P o j ď   s i   s á h n o u t   n a   B o h a  ..
main page INDEX   ______________________________________________________ stopa 6-4 / Poselství z Međugorje _________
                                                                         


POSELSTVÍ Z MEĐUGORJE

                      


ZJEVENÍ PANNY MARIE V MEDŽUGORJI

   Mariánská zjevení v Medžugorji začala 24. června 1981. Další den, 25. června, který se slaví jako den výročí, zjevení proběhlo pro 6 vizionářů. Od té doby probíhají zjevení denně. Kromě mnoha informací a povzbuzení vztahujících se na základní poselství jsou vizionářům svěřována tzv. tajemství, kterých je deset.

   Hlavní poselství Panny Marie
   Třetí den zjevení, tj. 26. 6. 1981, dala Panna Maria hlavní poselství, které v dalších zjeveních až po dnešní dobu prohlubuje. Hlavní poselství zní:

MÍR, MÍR, nic než MÍR.
Je třeba, aby se lidé smířili s Bohem i mezi sebou.
Je třeba věřit, modlit se a postit, litovat svých selhání a obracet se k Bohu.
KOMPLEXNÍ ZPRÁVA O DĚNÍ V MEDJUGORJE[1]

   V římském Domě míru se dne 6. května 1981 konal 4. mezinárodní kongres charismatické obnovy. Večer se v kapli setkali přátelé z Itálie, Jugoslávie a jiných zemí. P. Vlašić z Jugoslávie řekl, že Církev v Jugoslávii je nemocná. Komunistický režim nedává člověku žádnou svobodu. Misionář z Dominikánské republiky - P. Tardiff o tom říká: "P. Vlašić si potom sednul a my jsme se začali modlit. Během modlitby jsme na něj vkládali ruce. Tu jsem v srdci zachytil velmi silné poselství. Odevzdal jsem ho doslovně. Slova, která jsem obdržel, zněla: "Neboj se, pošlu vám svoji Matku!" Nevěděl jsem, o co jde."
   V bývalé Jugoslávii v hercegovinském hornatém kraji asi 30 km od města Mostar leží malá vesnice Međugorje. Na širším území farnosti žije převážně katolické chorvatské obyvatelstvo. Všechny farnosti v této oblasti odnepaměti spravovali františkánští kněží. V širším kraji se zde setkávají tři světy: katolický, pravoslavný a muslimský. V Međugorji je kostel z roku 1969. V blízkém okolí jsou dva významné kopce: Crnica a Križevac. Na vrchu Križevac postavili místní obyvatelé v roce 1933 na památku 1900. výročí Kristovy smrti 12 m vysoký železobetonový kříž.
   V červnu 1981 zasáhl blesk dům v Međugorji, ve kterém se nacházel i disko-klub. Takto se nejprve "vyčistil terén".

Zjevení
   Je středa 24. června 1981. Ivanka a Mirjana, dvě středoškolačky - jedna z Mostaru, druhá ze Sarajeva - před nedávnem přijely k příbuzným, aby tu strávily prázdniny. Šly po cestě, která vede na Crnicu. Na kamenitém místě zvaném Podbrdo Ivanka najednou postřehla před sebou světelnou siluetu, jejíž tvary byly zpočátku nezřetelné: bylo to mladé děvče v šedých šatech s něžnou, zářící tváří. Postava se vznášela asi 30 cm nad zemí. Ivanka vykřikla: "Podívej, Gospa!" (Gospa je chorvatské označení pro Matku Boží, odpovídá slovu Madona.)
   Mirjana odpověděla:
   "Prosím tě, jak by se nám mohla zjevit Gospa?"
   O něco později šly s Milkou na Crnicu pro ovce. Tentokrát Gospu viděla i Mirjana a Milka. Právě šla po cestě i Vicka, tak ji zavolaly. Když Vicka uviděla zjevení, tak se lekla tak, že si vyzula pantofle a bosá utíkala pryč.
   Na místo přišel také Ivan Dragičević ještě s jedním chlapcem. Když spatřil Gospu, strachy upustil z rukou tašku a utekl.
   Rozrušená děvčata se vrátila domů. (Milka a chlapec, který byl s Ivanem, už potom Gospu neviděli.)

