru malé květiny učiněné z odřeknutí se kvůli konverzi hříšníků, jako Mojžíš se vzdal svého práva na získání královského trůnu a Abrahám se vzdal Izáka. - Budu podporovat všechno, o co budete prosit v Mém zájmu, ale povrchními modlitbami Mého Otce, Moji Matku nebo Mě žádat nemůžete.
   Nyní, protože už není žádný čas k rozpakování se nebo odkladům, pospěšte si a spojte vaše úsilí a učiňte nový začátek. Milujte dokonce i ty, kdo mají lidské tváře, ale zvířecí srdce, jako byste to dělali pro Mě.
   Jestliže se spojíte s vojsky ďáblů rozdělení, nebudete hodni říkat, že Mě opravdu znáte. Proto tedy zůstávejte bdělí a modlete se v každém okamžiku, abyste nemohli být připojeni do armády k ďáblům rozdělení. Mějte neustálou snahu o obrácení svých životů k modlitbám, a budete vlastnit plody ze Stromu Věčného Života.
   Žehnám vám všem s láskou, která plane v Mém Nejsvětějším Srdci.

   Když Pán skončil řeč, už jsem Ho nemohla vidět. Náhle tu byl silný vítr plný prachu a já jsem bojovala, aby mě to neodneslo. Brzy nato zazářilo z nebe světlo a silný vítr plný prachu přestal.
   Byla jsem překvapená, protože tam byla Blahoslavená Matka v blankytu se sluncem vydávajícím jasné světlo kolem její hlavy. Pomocník, který byl se mnou, mi pomohl se posadit. Nové světlo však nebylo viditelné moc dlouho (byl oblačný den).
   V té chvíli pomocník pronesl: "Uh!" a šel k místu, kde se stal 22. září 1995 eucharistický zázrak.

  

začal křičet: "Ach! Tady na zemi jsou části čerstvých krvavých skvrn. Ty musely sestoupit dolů právě nyní." Šla jsem k tomu místu také.

   Oh! Jaké podivuhodně znamení... Byly tam čerstvé stopy krve na zemi kolem stolku, na kterém se ukazují fotografie z eucharistického zázraku dne 22. září 1995. Krev na některých kamenech byla hustá a pohybující se, jako kdyby dýchala.
   Byli jsme němí před Pánovou neocenitelnou láskou a úžasným tajemstvím. Jen jsme sklesli do sedu a plakali.
   O něco později jsem pokusila vstát a jít, ale nešlo to.

   Plazila jsem se k sousednímu odpočinkovému místu a zjistila jsem, že spodní část mého těla byla zle poškozena; po celém mém těle byly stopy po bodancích a dloubancích, které jako by byly dělány železnou tyčí, a mnoho podlitin; a boky jsem měla velmi oteklé. Cítila jsem nejvyšší stupeň bolesti od hlavy do prstů u nohou.
   Přesto jsem se mohla usmívat s velkou radostí, protože jsem se směla aspoň trochu účastnit Pánova utrpení a také proto, že jsem se domnívala, že více hříšníků bude litovat, když Pán odkryl Své Srdce a krvácel na místě, kde se Eucharistie přeměnila na viditelné Maso a Krev.
   Když jsem smočila svůj prst v čerstvé drahocenné Krvi, Krev pokračovala v pulzování a vtáhla můj prst do rytmu určitou silou, jako žijící lidské srdce. V jednom okamžiku Krev dokonce zašplouchla nahoru. Počítali jsme puls v Krvi a bylo to 87 za minutu.
   Můj puls byl 72. Pulsy byly rozdílné mezi těmi, kdo byli přítomní (někteří z nich přišli na horu později). Zvláště když Julio, můj manžel, vzal - dojatý - můj prst a drahocenná Krev v tom okamžiku vydala zvuk jako při zacákání. Každý člověk, který to viděl, byl úplně naplněn úžasem.
   Pane! Chvála, díkůvzdání, sláva a uctívání pro tebe! Měj naši nikdy nevysychající vděčnost! Amen.

30.6.2002

     17. výročí pláče čirých slz Blahoslavené Matky v Naju


   Asi v 6 hodin večer jsem byla informována, že Ježíš na vrchu Kalvárie na hoře Blahoslavené Matky pláče slzy, a tak jsem šla na vrch, kam jsem se dostala asi v 7 hodin večer.
   Na vrchu jsem viděla Ježíše na Kříži skutečně prolévat slzy z Jeho očí a potícího se Svým celým tělem. Bylo tam již shromážděno mnoho lidí, kteří se stali svědky této úžasné scény, a prolévali slzy lítosti. Někteří z nich bědovali hlasitě.

  

   Utírala jsem Ježíšovy slzy a pot bavlněnou osuškou a sbírala jeho pot tekoucí směrem dolů k Jeho prstům u nohou do malé lahvičky. Kdyby to někdo neviděl, řekl by: "Není to jen čirá voda?" Slzy a pot potom přestaly naráz téci dolů.
   Mezitím voda začala znovu téci mezi prsty u nohou. Tato voda pokračovala v toku směrem dolů, dokonce i když jsem ji utřela opakovaně. Začala jsem se tiše modlit:
   "Oh, můj Miláčku, můj Pane! Tys už prolil tak mnoho drahocenné Krve a ještě i krvavých slz. Dnes, v den 17. výročí prvních slz Blahoslavené Matky, je vymačkáváno Tvé celé tělo, aby nám dalo i poslední kapku vody?
   Oh, Ježíši!
   Měj soucit se všemi těmi, kdo přicházejí na tuto horu Blahoslavené Matky, a omyj jejich duše a těla a uvolni z nich, co je obtížilo, Svou Krví a slzami, které jsi proléval a které byly vyždímány celým Tvým tělem, aby každý člověk bez výjimky směl dosáhnout vítězství vzkříšení díky milosti lítosti, a vzdal slávu Pánu.
   Navíc na tyto lidi sešli dolů sladký déšť Svatého Ducha, na všechny ty vyprahlé duše, které pronásledují Blahoslavenou Matku z Naju, aby se i ony také směly rozplynout v Pánově Nejsvětějším Srdci a v Neposkvrněném Srdci Blahoslavené Matky, sjednotily se v Nejsvětější Trojici a v radosti z harmonického přebývání se svatými dosáhly vítězství ve válce proti třem nepřátelům (ďáblu, tělu a světu) a vzdaly Pánu slávu.
   Ježíši, který jsi Láska! Co mohu já, nehodná, hříšná žena, pro Tebe učinit? Já pouze prosím, aby byla činěna Tvá Vůle přes tuto neschopnou, hříšnou ženu." V tom okamžiku, jsem uslyšela Pánův hlas.

   Ježíš: "Jsi ochotná trpět bolesti pro Mě a Mou Matku a pro obrácení hříšníků?"

   Odpověděla jsem pohotově: "Ano, jsem to ochotná." Jakmile jsem odpověděla, Ježíš na Kříži začal znovu prolévat Svoji Krev a slzet do poslední krůpěje kvůli nám.
   Také jsem viděla ve vidění, že Pán a Blahoslavená Matka koupali duši i tělo každého člověka v Pánově Krvi a slzách, které prolil do poslední krůpěje, a já jsem pomáhala po boku Pána a Blahoslavené Matky.
   V té chvíli ďáblové, kteří se dívali zpovzdálí, po mně začali náhle házet nějakými předměty.
   Byla jsem udeřena zezadu do hlavy [do zátylku] a s výkřikem jsem upadla.
   Mnoho lidí, kteří to viděli, tím bylo překvapeno. Krvácela jsem z úst a snášela mimořádné bolesti, nezpůsobilá dokonce ani pohybovat svým tělem. V tom okamžiku jsem opět uslyšela Ježíšův hlas.

  

   Ježíš: "Má milovaná malá duše!

   Ani Mí milovaní apoštolové Mého Nejsvětějšího Srdce, které jsem si vybral ze všeho stvoření, nejdou směrem ke svatosti, ale bez opravdových vnitřních reforem a uzavření se před pokrytectvím, které pouze ozdobuje vnější zdání, podvádějí své blízké a selhávají při vyhýbání se jedovatým šípům žádostivosti.
   Ano, pod kontrolou ďáblovy divize se uchylují k zavrženíhodnému jednání vynalézavými cestami, odmítají jeden druhého kvůli kolektivnímu sobectví a nedostatku porozumění a uvalují hanebnými cestami rány jedné duše na další duše.
   Zatímco to pozoruji, Mé Srdce se hrouží do hlubokých zármutků a bědování.

   Dále ještě, kněžím, které jsem vybral a instaloval, byla dána povinnost, aby si vzali na starost Mé Tělo a Krev v Eucharistii a aby pečovali o stádo ovcí, svěřených jim s láskou, aby zásobovali výživou početné duše, aby ty mohly duchovně růst, ale velká většina z nich si neuvědomuje význam kněžství a neusiluje o slávu Mého Otce.
   Namísto toho jsou spokojení, přemýšlejí o tom, jestli jim něco nechybí duchovně nebo světsky, což přináší Mému Srdci bolesti vedoucí k roztrhání na tisíce a desetitisíce kousků a proměňují Je v jakýsi činný vulkán, který chrlí plameny.
   Nicméně, Má milovaná dcero, jsem úplně utěšen od tebe, malá duše, která nabízíš nahoru nepřetržitě oběti, náhrady a modlitby, přestože tamti duchovní a řeholníci ze světa a apoštolové Mého Nejsvětějšího Srdce, kteří byli Mnou vybráni, sešli na scestí.
   Pro tvou vytrvalou lásku a nábožnost chci znovuoživit ty duše, které dosáhly stavu postupného vnitřního sebezničení. To je příčina, proč prolévám i poslední kapku Své Krve a slzí pro konverzi hříšníků.

   Všechny děti na světě, které jste byly povolány!
   Musíte si pamatovat, že doba k soudu spravedlnosti není odtud daleko, a musíte zůstat bdělí a modlit se v každé chvíli.
   Když nejste bdělí, ďáblové, jimiž oplývá ovzduší i země, kteří dobře znají díla vám svěřená, mají své oči trvale v očekávání každé možné příležitosti, kdy byste zaváhali a chytili se do pasti pokušení; podněcují vás, abyste se stali žárlivými a závistivými navzájem a v první řadě, abyste posuzovali jeden druhého, abyste měli nesprávné vnímání reality, a tak způsobit, abyste se rozptýlili všemi směry a, nakonec, abyste se odcizili Mé Lásce. - Proto tedy, pospěšte si vzbudit se a porazit vychytralého ďábla.

   Ano, vždy zůstávejte bdělí a zbožní ve světle víry a spěchejte ke Mně přes Moji Matku, kajte se, ukazujte [všem] znamení bohabojnosti a mějte usilovnou snahu pozvat vaše početné bližní ve světě na Nebeskou hostinu, aby i oni mohli také vlastnit Strom Věčného Života.
   Oh, všechny Mé milované děti ve světě! Přeji si, aby si všichni vaši uvědomili, že Já spolu se Svou Matkou jsme se vzdali všeho, neponechali si nic, kvůli vám; (přejeme si) aby byl celý svět zachráněn. Dávám nekonečné požehnání všem vám, kteří přijdete, abyste hledali Mě a Mou Matku.

9.7.2002
   Utrpení třídenních bolestí a neschopnosti spánku jsem už předevčírem nabídla nahoru jako bolesti pro posvěcení duchovních a řeholníků a pro konverzi hříšníků. Bojovala jsem s bolestmi celou noc, až jsem viděla přes okno, že se už venku rozjasňuje.
   Asi v 7 hodin ráno, když jsem ještě byla v posteli, modlíc se a zkoušející aspoň trochu spát, jsem měla vizi velmi ubohé scény.
   Byly to scény, na které jsem se nemohla ani podívat svýma otevřenýma očima. Je to tak strašné to popsat. Lidé, muži i ženy, staří i mladí, se oddávali hříchům nečistoty odhalujíce výjevy čirého šílenství. Bylo by to trapné uvést i jen všechny druhy obscénních věcí, které dělali. Jak bych je mohla všechny vyjmenovat? Rozmanité druhy hříchů, kterých se dopouštěli s pýchou připomínající Babylónskou věž, jež dosahovala až k nebi, vrhal jeden každý z nich za celkové fascinace.
   Ježíš a Blahoslavená Matka, kteří se na to dívali, nejprve prolévali slzy, potom slzy krve a nakonec slzy krve a krvavý pot. Tyto slzy krve a krvavý pot padaly dolů, ale zdálo se, že zmizely dřív, než dosáhly země. Současně jsem cítila něco jako odkapávání dolů na mé čelo.
   Byla jsem překvapená a rychle si utřela čelo svýma rukama, ale cítila jsem, že to něco pokračuje v kapání dolů, nejen na mé čelo, ale na mé celé tělo. Zatímco jsem byla zvědavá, jestli to je fyzikální realita nebo něco duchovního, slyšela jsem překrásný a laskavý hlas Blahoslavené Matky.

   Blahoslavená Matka: "Má milovaná dcero, malá duše! Můj Syn Ježíš a já přijímáme hodně útěchy přes poháry náhrad, které nabízíš nahoru s mimořádnou láskou a obětavostí.
   Dcero! Vidíš jasně stav dětí ve světě? To je příčina, proč jsem společně s mým Synem Ježíšem prozradila zkratku do nebe, projevující se početnými znameními přes tebe, kterou jsem si vybrala v Naju v Koreji; opakujeme stejná slova znovu a znovu už tak mnoho dnů, aby byl tento svět zachráněn a všechny děti ve světě. Leč, kdo z vás všech dětí na zemi, kolik duší opravdu poznalo a následovalo Má slova a slova Mého Syna Ježíše?
   Dokonce velká většina duchovních a řeholníků a řeholnic, které jsem si vybrala, a mé děti, které byly zvláštním způsobem povolány, mají za to, že Mě a Mého Syna Ježíše znají, a nechávají bez útěchy zraněné Srdce Mého Syna Ježíše i Moje, kterými působíme v poselstvích, jež jsme můj Syn Ježíš a já dostali. Místo toho se stali duchovně slepými a hluchými a zůstávají posedlí marnými přeludy a zavádějící duchovností. - Jak můžeme můj Syn Ježíš a já neprolévat slzy krve a krvavý pot, jako jsou tyto?

   Všechny děti světa!
   Čas Božího soudu spravedlnosti není příliš vzdálený.
   Proto tedy nyní: neodkládejte to ani o trochu déle, ale pospěšte si litovat, a přidržujte se pevně mých rukou, zasvěťte se Nám a pojďte k mému Synu Ježíšovi, jenž vás tak moc miluje.
   Právě teď početné děti na světě, muži i ženy, staří i mladí, se bez rozpaků dopouštějí hříchů nečistoty, dokonce zastírají jejich společenské místo, a, aby se staly vyššími, pošlapávají ostatní, uchylují se ke všem druhům prostředků, a dokonce se dopouštějí vražd. Dokonce i ty děti, které byly povolané, bojují navzájem proti sobě jako lační démonové, aby se staly vyššími než jiní. Jak rozradostnění by mohli být ďáblové rozdělení, když se snaží, aby lidem zabránili ve formování jednoty; ony samy hájí zájmy rozdělení mezi nimi a rozptylují je!
   Ano, ďáblové, kteří jsou tak radostně vzrušení, se k vám přibližují předstírajíce přátelskost a všechny druhy dobra, aby podněcovali rozdělení a přivodili záhubu. A početné děti světa a dokonce velká většina dětí vyvolených hledají místo Mě falešné proroky. Pozoruji to a pociťuji to tak těžce ve svém Srdci.
   Hlasy samozvaných proroků, používajících mého jména, omamují děti světa nepravdivými proroctvími... Falešní proroci rozprostírají sny a marné přeludy jako slova mého Syna Ježíš a moje... Já a můj Syn Ježíš jsme vám již řekli přes mou dceru, malou duši, jak získat zkratku do Nebe jako jednoduché a malé duše, jako děti. Avšak, jak jste slepí a hluší, neschopní vidět nebo slyšet a neschopní rozlišovat!