   25. června 1981
Ivanka (nar. r.1966) s Mirjanou (nar. r.1965) šly přibližně v tu samou dobu (18.30 h) na to stejné místo. Potom přišla ještě Vicka (nar. r.1964), Ivan (nar. r.1965), Jakov (nar. r.1971) a Marija (nar. r.1965). Děti znovu uviděly na kopci Gospu. Vicka pokropila zjevení svěcenou vodou a řekla: "Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého! Jsi-li Matka Boží, zůstaň tu. Ale pokud nejsi, běž pryč!"
   Matka Boží se jenom usmála.
   Mirjana se zjevení zeptala, kdo je a jak se jmenuje. Matka Boží jí odpověděla: "Já jsem blahoslavená Panna Maria."

   Třetí den zjevení (26.6.1981) v 18.15 hodin se na obzoru nad místem zjevení třikrát po sobě objevila záře, vysoká od nebe až po zem. Neobyčejnou záři však viděli i lidé ze širokého okolí, a tak nahoru přibíhali obyvatelé z okolních obcí: z Bijakovice, Međugorje, Miletiny, dokonce i z Čitluku, okresního města. Ten večer se tu shromáždil početný dav, podle odhadu asi 3.000 lidí. Všichni chtěli být co nejblíže u vizionářů. Nastala taková tlačenice, že Ivanka a Mirjana z toho omdlely.
   Toho večera se Ivanka zeptala Gospy na svoji matku, která jí před dvěma měsíci umřela. Gospa ji ujistila, že si nemusí dělat starosti, neboť její matka je u Ní.
   Pátý den přišlo na místo zjevení už asi 15.000 lidí.
   Mirjanina babička poradila dětem, aby se před zjevením pomodlily 7 Otčenášů, 7 Zdrávasů a 7 Sláva. Odtehdy se vždycky před zjevením modlí tyto modlitby tak dlouho, dokud se jim Gospa nezjeví.
   Děti se s Gospou modlí různé modlitby, i ty, které je naučila Ona. Gospa se s nimi nikdy nemodlí "Zdrávas, Maria".
   Dne 30. června vezli děti autem. Záměrně je vezli tak, aby nebyly ve stanoveném čase na místě zjevení. Kolem 18. hodiny děti požádaly, aby auto zastavilo. Když auto zastalo na okraji silnice, všichni vystoupili. Tehdy všech pět vizionářů padlo naráz na kolena a začalo se modlit. Žena, která je vezla, si chtěla zapálit cigaretu. Najednou se před ní objevil světelný sloup a všechny zalilo světlo. Děti zažily zjevení jako v předchozích dnech. Ženy se zmocnil strach. Hned potom vyhledaly pana faráře a všechno mu vypověděly.
   Farář Jozo Zovko dětem řekl, aby se Gospy zeptaly, jestli by se jim nezjevovala v kostele. Gospa souhlasila. Od 14. února 1982 se zjevení přemístila do kostela.