   Děti! Smíte zůstávat neschopné odložit neužitečnou všetečnost, naslouchání marným snění, falešným prorokům a podvodům, abyste se tak držely prázdných obilných klasů do konce a abyste nakonec v čase Posledního soudu byly hozeny do ohně ze síry, který bude prudce planout? Pospěšte důvěřovat v poselství, která vám dáváme můj Syn Ježíš a já, skutkem, a být zachráněny.
   Tento nynější věk je ponořený v hříších, které jsou horší než v době Sodomy a Gomory a v časech Noeho a Potopy, a tak páchá ofenzívu proti Bohu. Pro tento důvod se nyní chci před vámi hájit svými posledními slzami krve.

   Nyní tedy, pospěšte si a přicházejte, všechny děti světa! Co mohu nedat Vám, kteří jste Mnou důvěrně vábeni? Ale velká většina dětí již sebe Bohu odcizila. To je příčina, proč můj Syn Ježíš, váš Vykupitel, prolévá krev a vodu ze Svého trhaného Srdce bez ponechání si byť i jediné kapky, aby vás spasil, ale kolik duší se skutečně kaje? Bůh Otec, který svět navštěvuje a naříká nad ním, je naplněný hněvem a chystá se poslat ten trest dolů brzy.

   Všechny děti na světě, které jste byly povolané! Uvědomujte zřetelněji, že drahocenná Krev z Nejsvětějšího Srdce mého Syna Ježíše, kterou prolil zcela a žádnou neušetřil, abyste byli zachráněni, je Pánovou nezměrnou Láskou, která je vysoká, hluboká a široká, a staňte se vděčnějšími a učiňte drahocennou Krev z Kříže obecně známou.
   Tak budete moci být vy všichni počítáni za zdravé klasy obilí v den Božího přísného soudu, kdy oddělí plevel od pšenice, a budete se moci těšit na nebe. Nemrhejte žádným okamžikem na vaší cestě, ať krátkým nebo dlouhým, ale buďte intenzivněji transparenty moci lásky, obětujte nahoru obtíže plné líbeznosti a dokonce i bolesti interního krvácení.
   Také, staňte se světlem, jež září po tomto potemnělém světě těm, kteří jsou ve stavu extrémního nebezpečí, a pomáhejte těm početným duším, které bloudí v temnotě a jsou rozptylovány rozličnými věcmi, aby mohly přijít na palubu Mariiny Archy Spásy, aby tak i ony mohly praktikovat poselství sdružené Lásky Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a mého Neposkvrněného Srdce.
   Jestliže všechny děti na světě obrátí své životy k modlitbám a budou mě následovat, obdrží více bdělosti a zbožnosti, a budou-li obětovat nahoru oběti a náhrady, aby nemohly vypadnout z Archy Spásy, kterou mám připravenou, budou vlastnit Strom Věčného Života na onom světě a těšit se věčnou radostí, láskou a mírem u Pánova stolu."

   Když Požehnaná Matka přestala mluvit, cítila jsem něco jako odkapávání dolů na můj obličej, což dělalo zvuky a teklo dolů.
   Byla jsem zvědavá, jestli jde o duchovní úkaz nebo o nějaký fyzický, a tak jsem stiskla knoflík na interfonu. Když se pomocnice přiřítila do mé místnosti, byla velmi překvapená a ječela: "Oh, ne! Jak by se to mohlo stát?" Začala křičet. Zeptala jsem se jí: "Je tam něco na mé tváři?", ale ona nemohla říci ani slovo a jen křičela. O chvíli později řekla: "Krev! Krev! Je to krev..." Nebyla schopná pokračovat. Protože jsem se chtěla na sebe podívat, zeptala jsem se jí: "Je tam nějaké zrcadlo? Můžeš mi nějaké přinést?"
   Jedno přinesla. Když jsem se viděla, byla jsem také překvapená. Na mém obličeji bylo nesčetné množství velkých a malých krvavých skvrn. Některé krvavé skvrny byly jasně rudé a jiné byly tmavě červené. - Nejen můj obličej, ale i mé pyžamo bylo také hustě potřísněno mnoha skvrnami krve a krvavé vody. Zatímco několik pomocnic přihlíželo, pět jiných znovu čistilo rozsáhlé krevní stopy, které se objevily na mých pyžamech, na vrchní zadní části pravé strany kalhot.
   Oh, Pane! Přijmi chválu, vděčnost, slávu a uctívání ode všech lidí tohoto světa navzdory jejich nedůstojnosti! Amen.

2.8.2002
   Cítila jsem tak silné bolesti, jako kdyby celé mé tělo bylo zbité nějakým těžkým předmětem, že jsem téměř ztratila sebekontrolu nad tělem a nebyla schopná usnout aspoň na chvíli po několik dní. Nabídla jsem tyto bolesti nahoru jako náhradu za hříchy nečistoty, páchané četnými lidmi, muži i ženami, starými i mladými, bez rozlišování místa a času, a na obrácení těch, kteří spáchali tyto hříchy. Asi ve 4 ráno jsem měla vidění.
   Byl tam vagón ozdobený všemi možnými druhy oslnivých ozdob. Uvnitř bylo mnoho lidí. Vzhled těchto lidí z vagónu byl jiný než měli lidé jako černoši, které jsem viděla na počátku vidění, které mi Blahoslavená Matka ukázala (25. srpna 1989); tito lidé, kteří byli ve vagónu v tom čase, vypadali poněkud tmavě, ale měli docela normální vzhled. To znamená, že ďábel nyní láká lidi na více zchytralých cest než předtím, a jestliže se nevzbudíme, bude to pro nás nesnadné, rozeznat jejich pravou povahu. Vychytralí ďáblové mobilizovali všechny dosažitelné způsoby, aby získali aspoň jednu nebo více duší do vagónu, ne pouze mezi požitkářskými lidmi ze světa, ale také děti církve a dokonce ty, kdo byli povolaní.
   Byly tam nějaké duše, které byly fascinovány překrásným vzhledem vagónu, a nastoupily do vagónu ze zvědavosti, dokonce téměř bez úsilí ďáblů. Ale co bylo mnohem více zarážející, byli ti, kdo se domnívali, že pracují pro Pánovu známost; spojili ruce s ďábly a umístili ve vagónu mnoho duší. Byla to ubohá scéna, na kterou by se člověk ani nemohl dívat s otevřenýma očima.
   Když jsem to viděla, křičela jsem hlasitě: "Ne! Ten vagón vás odveze do pekla!" Potom jsem se naléhavě modlila: "Pane! Blahoslavená Matko! Prosím, pomozte a zachraňte je!" V tom okamžiku jsem slyšela Ježíšův hlas, který měl laskavý, ale zarmoucený tón, [což jsem poznala] ač jsem Ho nemohla vidět.