Výslechy
   Úředníci policie vzali děti vícekrát k výslechu na policii do Čitluku a do Mostaru, kde je dlouze a přísně vyslýchali. Děti všechny útoky odvracely s neochvějnou pevností. Zkoušeli je různými výhrůžkami donutit, aby už nešly na vrch a nemluvily o zjeveních. Milice postavila před domy vizionářů stráž, aby jim zabránila jít na vrch. Prostor Crnice policejně uzavřeli a přístup zakázali pod hrozbou velké pokuty. V rámci represivních opatření zrušili všechna autobusová spojení do Međugorje. Místní obyvatelé nesměli nikoho ubytovat. Zákaz ubytování platil určitý čas i pro hotely v Čitluku. Přesto do Međugorje i tak začaly proudit davy poutníků z Jugoslávie a z celého světa.
   Na policii vyslýchali i rodinné příslušníky vizionářů.
   Do Međugorje vstoupily vojenské oddíly se psy a samopaly a blokovaly přístup na kopec. Kostel zavřely a hlídaly. Farář Zovko se však vojákům postavil na odpor, otevřel kostel a před 30.000 přítomnými slavil svatou mši. Nato ho státní moc odsoudila a uvěznila na 3 a půl roku ve vězení. Zatkli a odsoudili také kněze Vlašiće (8 roků) a Križiće (5 a půl roku). Gospa dětem řekla, že bratr Zovko je z vězení pozdravuje.
   Už na začátku zjevení - 27. června 1981 - se děti musely podrobit psychiatrického vyšetření. Zjistilo se však, že jsou úplně zdravé. Za tři dny je odvezli do Mostaru na nové lékařské vyšetření. Jejich duševní stav byl označen jako úplně vyrovnaný.
   Skupina francouzských lékařů z Montpellieru r.1984 třikrát prohlížela vizionáře, dokonce i při zjeveních. "Výsledek naznačuje, že títo mladí lidé jsou normální, zdraví na duchu i na těle. Nemají žádné příznaky epilepsie, traumatu nebo hypochondrie. Nevyskytuje se u nich ani hysterie nebo katalepsie (chorobné ztuhnutí údů). Extáze vizionářů nejsou patologické a vizionáři nic nepředstírají."
   Prof. Joyeux: "Zkoušky ukazují, že příslušná osoba prožívá autentickou skutečnost."
   Prof. Joyeux nadzvedl Jakova během zjevení, ale ten nereagoval. Pokus je zachycený i na videokazetě.
   Vicku během vize dvakrát píchli jehlou. Z ranky vytekla krev, ale Vicka nereagovala. Během vidění dali dětem před oči bílý karton. Ty však Pannu Marii viděly stejně jasně.
   Mirjana vypověděla pravdu, i když ji zhypnotizoval MUDr. Stopar, univerzitní profesor. Encefalogram při vizi svědčí o tom, že nejde o sen ani o epilepsii.
   V září 1985 vizionáře prohlédla skupina italských lékařů. Dospěli k těm samým výsledkům jako jejich francouzští kolegové.
   Komise lékařů ze sdružení Arpa informovala papeže o vědeckých výsledcích po vyšetření šesti međugorských vizionářů: Neexistuje přirozené vysvětlení těchto jevů.
   Kněz, teolog a psychoterapeut Barbarić: "Bral jsem 30 dní s sebou dvě děti hned po vidění, aby mi řekli, co viděly. Nejprve jednoho, aby to ten druhý neslyšel. Zjistil jsem, že oba mohou vidět najednou Pannu Marii před sebou, když jim říká to samé. Nebo Ji mohou vidět naráz, ale každému říká něco jiného. Způsob komunikace je tu úplně jiný než na zemi. Vědeckým pozorováním zjišťujeme, že jsou mimo tento prostor a čas."
   Odpovědi Panny Marie na otázky jiných lidí prostřednictvím dětí se vyznačují důstojností, jistotou, nebeskou moudrostí a fakty, které jasně převyšují schopnosti mladých očitých svědků.
   Doc. Dr. Andreas Lann, prof. morální teologie na Filozoficko-teologické vysoké škole (Heiligen Kreuz): "Pokud bychom chtěli vizionáře podezírat, že všechno to byl dopředu dohodnutý a nastudovaný divadelní výstup, museli bychom těmto dětem udělit nejvyšší ocenění - Oskara, nebo vytvořit zvláštní cenovou kategorii za neuvěřitelný výkon. Za hru, která se opakuje každý den, a to po celé roky."
   Bylo by absurdní tvrdit, že děti v průběhu všech těchto roků lžou a že si z celého světa dělají blázna. Jsou příliš průhledné a naivní, aby toto všechno mohly vymyslet. A proč by to dělaly? Snad pro peníze? Ne, zlobí se, když jim nabízejí peníze. Lepší život? Ale vždyť už roky je lidé obléhají, obtěžují, nenechávají na pokoji. Kdyby jejich vyprávění bylo falešné, už dávno by jim byli na to přišli.
   Jen do roku 1983 přišlo do Međugorje na výzkum asi 50 odborníků z různých vědeckých oborů.