   Ježíš: "Má milovaná malá duše!
   S mrtvou vírou nelze doprovázet díla [Boží]; oni říkají svými rty, že milují Boha a činí Mě a Mou Matku známými, ale místo toho zneužívají svou svobodnou vůli k pýše a přicházejí jako vlci v beránčím rouchu, aby řídili stáda poddajných ovcí k jejich zatracení. - Bez znalosti svého pravého stavu jsou zapadlí do bláta a nepřetržitě usilují pouze o svou vlastní satisfakci. - Když se dívám na všechny tyto [lidi], plameny Mého Srdce šlehají stejně tak vysoko, jako je bolest, když se mám dívat na tyto děsné výjevy.
   Jsou jako zvířata vykrmená před vzetím na jatky, ti, kdo spojují ruce s ďáblem a podněcují početné duševní zvláštnosti, a oslňují je všemi druhy roztomilých slov a jednají v krásných převlecích, svazujíce je neviditelnými pouty hříchů a přesouvajíce je do močálu věčné smrti. - Kolikrát máme Já a Má Matka za jejich pokání zjevovat znamení a prosit je úpěnlivě přes vás, kteří jste nehodní?
   Je to tak - namísto pokorné a přesné práce se zvěstováním Mě a Mé Matky milostí jim danou jsou vedeni pouze svými přáními a sledují nanejvýš zavrženíhodné věci, přičemž mylně věří, že tyto věci jsou nejcennějšími dobry.
   Bylo by správné říci, že jsou opravdovými bestiemi pokrytými bahnem. - Všechna jejich úsilí a činnosti, které jsou zabalené do výborných zdání, omamují mnoho duší a vedou je do marnosti a povrchnosti. - Posléze ti, kdo byli povoláni, učiní pokorné duše nezpůsobilými rozlišování, a oddělí je tím od Mé lásky.

   Modlila jsem se křičíc: "Oh, můj Pane! Zachraň ty, kdo jsou tak politováníhodní."

   Ježíš: "Oh, Má milovaná malá duše!
   Po kolik dnů jsme je Má Matka a Já úpěnlivě prosili, opakovali stejná slova znovu a znovu a zjevovali četná znamení? Ale oni k tomu lnou, a vzývají Mou Matku a Mě pouze tehdy, když jsou v nesnázích, jako by zkoušeli chňapnout po životní bóji. Jakmile jednou obdrží milost, o kterou žádali, hned se otočí a obrátí své tváře pryč, a způsobují Mému Nejsvětějšímu Srdci a Neposkvrněnému Srdci Mé Matky probodnutí ostrým mečem zrady; roztrhání přichází nespočetněkrát a krvácení donekonečna.
   Hleď, dcero! Ty víš dobře, že zbraně Mé Matky jsou do ruda rozžhavené tím, jak Ona tahá děti z vagónu zpět podle pořadí, aby neztratila ani jednu jedinou duši, zatímco ony se rozkládají.
   Ty početné děti, které jsou duchovně slepé a hluché... ony se obracejí brzy, aby se něčeho zmocnily... sehnaly zase něco, ale hned se zase obracejí zpět a kráčejí znovu dál zlou cestou... Ano, když se dívám po těch dětech, které odpadly zneužitím své svobodné vůle, stává se častokrát, že dokonce lituji, že jsem umožnil jejich svobodnou vůli."

   "Měla bych vstoupit do vagónu a vytáhnout ty duše?"

   Ježíš: "Jak bys chtěla vstoupit do toho hrozného brlohu bestií?"

   Jsem Pánova, pokud zemřu; jsem Pánova, pokud žiji. Já se do toho tam pustím, i kdybych mohla zachránit jen jednu z těch duší.

   Vešla jsem do toho vagónu, který vypadal tak překrásně. Zvenčí vagón nevypadal velký, ale když jsem do něj vstoupila, byl ohromně rozsáhlý a tam uvnitř byly početné duše.
   Vykřikla jsem: "Honem, pospěšte si, ať se odsud dostanete. Jestliže zde budete zůstávat, pojedete do pekla. Ještě není příliš pozdě. Honem, spěchejte dostat se odsud." Sotva jsem skončila svá slova, tu ďáblové, které jsem nemohla jasně vidět, řekli: "Zabijte tuto ubohou ženu! Poněvadž pokračuje v zasahování do naší práce, nemůžeme ji nechat žít ani o trochu déle. Neseme to velmi nelibě, protože ona nám odnímá duše, které jsme získali s tak velkými obtížemi. Tentokrát tato ubohá žena narazila na náš brloh; stane se jejím vlastním.
   Nesmí z tohoto místa nikdy odejít živá!"
Ihned na mně začalo útočit mnoho ďáblů současně, vrhat po mně nejhroznější kletby, z nichž ani jedinou se neodvažuji vyslovit, zasazovali mi rány, drápali mě, štípali a kousali mě hrubě po mém celém těle.

   Bez valného starání se o to, co dělají, jsem sama sebe používala houževnatě, abych mohla pomoci duším k útěku z toho vagónu, téměř tam naházených jedna na druhou. - Odkud jsem dostala takovou energii? - Bylo to možné jedině proto, že mi Pán neviditelně pomáhal Svýma rukama, když jsem nedávala ke konci nahoru, abych zachránila aspoň jednu nebo více duší.
   Co bylo více ohromující, bylo to, že jsem předtím (26. srpna 1989) pronásledovala venku ďábly, tloukla je růžencem, ale tentokrát jsem pronásledovala soustavně ďábly nejen modlitbou růžence, ale také obrácením svého života do modliteb. - Pán nám ukazoval, jak je to důležité, abychom obrátili naše životy do modliteb v tomto naléhavém věku. Vždy, když jsem vyhodila jednu duši pryč z vagónu, jsem prosila, aby se jí Blahoslavená Matka chopila, aby duše v jejím klíně byla nakrmena jejím mlékem a vykoupána v Pánově drahocenné Krvi, umožňující duši žít nový život ze vzkříšení.
   Pokračovala jsem v častých modlitbách jako byla tato, zatímco jsem bojovala s ďábly.
   Když ďáblové škrábali, štípali, kousali a bili mě a popadali mě za vlasy a vláčeli mě za ně, vytrhli mi hrst vlasů. Já jsem se opravdově modlila, aby se takový počet hříšníků jako bylo vlasů, které mi byly vytrženy, směl kát.
   Také malé duše, které vždy vedou své životy podle poselství Blahoslavené Matky, modlí se růženec a nemrhají ani žádnou ze všedních věcí, ale obracejí se do modliteb, ty na mě také přenesly mnoho síly a umožnily mi zahnat ďábly a zachránit více duší.

   Protože ďáblové byli poraženi obrácením našich životů do modliteb každého okamžiku a duše, které ďáblové vzali za velké námahy a umístili je ve vagónu, byly osvobozeny, zaútočili na mě ďáblové všichni jako oddíl, štípali mě, ale byli překvapeni mou odolností proti všem druhům jejich zbraní.
   Mé celé tělo se pokrylo krví. V té chvíli Ježíš natáhl Své ruce, z nichž na mě zazářilo světlo, a promluvil.

   Ježíš: "Obrácení vašich životů do modliteb celým vaším srdcem a láskou je zbraní lásky a pokory a silou, která může odrazit každého ďábla. To je také zkratka k rychlému získání ctností a přiblížení se dokonalosti."

   Světlo, kterým On zářil, proniklo mé srdce a svítilo na všechny duše, které obrátily své životy do modliteb a které mi pomáhaly.
   Když jsem ráno vstala, viděla jsem své tělo celé pokryté krví.

15.8.2002
   Na stejném místě na hoře Blahoslavené Matky, kde se stal zázrak s eucharistickými způsobami, jejich přeměna v mých ústech na viditelné Maso a Krev ve tvaru srdce, který se stal během mše svaté celebrované biskupem Dominikem Su (26. srpna 1995) a během mše svaté celebrované biskupem Romanem Danylakem (22. září 1995), Ježíš proléval Svou drahocennou Krev, a protože je živý, viděli jsme její tepot (11. června 2002).
   Dnes jsem byla informována, že velké množství drahocenné Krve bylo znovu prolito mezi 10:00 a 10:15 hodin dopoledne, a šla jsem proto spěšně na horu.
   Mnohem víc než pouze prolévaná, zdálo se mi, že drahocenná Krev byla vylévána dolů. Byl tam již biskup Dominik Su a další dva kněží z Malajsie spolu s mnoha poutníky z Japonska, Hongkongu, Indonésie, Korey a dalších zemí, a svědčili o drahocenné Krvi a modlili se. Někteří z nich až křičeli.