Další zjevení
   Od r. 1982 dostala dvě děvčata - Jelena Vasilij (nar. r.1972) a Marijana Vasilj (stejně stará) dar vnitřního zraku a naslouchání. Tato dvě děvčata prožívají zjevení Matky Boží jinak než ostatních šest vizionářů. Proto, aby viděly Gospu, se musí víc modlit, víc se soustředit.
   Jelena vidí Gospu vždy oblečenou v bílém, přibližně tak, jako vypadá Matka Boží z Fatimy. Prostřednictvím Jeleny nám Gospa předává poselství.

Úkazy
   Pod křížem na kopci Križevac bylo často vidět záři.
   Jakov Čolo: "Panna Maria se nejen zjevila, Ona přinesla i důkazy, že je to skutečně Ona. Vykonala mnoho zázraků na znamení své přítomnosti. Aby dokázala svou přítomnost, v prvých dnech se objevila zvláštní záře, vícekrát to byla neobyčejná hra slunce, kterou 19.5.1985 pozorovaly tisíce poutníků."
   Dne 2.8.1981 se slunce před západem najednou začalo točit kolem osy. Na chvíli se přiblížilo a za chvíli se vzdálilo od těch, kteří to pozorovali. Mezi nimi bylo asi 150 lidí na vrchu zjevení. Slunce viděli ve velkém srdci. Pod ním se ukázalo šest malých srdcí. Potom se objevil světelný oblak a po určitém čase se přiblížil k slunci, které zapadlo. Trvalo to 10-15 minut.
   Dne 19.5.1985 se v slunci ukázal velký kříž. Potom slunce zmizelo a namísto něho vznikla zvláštní záře výrazné barvy, která zakrývala skoro celý západ, spouštějíc svoje paprsky na međugorský kostel. Zanedlouho se místo záře objevilo pouze slunce ve velkém tmavém prstenci. Nějaký čas se v něm otáčelo, a potom i slunce i prsten, ve kterém se otáčelo, s červenou září, která je obklopovala, se řítily velkou rychlostí k međugorskému kostelu. Potom se zastavily a vracely se zpět. Nato se slunce - tak jako předtím - otáčelo v tmavém prstenci. Tento jev se takto obměňoval asi 20 minut. V té době bylo v blízkosti kostela asi 1000 lidí ze všech zemí světa. Všechny úkaz naplnil strachem a zkroušeně vzývali Boha i Pannu Marii.
   RNDr. Ing. František Mráček, CSc., z Prahy, vědecký pracovník z oblasti fyziky a optiky, který se 40 roků věnoval zobrazení obrazu okem do mozkového centra, tento jev popisuje takto: "V Međugorji... slunce ztratilo svůj oslňující jas, celá plocha slunce byla šedivá. Mohl jsem ho i já pozorovat bez jakýchkoli potíží. Po chvíli jsem viděl, že slunce jako by poskakovalo v tenkém jasném mezikruží a najednou z kruhového obrysu začaly vystupovat kruhové vlny. Asi po třech minutách začalo slunce normálně zářit, a musel jsem se přestat dívat. Oči mi začaly slzet."
   Koncem října 1981 došlo k zvláštnímu jevu na kopci Crnica. Bylo to v době, kdy Podbrdo střežila policie. Během dopoledne začaly z místa prvního zjevení šlehat plameny vysoké desítky metrů. Byly pozorovatelné přibližně 20 minut. Členové policejního dozoru s několika lidmi vyběhli nahoru. Když doběhli nahoru, plameny zhasly a nenašly se ani nejmenší stopy ohně.
   Velký betonový kříž na Križevaci často zazářil žlutavě-bílým světlem, které se střídavě zabarvovalo do růžova. Celý kříž se zvětšoval a zmenšoval. Jeho příčná ramena se prodlužovala a zkracovala. Kříž se otáčel buď pomalu nebo rychle (jako např. 6.8.1981).
   RNDr. Ing. František Mráček: "Dne 3.7.1989 jsem byl přítomen při mimořádném nočním zjevení na Podbrdu. Shromáždilo se tam několik tisíc lidí. Během zjevení najednou jako blesk sestoupily z nebe směrem k patě kříže dva poměrně úzké světelné pruhy, mírně se sbíhající k sobě. Pruhy byly trochu modré. Něco takového jsem nikdy neviděl."
   Dne 7.10.1984 Louis de Desrippes sledoval, jak kříž zmizel a namísto něj se objevila světelná postava. Šel si pro kameru a konec úkazu nafilmoval. Jev byl zaznamenaný přerušovaným spouštěním 8 mm filmové kamery s teleobjektivem ze vzdálenosti víc než 1 km. Je tady vidět, jak se kříž pomalu otáčí. Jev je možné vidět i na videokazetě (vydané ENES).
   Na vrchu Križevac se mnohokrát stalo, že lidé pozorovali, jak se kříž postupně schovává ve světle a na jeho místě se objevuje Panna Maria. Anebo je Matku Boží vidět vedle kříže. Na otázku, co mají tato znamení znamenat, Gospa odpověděla: "To jsou předznamení pro ty, kdo nevěří."
   Dne 2.7.1981 se vizionáři před mší svatou v kostele předmodlívali růženec. Tu se nad všemi lidmi zjevila Gospa. Vizionáři tvrdí, že Ji tehdy viděl i P. Zovko.
   Dne 17.4.1983 asi 200 poutníků a také několik kněží vidělo, jak zmizel velký betonový kříž a zjevila se zářící ženská postava, kterou viděli všichni přítomní. Byli přesvědčení, že to byla Gospa. Mnozí z nich padli na kolena a začali se modlit. Ten samý úkaz vidělo 70 poutníků - mezi nimi i čtyři kněží - 22.10.1983. Mnozí to potvrdili i přísahou.
   Barry Welling je Angličan protestantského původu. Do roku 1983 nechtěl o Pánu Bohu ani slyšet. R.1993 se dostal jako řidič do Međugorje - dovezl tam potraviny. A tu on, protestant, najednou uviděl Gospu.
   Paní Cajthamlová z Prahy: "Večer 3.9.1989 jsme byli na mši svaté, sloužené vedle kostela. Za oltářem se tyčil Križevac. Během podávání svatého přijímání jsem najednou slyšela lidi, jak říkají: "Majka, Majka!" (Matka). Zvedla jsem hlavu a na Križevaci jsem viděla světlou postavu ženy. Ta se asi po dvou minutách ztratila a za malou chvíli se objevil bílý, zářící kříž. Asi po dvou minutách se bílý kříž ztratil a opět se objevila silueta ženy. Obrazy byly celkem jednoznačné, jasné a silně působivé."
   Anka Peharová z Gradnići: "Ve čtvrtek 15.10.1981 jsem vyšla před dům. Na Crnici jsem najednou zpozorovala světlo ve formě nálevky (trychtýře). Světlo se šířilo od země k nebi. Za chvíli jsem v tom světle zpozorovala Gospu s rozepjatýma rukama: vznášela se ve vzduchu a pohybovala se k međugorskému kostelu. Zavolala jsem ostatní. Viděla to i dcera Naďa, babička Anica, Kata a její 9-letá vnučka. Všechny jsme si klekly a modlily se. Všechno to trvalo asi hodinu."
   Někdy se v oblasti Međugorje objevila na obloze čitelná písmena "MIR" (pokoj). Byla to zářivá písmena a četlo je mnoho lidí.
   Mladý Angličan Ernest Williams: "V televizi jsem viděl relaci o Međugorji. Náhle jsem pocítil potřebu odcestovat do tohoto poutního místa. Objednal jsem si letenku do Dubrovníku. Nikomu jsem neřekl, kam jedu, styděl jsem se před svou rodinou. Myslel jsem si, že když řeknu, že jedu někam, kde se prý zjevuje Panna Maria, všichni si budou myslet, že nejsem normální a vysmějí se mi. Když jsem přijel do Međugorje, dvě staré paní z Irska mi darovaly růženec: "Vezmi si ho, Matka Boží mi řekla, že ti ho mám dát." Já jsem nevěděl, co je to růženec a jak se na něm modlí. Druhý den mě paní naučily modlit se růženec. V podvečer jsem klečel na louce za kostelem a poprvé v životě jsem se modlil růženec. Tenkrát jsem uviděl několik set metrů ode mě obrovskou ohnivou kouli v podobě Hostie, jak se zvedla ze země, stoupala směrem k slunci a tam se rozplynula. - Když jsem za pět dní opouštěl Međugorje, byl jsem jiný člověk, byl jsem jako znovuzrozený."
   V říjnu 1990 měla letět skupina 300 lidí z Kanady. Letadlo mělo zpoždění. Těch 300 poutníků se zatím na letišti modlilo růženec. Potom se v letadle sloužila mše svatá. Do Jugoslávie letadlo přiletělo o 2 hodiny dřív, přestože z Kanady odletělo s hodinovým zpožděním. Žádný z pilotů si to nedovedl vysvětlit.
   Někdy se v okolí kostela během zjevení rozlila příjemná vůně.
   O zvláštní události nás informuje P. Sylvester Scetti. V říjnu 1994 přijel se skupinou kněží z USA a Kanady do Říma. Tam se dozvěděl, že v Jugoslávii jsou mariánská zjevení. Asi 110 kněží projevilo zájem to místo navštívit. Když přijeli do Međugorje, obloha byla úplně čistá. Najednou se objevily dva mráčky, které vytvořily kříž. Po chvíli se tyto mráčky změnily a vytvořily dokonalý tvar holubice.
   Mladý Francouz Geatán: "Je mi 19 let a bydlím u města Chartres. Na Vánoce 1993 jsem byl na pouti v Međugorji. O rok dříve, na Vánoce 1994, jsem se zájmem sledoval záležitost uneseného letadla Air France z Alžírska do Marseille. V ten den, jak se to dělá v Međugorji, jsem se kolem páté hodiny začal modlit růženec. Také jsem prosil Pannu Marii, aby něco udělala pro rukojmí. Najednou jsem přesně viděl okolí letadla a průběh událostí. Potom jsem uviděl, jak velikánský růženec obklopil letadlo a slyšel jsem zřetelný hlas, který mi říkal: "Růženec je zbraň č.1 proti Satanovi." Večer jsem v televizi sledoval reportáž o únosu. Události jsem viděl stejně jako předtím. Potvrdilo to pokojné vyřešení situace rukojmích na Mariin zásah."
   P. Tomislav Vlašić vypravuje, jak Jelena spolu s ním 5.8.1989 přinesla sošku dítěte Marie z Lurd Panně Marii na požehnání. Tehdy pomalu vytryskly z očí Matky Boží slzy - nejprve normální, ale pak se z nich staly slzy krve. Ty se nakonec přeměnily na zlaté slzy a stékaly na malou sošku.
   Dne 2.7.1982: kříž na Križevaci byl zalitý světlem v podobě Hostie, nad kterou svítil kříž.
   Podobný úkaz se udál 16.6.1982 v 18.30 h. Kříž zmizel, objevila se bílá postava, ve které 80 osob poznalo Gospu. Později namísto této postavy bylo vidět kruh, připomínající Hostii, a nad ním kříž.