 

   Poklekla jsem před drahocennou Krví a začala jsem rozjímání plné vzlykání a s obětováním pláče nahoru. Nemohla jsem svůj pláč ovládnout ani zastavit vlhnutí svého nosu.

   O něco později jsem se dostala do vytržení a viděla nějaké hrozné výjevy. Tak mnoho lidí bylo ve stavu hříchu! Nejvíce pohoršující byli nějací kněží a řeholníci, a dokonce i nějací preláti, kteří se odevzdali hříchům. Ježíš, nesoucí bílé roucho a červený plášť, snášel bolesti, když se na ně díval. Kdykoli činili hříchy, Jeho Nejsvětější Srdce bylo nemilosrdně probodáváno ostrými meči a kopími, byl znovu ukřižován a byl bičován biči a karabáči. Zvláště když byl bičován kvůli těm prelátům a těm dětem, které byly povolané, byl Ježíš neschopný otevřít Své oči a sténal, a v té chvíli se Jeho hruď otevřela a Jeho Nejsvětější Srdce začalo krvácet. To nebylo všechno! Dokonce Ho polévala i vně Jeho Srdce Krev a krvavá voda. Byla to ubohá scéna, na kterou jsem se nemohla svýma otevřenýma očima dívat.
   Potom Ježíš hlasitě vykřikl: "Kdo zašije Mé Srdce, aby nezůstalo roztrženo?" a ronil krvavé slzy. Začal řeč a díval se na mě zarmoucenýma očima.

   Ježíš: "Má milovaná malá duše!
   Učiň to známým, aby ti, kdo mají oči, které mohou vidět, a uši, které mohou slyšet, mohli všichni přijít, vidět a slyšet.
   To je láska, zapalující se v Mém Nejsvětějším Srdci, která je nerozdělitelná (ani kdyby se někdo pokusil oddělit Mé děti od Mé lásky) a je vysoká, hluboká a široká. Aby se všechny děti na světě mohly kát, osvobodily sebe samé od nevíry, usmířily se navzájem, a tak se zachránily, lil jsem tuto lásku dolů, neponechal jsem si nic. Má Matka opravdu naléhavě žádá Nebeského Otce, aby vzdálil trest, který je Jím sesílán dolů spravedlivě.

   Má líbezná dcero!
   Nereptalas, ani když bylas napadána a trápena všemi druhy potměšilých a bezdůvodných zvěstí a nesmyslných poznámek ani když tvé tělo a mysl byla celá pokryta zraněními; tys půvabně nabídla nahoru všechny ty bolesti, které jako by byly prováděny dvakrát: jako oběti náhrady a [jako oběti] lásky pro obrácení hříšníků.
   Jako jsem přiměl tvou lásku, sešitou dohromady s tvou hlubokou důvěrou ve Mě s úplným spolehnutím se na Mě, musím pomáhat aspoň sesíláním milostí dolů na tento svět."

   V tom okamžiku jsem duchovně viděla, jak řeholní i světský lid odpovídá slovem "Amen" na volání Ježíše a Blahoslavené Matky, také přibité na Kříži a přijímající nejvyšší stupeň urážek, bičování a všechny druhy pohrdání, a sténající, aby činili Pánovu lásku a lásku Blahoslavené Matky známou.
   Velmi brzy zazářilo světlo z nebe a osvítilo je oba, a přišel anděl a utěšoval je, umožňujíc jim nabídnout nahoru jejich mimořádné bolesti. Ježíš opět promluvil milostně.

   Ježíš: "Má nesmírně milovaná dcero!
   Jak teď můžeš vidět, tyto duše, které byly povolány a které odpověděly slovem "Amen", přijaly zároveň s tebou opovržení a pohrdání a byly nepravdivě obviňovány a perzekuovány všemi druhy bezdůvodné kritiky. - Avšak protože zakoušely obtížné situace a snášely námahy tohoto světa, budou se těšit ze slávy, zpívat aleluja a budou v blažené radosti, lásce a míru po boku Mě a Mé Matky na onom světě. Proto tedy v řádu tohoto potřebného věku nedej ďáblům žádnou příležitost, pomáhej, aby všechny děti na světě obrátily své životy k modlitbám, a tak aby mohly být všechny zachráněny.

   Děti, které jste byly povolané! A všechny děti světa!
   Nyní, když se noc prohloubila, se tím víc hlásí blížící se úsvit.
   Aby se nové nebe a nová země mohly uskutečnit, Já chci, abyste se pospíchaly probudit ze spánku; reagovat na toto je neocenitelné: odkryla se úžasná láska, a to skrze znamení, která jsme Já a Má Matka nepřetržitě zjevovali pro záchranu světa; přijímejte poselství lásky, která jsme (Já a Má Matka) křičeli Našimi hrdly, až začala krvácet; příjemné oběti nahoru všeho, i všedních věcí, bez mrhání i jen jedinou z nich nebo berouce něco lehkovážně; a obrácení vašich životů do modliteb.

 

   Ano, jestliže budete ke Mně pospíchat přes Mou Matku, pokornou jako malé duše, Já a Má Matka vás budeme střežit a chránit před jakoukoliv přírodní pohromou, která se může vyskytnout, a vy uniknete i z pohromy ohně plápolajícího stejně vysoko jako spravedlnost, jenž bude dosvědčovat nový úsvit.
   Ale jestliže budete pokračovat v odchylování se od Mé nanejvýš vznešené lásky a pravdy a zneužívat svou svobodnou vůli, trvat na vaší vlastní sobě odporující víře, budete na Posledním soudu odsouzeni jako zbytky suché trávy, a hozeni do hořící síry, takže prudce vzplanete. - Co byste chtěli upotřebit z lítosti v tom čase?

   Proto tedy, když vidíte a můžete ohmatávat Mou nanejvýš vznešenou, drahocennou Krev, kterou jsem celý politý, nedržte se nikdo stranou, neváhejte a otevřete Mé Nejsvětější Srdce pro vás všechny, spolehněte se úplně (na Mě) s dokonalou vírou a důvěřujte s vděčností a láskou a čiňte tuto nanejvýš vznešenou lásku známou všem lidem.
   Jestliže to přijmou pokorně a budou litovat, získají Mou nekonečnou lásku a milosrdenství a budou v poslední chvilce blažení věčným štěstím.

   Nato se Svým zrakem, naplněným láskou, Ježíš díval kolem dokola, na všechny duchovní, na řeholníky a světské lidi, kteří pracují pro Pána a Blahoslavenou Matku z Naju, a pokračoval v mluvení.

   Ježíš: "Zavolej Mé vyslance, kteří odpovídali slovem "Amen" Mé Matce! Neřekla by Má Matka, která vás nesmírně miluje, že jste tak líbezní, že si vás může vložit do svých očí, aniž by došlo k jejich poranění?
   Drahocenná Krev, která se vylila z ran Mého Nejsvětějšího Srdce, jež jsem vám právě ukázal, je znamením Mého nekonečného soucitu a hluboké lásky a přátelství pro všechny děti na světě, právě tak jako [znamením] Mé přítomnosti.
   Kdo se může odvážit hloubat nebo představit si lásku, která plane jako božský zdroj v Mém Nejsvětějším Srdci?
   Mé Srdce se stalo činným vulkánem, který mocně vzplanul kvůli četným dětem na světě, jež lnou ke Mně a k Mé Matce, jako když se chamtivec [chytá] životní bóje, ale jen tehdy, když jsou v obtížích, avšak navracejí se ke svému ubohému životu. Jednou jistě přijmou milosti, o které prosily.

   Proto tedy žádám vás, kdo jste byli povolaní jako Moji vyslanci, abyste předváděli moc lásky energičtěji a činili známou po celém světě spolu s Mou malou duší, jež byla vyvolena, ale tvrdí opakovaně, že je nehodná a nekvalifikovaná, neocenitelnou lásku planoucí v Mém Nejsvětějším Srdci, a tak napomáhali, aby si všichni uvědomovali, že Mé Nejsvětější Srdce, které vzplálo a dalo Bohu všechnu svou krev a vodu a neponechalo si nic, je útočiště pro všechny hříšníky na světě a úplným uskutečněním spasení.
   Jestliže činíte známou lásku hořící v Mém Nejsvětějším Srdci, kterou slova nemohou adekvátně popsat, aby všechny děti světa mohly přijmout poselství lásky ode Mě a Mé Matky, rozjímejte hluboce o ranách na Mém roztrhaném Nejsvětějším Srdci, a obraťte jejich životy k modlitbám, to bude dar velké radosti pro Mě a Mou Matku a stane se kleštěmi lásky, jež vytáhnou ostré dýky, které drží zabodnuté (v Mém Srdci) kvůli nevěře Mých vyslanců (duchovních) a dětí, které byly zvláštně povolány.

   Moji milovaní vyslanci (kněží) a děti, které jste byly povolané!
   Neobávejte se ničeho, žádné věci, která by mohla u vás navodit úzkost, zatímco Mě a Mou Matku děláte známými, jako ty duše, jež se spolehly na vylíčení konce v nekonečné lásce a milosti, hořící v Mém Nejsvětějším Srdci, a budou se podílet na Mé lásce a budou zachráněny.

   Pospíchejte (Nás) ohlašovat v naprosté důvěře ve Mě, který vás nese jako osoby, jež nikdy neztratí svou integritu ani v krajní nouzi, ani vědomí své důstojnosti jako lidí, kteří byli zachráněni a jsou transcendentní.

   Uvědomujte si důležitý fakt, že jste byli povoláni vyhlašovat do celého světa, že nyní je ten rozhodující čas, kdy jsou oddělovány dobré klasy obilí a zbytky suché trávy, takže ani jedna duše z vás, všech dětí na světě, nesmí být propadlá špatnosti, ale všechny se mohou kát, a tak být zachráněny, a vzdávat Bohu slávu.

   A Mě a Mou Matku pokorně následující ať se bez nějakých dalších výhrad chopí iniciativy v práci, aby byl zachráněn tento žalostný svět, který je zaměřený ke zkáze a záhubě. Jako Mě přitahujete důvěrně přes Mou Matku jako malé osoby, jako děti, a činíte Mě a Mou Matku známými, budete blažení věčným štěstím před Mým trůnem v Mém království na posledním, Soudném dni.


                                                                        
16.2.2003 (1)
   Asi ve 3:40 odpoledne jsem šla na horu Blahoslavené Matky spolu se třemi dobrovolníky-pomocníky. Zatímco jsem byla v rozjímání po adoraci Pánovy drahocenné Krve, kterou začal prolévat Svým Nejsvětějším Srdcem dne 15. srpna 2002, obdržela jsem vidění.
   Když mnoho duchovních, řeholníků a světských lidí dělalo chyby a předkládalo hříchy, do Pánova Nejsvětějšího Srdce byly neúprosně vráženy ostré meče a bylo bodáváno a provrtáváno špičatými kopími a Jeho hlava byla opakovaně a prudce stlačována dolů korunou z trní, způsobujíce ještě větší krvácení. To nebylo všechno! Zasazovali Pánovi nelidské bolesti divokým házením něčeho na Jeho obličej a tělo, co vypadalo jako kaštany ještě v ostnatém semenném obalu. Zároveň mnohokrát bičovali Pánovo celé tělo nemilosrdně a bezcitně nějakým bičem utkaným ze všech druhů hříchů, a způsobovali, že Pán bídně krvácel ze Svého Nejsvětějšího Srdce a ze Svého celého těla. Zavřena v Jeho boku prolévala Blahoslavená Matka politováníhodné slzy krve. Vždy, když Pánova Krev a krev Blahoslavené Matky skápla dolů na zem, udělalo to slyšitelný zvuk. V té chvíli Pán, pokrytý Krví po celém Svém těle, začal mluvit smutným, ale laskavým hlasem.

   Ježíš: "Má milovaná malá duše!
   Jak jsi právě viděla, dokonce velká většina duchovenstva, jež jsem osobně instaloval, trhá Moje Srdce na kusy jako tito, namísto aby zašívali Mé roztrhané Nejsvětější Srdce, odmítáním Mé Matky Marie, která je Prostřednicí všech milostí a Spoluvykupitelkou, a upadají do sekularismu a vážných omylů, zapomínajíce na důležitost povolání, kterým je Bůh pověřil, a spojují tak síly s ďábly. Co se stane se stádem ovcí, jež je následuje?
   Každý, kdo Mě chce hledat, musí opustit sebe sama a následovat Mě nesením svého kříže. Namísto, aby nosili své kříže, umlčují své kříže a otáčejí své tváře pryč ode Mě. Pod záminkou, že Mě dělají známým, realizují všechny druhy programů se ctižádostí naplněnou ješitností a pýchou, aby byli pokládáni za důležité a aby vládli ve světě, dokonce dezertují ze svého vlastního svědomí autoritářsky, s arogancí a sobeckým sebeospravedlňováním, obrnění pokrytectvím. Jsou nějak odlišní od vlků v beránčím rouše?
   Dcero! Jak dlouho mám toto vše hlídat? Mohu je trestat kdykoli, ale odkládám to, aby hříšníci mohli litovat, a vejít skrze bránu Mého Nejsvětějšího Srdce, které je otevřené dokořán podle Vůle Mé Matky. Tak, Já nechci být jejich Soudcem, ale otevřu široce bránu Svého Nejsvětějšího Srdce a nechám je vstoupit, pokud litují, že byli bezbožnými hříšníky. Avšak kdyby nechtěli až do konce vejít skrze široce otevřenou bránu Mého Nejsvětějšího Srdce, budou muset projít přes bránu spravedlnosti. Co se s nimi stane?
   Protože Můj Otec se oprávněně nemůže vydržet dívat na hříchy světa ani o trochu déle a Jeho Ruka klesá, jež byla zvednutá vysoko nahoru, Má Matka Maria úpěnlivě k Němu prolévá slzy a slzy krve, aby pohár hněvu Boha Otce nemohl sestoupit na tento svět.

   Všichni duchovní, řeholníci a světští lidé ve světě! Pospěšte si vzbudit se ze spánku, spěchejte ke Mně přes Mou Matku a vyviňte usilovnou námahu, aby všechny děti na světě mohly praktikovat poselství lásky, která jsme Má Matka a Já k vám křičeli až do začátku krvácení Našich hrdel, aby byli zachráněni. Ďáblové, kteří naplňují oblohu a zemi, budou neustále týrat vás, kteří pracujete pro Mou Matku a Mě, ale Má Matka a Já vás budeme vždy hájit a chránit, a nadto máte svého anděla strážného.

   Má malá duše, která jsi byla povolána! Tato generace je nevěrná jako rákos, který se kymácí ve větru, a je naplněná hříchy. Ti, kdo usilují o nepomíjející bohatství Nebe, ale dělají ústupky světu a pokoušejí se zachovat si své životy, své životy ztratí, kdežto ti, kdo jsou pronásledováni, zatímco pracují pro Mou Matku a Mě, budou žít navěky."

   Když Ježíš ukončil řeč, jeden z dobrovolníků-pomocníků náhle vykřikl hlasitě a řekl, že drahocenná Krev sestoupila na mé čelo. Lidé se seběhli, aby to viděli.

16.2.2003 (2)
   Přišla jsem domů chviličku po 18. hodině. Nemohla jsem ovládat své tělo kvůli bezmezným bolestem, a proto jsem si lehla. Zatímco jsem rozjímala o vidění a o dnešním Pánově poselství, viděla jsem další vizi.
   Pohár hněvu Boha Otce chtěl právě sestoupit dolů na tento svět kvůli neobyčejně hroznému a nesmírnému hříchu světa, na který by se člověk ani nemohl dívat s otevřenýma očima. V tom okamžiku se Blahoslavená Matka, která vzývala Boha Otce prolévajíc slzy a slzy krve, držela Jeho ruky. Ale protože pohár kolísal, malé množství tekutiny z poháru hněvu bylo vylito. V těch místech, kam tekutina klesla, se vznášely nahoru okamžitě prudké plameny ohně, i lidé, kteří tam hlasitě křičeli. Někteří byli spálení na smrt a jiní byli krutě poranění. Byla to ubohá scéna z pekla. V té chvíli začala Blahoslavená Matka mluvit laskavým, ale smutným hlasem.

   Blahoslavená Matka: "Má milovaná dcero! Protože děti ve světě nehledají slova od Mého Syna Ježíše ani ode Mě, ale zaneprazdňují se neužitečnými věcmi, a tak pracují pro svoji zkázou, tento svět se stal již pokrytý černými mraky a pohlcený jakoby v nějaké bouři. Ano, ony si to neuvědomují, a způsobují tím Mamince bolest jejího Srdce, jež je roztrháváno na kusy. Říkala jsem jim tak častokrát, opakovala stejná slova znovu a znovu a ukazovala četná a nevídaná zázračná znamení jako pomoc proti četným pohromám, které se nyní vyskytují na mnoha místech světa, ale... (Blahoslavená Matka zarmouceně štkala.) Jak je to možné, že jsou tak slepí, a neschopní vidět, a tak hluší, a neschopní pochopit?

   Všechny děti na světě! Ani můj Syn Ježíš ani Já nejsme od vás nijak daleko vzdálení, ani od vás na vzdálenost pokřiku, ale přímo po vašem boku. Proto tedy, nekalkulujte už dál lidským myšlením, ale otevřete svá srdce doširoka a navraťte se k Mému Synovi Ježíši a ke mně. Potom nebudou kladeny otázky na vaši minulost, a sestoupí na vás pohár požehnání od Boha Otce namísto poháru Jeho hněvu a vaše smutné, naléhavé křičení bude přeměno na radost.

   Mé milované děti, které jste byly povolané jako malé duše! Intenzivním rozjímáním o tom, že váš Pán krvácí den po dni kvůli nesmírně zkaženým hříšníkům, se staňte ostražitějšími a modlete se i za ty zlé lidi s lidskými tvářemi, ale ohavnými srdci, aby mohli být zachráněni. Nyní: pokud se budete každý den a v každém okamžiku po zbytek vašeho života obracet k modlitbám, obětovat nahoru oběti a náhrady, žít zasvěcený život, snažit se o dosažení jednoty v Nejsvětější Trojici a s radostí se sjednocovat se svatými, ukazovat energičtěji moc lásky a nabízet nahoru hrdinněji věrnost, aby svět mohl být zachráněn, ďáblové, kteří naplňují oblohu a zemi, aby vás rozdělovali a sváděli, budou vyhnáni, a tento svět se bude dívat do tváře času vítězství Nejsvětějšího Srdce.

   Mé milované malé duše, které jste byly povolané za apoštoly Nejsvětějšího Srdce! Ano, nastala již ta doba, kdy pohár Božího hněvu sestoupí dolů. Alespoň vy, kdo již víte, že už není žádný další čas k odkládání nebo rozpakování se, si jasně uvědomte jednoduchou pravdu, že i předměty jako světlo jako ptáci nebo jako chmýří mohou padat a plout, jestliže se jich dost nahromadí (smysl je ten, že jestliže je množství spojení sjednocuje, mohou udělat velké věci), a nikdy se nestaňte znechucenými nebo frustrovanými při následování Mého Syna Ježíše a Mě, neboť brzy uvidíte úsvit Nového Nebe a Nové Země, přijmete a budete nosit vavřínovou korunu pravdy a těšit se z věčného štěstí."

   Někteří se nad touto částí pohoršují, někteří ji dokonce považují za nepřijatelnou, za afektovanou, brutální nebo nevkusnou. Těm všem bychom chtěli říci, že zde v Naju je pouze reálně vyjádřeno to, v co věříme a co jako katolíci vyznáváme. Zde v Naju je podstatným způsobem popřeno nařčení od protestantů o modloslužbě, když se prokazuje úcta kříži s korpusem Krista nebo bez něj anebo posvátným obrazům jako mrtvým předmětům, které nezprostředkovávají kontakt s Bohem, ale jsou jakýmsi druhem náboženského fetiše. To popření spočívá v tom, že Bůh tyto předměty skutečně používá jako komunikační prostředky, skrze něž a díky jimž nás upozorňuje na nebeské skutečnosti a vede k obrácení života.
   Události v Naju rovněž evokují otázku o potřebnosti a nutnosti spoluúčasti na Kristově utrpení, což protestanté z principu odmítají s poukazem na to, že Ježíšova výkupná oběť je nejvyšší, úplnou, postačující a jedinou obětí, a vzhledem k její výkupné moci na ní nemůže nikdo participovat. Realita je ale jiná a setkáme se s ní i na mnoha jiných místech této knihy. Že jejich názor není správný, dosvědčují i Apoštolova slova: "Proto se raduji, že nyní trpím za vás a to, co zbývá do (plné) míry utrpení Kristových, doplňuji svým utrpením za jeho tělo, to jest církev" (Kol 1,24).
   O nošení Kristových ran se Apoštol také zmiňuje, i když není zřejmé, jestli se jedná skutečně o fyzická a viditelná stigmata: "Já nosím na svém těle jizvy Ježíšovy" (Gal 6,17).
   Aktivita Ježíšovy Matky Marie jim musí být rovněž záhadou, neboť ta odporuje tvrzení o nemožnosti a neúčelnosti styku s oslavenými zemřelými ("svatými") a rozhodně popírají buď jejich existenci, anebo že by mezi Bohem a člověkem mohl být jiný prostředník než Prostředník Kristus. Mariina mateřská úloha pro lidstvo, daná jí Bohem a realizovaná na Druhé božské Osobě, jí byla zjevně předána i s příslušnou mocí Ježíšem pod kalvárským Křížem. Tak se stala Prostřednicí všech milostí, které Bůh skrze její ruce rozděluje lidstvu. Podívejme se ještě, co říká Pán jinde ke kontaktu Boha a člověka a o vztahu k Jeho Matce:

   [x] "Jsi ovocem Mého Bohatství... Drahé dítě, co je to pro Mě, přijít do tvé komnaty z nebe? Co je to pro Mě sestoupit z Trůnu a navštívit tě? Vidíš? Mé dítě, co je to pro Mě navonět tě Svou Vůní? To všechno pro Mě nic není. Slyšela jsi, že klepu a otevřela jsi Mi svoje dveře. Rozhovor s tebou Mne těší; přicházet k tobě a vtiskávat ti pečeť Svého Jména Mne oslavuje; tím, že tě naplňuji Svou Vůní, ustanovuji v tobě Své Království. Ó, …, Moje společnost uchvacuje tvou duši, protože všechna slova, která ti šeptám do ucha znamenají život. Přijmi Moji společnost a vždy se v Mé Přítomnosti raduj a těš se z toho, že jsi se svým Stvořitelem a Otcem všeho. Moudrost náleží dětem, přicházej proto ke Mně jako dítě, můžeš si i hrát v Mé Přítomnosti - bojíš se snad, že Moje Slova někoho pohorší?"

   V: "Jsem si jistá, že některé lidi ano."

   "Každý člověk soudí podle toho, co má ve svém srdci. Všechna Slova, která jsem řekl, jsou správná, a ten, kdo rozumí, slyší správně, bez překrucování; pro lidi prosté a čistého srdce jsou plna půvabu, ale pro šakaly jsou skandální a urážlivá. Nikdy nedovolte, aby vás ďábel ovládl duchem racionalismu; nestavte na iluzích, ale ať vaše základy vyrůstají z Mého Ducha a v Mém Svatém Duchu budete obnoveni.
   Pojďte a učte se: jakkoli se mohu zdát neviditelný, naleznete Mne všude kolem sebe, ve všem, co jsem stvořil. Kdo žije pro Mne, bude žít se Mnou; kdo miluje svého bližního, ten již přemohl svět a kráčí ve stopách Mého Syna Ježíše Krista a cestou k Mému Království. Ano, každý, kdo žije v lásce, žije "Opravdový Život" ve Mně. Já jsem váš Otec ještě před vaším otcem pozemským; Já jsem vás zplodil3 dříve než váš otec tělesný. Připoutejte se ke Mně, abyste Mě neztratili z očí a abyste se nemuseli stydět. Poslouchejte Mé zákony, ale srdcem, nebuďte jako kámen; rozhodněte se konat dobro po zbytek života, ale s radostí; rozhodněte se, že skončíte s potlačováním Mého Svatého Ducha Milosti kolem vás, abyste také vy mohli v Něm dýchat.
   Člověče! narozený z ženy, uctívej Ženu ozdobenou sluncem! Slabý člověče! Nacházej uspokojení v Jejím objetí, v tom náručí, které chovalo Mého Syna na cestě pouští do Egypta; uctívej Matku, která Mě ctila se Svým půvabem - vždyť i Já jsem Jí poskytl nejvyšší možná privilegia. Veliké věci jsem udělal pro Ženu sluncem oděnou, aby Ji od toho dne, kdy Ji Můj Duch zastínil, všechna pokolení nazývala Blahoslavenou. Hanba a ostuda jsou údělem toho člověka, který Ji přestal ctít. Nemám žádnou radost z vašich poznámek spojených s rouháním vůči Ženě, kterou tak vysoce cením. Každý za to dostane svou odplatu.
   Pokořte svého ducha, ponižte ho nyní ještě více a zdržte se posměšků, když jde o prosby za Její přímluvu - kdo vám řekl, že Ji nevyslyším? Copak se vaše Matka nepřimluvila v Káně? Tato znamení byla dána, aby váš duch mohl pochopit to, co váš rozum dnes odmítá4 - to znamení bylo určeno pro všechny budoucí věky. Žena sluncem oděná - ozdobená Mým Svatým Duchem, třikrát Svatým, který naplňuje svět, má důstojnost Matky Boží. Pojď, dcero, udělej všechno, co můžeš, a Já udělám zbytek. Jahve ve Své slávě ti žehná. Ať se množí tvé plody. 5Plameni-Očí-Mého-Syna, pamatuj, že nejsi sama, Já jsem s Tebou."

(3 Stvořitel rozhoduje o stvoření; 4 Bůh mluví o těch, kteří odmítají Marii, naši Blahoslavenou Matku, i o těch, kteří Ji dostatečně neuctívají; 5 bylo to řečeno jako rozkaz)

   Kristus jako Bůh a jako Člověk zůstává jak trvale u Boha, tak trvale ve své Církvi, kterou živí a udržuje Svou trvalou přítomností ve svátostech, z nichž v Eucharistii se dokonce božským způsobem dává lidem v plnosti své Lásky v lidsky přijatelné formě sdílení - k požívání. Proto tvrdit, že Eucharistie je pouze Vzpomínkovou večeří je krutá nepravda, proti níž stojí jak realita zachycená všemi evangelisty, tak Tradice Církve. - Pokleslé morálce a mravnímu cítění dnešního lidstva vyhovuje názor o zbytečnosti zpovědi, o "vyřízení si všeho" přímo s Bohem a o nepřítomnosti Ježíše v Eucharistii. Podávané oplatky jsou potom jen připomínkou jakési agapé, kdysi skutečné společné hostiny. Panna Maria však jako pravá Matka lidstva přichází a upozorňuje: Ne, tak to není. Můj Syn je přítomen v Eucharistii! A Kristus na její přání odhaluje svoji skrytost a ukazuje se nám ve své reálné eucharistické přítomnosti. - Mezi eucharistickými zázraky v Naju vidíme obousměrný (reciproční) zázrak - Svatá Hostie se v ústech té, která se celá dala Bohu k dispozici a zasvětila se jako smírná oběť pro záchranu hříšníků, mění ve skutečné lidské srdce a ve skutečnou fyzickou krev. Obráceně vidíme, že Krev, stékající z Kristova kříže, se přeměňuje na Hostii, která vyhledá Juliina ústa.
   Zaznívá zde i kritika, a to nejen do řad laiků, ale překvapivě i do řad duchovních a zasvěcených řeholních osob, že všichni bez rozdílu hledáme pohodlné uhnízdění v neřádu světa, který však opanoval satan, jak hrdě hlásí i Spasiteli: "Pak ho ďábel vzal na velmi vysokou horu, ukázal mu všechna království světa i jejich slávu a řekl mu: "Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět" (Mt 4,8n) a jinde: "Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království země a řekl: "Tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mně je dána, a komu chci, tomu ji dám: Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé" (Lk 4,5-7). Zvláště je to vytýkáno duchovnímu stavu, který je určen k vedení Božího lidu, a pokud ho nevede "úzkou a strmou cestou", vede ho cestou "širokou" (Mt 7,13n), která končí v záhubě.
   A tak je Naju velkým vykřičníkem, ale i otazníkem pro naši víru, a pro nevěřícího nepochopitelnou trhlinou do materialistického světa, který ze své podstaty nic duchovního nepotřebuje a cokoli duchovního popírá. Existenci duchovního Bytí však popřít nelze.
   Na závěr uvedeme slova Apoštola, k jehož výkladu podstaty světa, nutnosti změny života a jeho správného nasměrování k Bohu měli nevěřící, ale i věřící vrstevníci tak značné výhrady, že sv. Pavla od sebe vyhnali. Na vysvětlenou jim řekl:

   (1 Kor 1,17-29): "Kristus mě totiž neposlal křtít, ale zvěstovat evangelium, ovšem ne moudrostí slov, aby Kristův kříž nepozbyl smyslu. Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. - Je psáno: `Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu.´ Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím? Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí.
   Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství, ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé.
   Pohleďte, bratří, koho si Bůh povolává: Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených; ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné; neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic - aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem."


[1]

Takové obřady proběhly u nás na Svaté Hoře u Příbrami a v Národním fatimském centru v Koclířově u Svitav, kde byla také nahrána videokazeta s českým překladem a komentářem P. Pavla Dokládala, která dokumentuje jak průběh slavnosti v Římě, tak i souběžně vedené bohoslužby. Záznam má délku 4 hodiny. Na záznamu je v sestřihu i sestra Lucie modlící se desátek růžence, které v té době bylo 92 let.

[2]

Volně citujeme z knihy Prof. Dr. Gonzaga da Fonseca: "Fatima (Maria hovoří k světu)", str. 119-130; vydalo nakladatelství Cor Jesu, Český Těšín 1993

[3]

Prof. Dr. Gonzaga da Fonseca: "Fatima (Maria hovoří k světu)", str. 105-109 a 149; vydalo nakladatelství Cor Jesu, Český Těšín 1993

[4]

Volně citujeme z knihy Prof. Dr. Gonzaga da Fonseca: "Fatima (Maria hovoří k světu)", str. 130-136; vydalo nakladatelství Cor Jesu, Český Těšín 1993

[5]

Volně citujeme z knihy Prof. Dr. Gonzaga da Fonseca: "Fatima (Maria hovoří k světu)", str. 136-168; vydalo nakladatelství Cor Jesu, Český Těšín 1993

[6]

Fotografie z archivu Katolického týdeníku / Poutního místa Svatá Hora

[7]

Jiří Macháně: "Česká národní pouť ve Fatimě" (Poutníci přivezli sochu Panny Marie Fatimské) (bez závěru) in Katolický týdeník 39/2003

[8]

"Panna Maria Fatimská v diecézích" in Katolický týdeník 40/2003http://www.najumary.org/ http://myhome.hitel.net/~najumaria/njmsg03e.htm http://www.biblia.com/apparitions/naju.htm stopy@centrum.cz

obsah | předchozí | další