Jak Gospa přichází?
   Vicka: "Předtím než přijde, se třikrát zablýskne. Má oblečené šedivé šaty, bílý závoj, má tmavé vlasy, růžové rty a vznáší se na obláčku. Nestojí na zemi. Na Vánoce, Velikonoce a na Nanebevzetí přichází ve zlatých šatech. Na Vánoce přichází s malým Ježíškem. Jednou na Velký pátek přišla s dospělým Ježíšem. Byl plný ran. Všechno na Něm bylo potrhané, měl trnovou korunu.
   Gospa vypadá jako živá osoba, tak jako my. Když máme narozeniny, vždycky nám popřeje, a když má Ona narozeniny, blahopřejeme Jí my. Podáváme si ruce, políbíme se - je stejně živou osobou jako my. Má k nám stejný vztah jako maminka."
   Vizionáři vidí zjevení i tehdy, když jim oči stíní nějakou plochou. (Tak to v r. 1982 učinil P. Custić, šéfredaktor Glasu Koncila.)
   Okolní svědkové z rozhovoru dětí s Gospou nic neslyší.
   Gospa hovoří jemným hlasem, podobným zpěvu, hudbě, hlasu zvonečků. Mluví čistou chorvatštinou, ne nářečím jako děti.
   Gospa dětem řekla: "Zjevuji se v různých podobách, ale vždy a všude jsem ta samá."
   P. Janko Bubalo, spisovatel (zemřel 21.2.1997), udělal s vizionáři - Ivanem, Vickou, Marijí, Ivankou a Mirjanou anketu o Gospě:

   - Jak je vysoká?
   - Asi 160 cm.
   - Vypadá štíhlá?
   - Vypadá velmi štíhlá.
   - Kolik kilogramů byste Jí hádali?
   - Asi 60.
   - Kolik má asi roků?
   - Je jí 18 až 20 let.
   - Viděli jste někdy Její kolena?
   - Nikdy.
   - Jakou barvu má Její tvář?
   - Normální, spíše bílou, na tvářích do červena.
   - Jaké barvy jsou Její oči?
   - Její oči jsou překrásně jasně modré.
   - Jak vypadá Její nos?
   - Má pěkný, malý nos.
   - Jak je Gospa oblečená?
   - Má jednoduché ženské šaty.
   - Šaty k tělu přiléhají nebo volně spadají?
   - Volně splývají.
   - Je vidět Matce Boží krk?
   - Krk ano, ale z hrudě není vidět nic.
   - Kam až sahají rukávy?
   - Až k dlaním.
   - Má Matka Boží ještě něco kromě popsaných šatů?
   - Má na hlavě závoj.
   - Jaké barvy?
   - Bílý.
   - Kam až sahá dole?
   - Až po obláček, podobně jako šaty.
   - Je něčím ozdobený?
   - Ne, nemá ozdoby.
   - Je něčím lemovaný na bocích?
   - Ne.
   - Má Matka Boží nějakou ozdobu na hlavě nebo kolem hlavy?
   - Na hlavě má věnec z hvězd.
   - Kolik je hvězd?
   - Hvězd je 12.
   - Jaké jsou barvy?
   - Zlaté.
   - Jsou někdy vidět Matce Boží uši?
   - Ne, nikdy.
   - Pohybuje, gestikuluje rukama během zjevení?
   - Negestikuluje, jen když na něco ukazuje.
   - Je vidět i nehty?
   - Částečně.
   - Jaké jsou, jakou mají barvu?
   - Přirozenou barvu, čisté sněhové nehty.
   - Je Matka Boží skutečně tak krásná, jak jste řekli?
   - Její krása se nedá popsat. To není naše krása, je to něco rajského, něco nebeského, co my uvidíme až v ráji.

Zjevení mohou trvat minutu, ale i 42 minut.

Poselství
   Přes Mariju Pavlović nám Gospa dává poselství vždy 25. každý měsíc. (Předtím Marija dostávala poselství ve čtvrtek.) Gospa nám dává poselství i přes Jelenu a jiné vizionáře.
   Některá poselství (zkráceně):

Chci vám dávat poselství, jak to ještě nikdy a nikde v dějinách nebylo od počátku světa. Drahé děti, víte, že kvůli vám jsem zůstala dlouho, abych vás poučila, jak máte kráčet na cestě svatosti.
   Blahoslavení, kteří nevidí, a přece věří! Ať věří, i když mě neviděli.
   Mým symbolem je vítr. Když věje vítr, vězte, že jsem s vámi.
  v Z lásky k člověku Mě Bůh poslal mezi vás, abych vám ukázala cestu spásy.
   Já jsem s vámi, i když si to neuvědomujete. Bůh vás chce spasit, a proto vám posílá poselství přes lidi, přírodu a mnoho takových věcí, které vám mohou pomoci pochopit, že musíte změnit svět svého života.
   Tento čas je můj čas, a proto vás, dítky, znovu zvu, abyste se modlili.
   Jsem vaše Matka a přišla jsem k vám, abych vás naučila z lásky poslouchat a modlit se, ne aby vás k tomu přinutily vaše kříže. Každý člověk svým křížem oslavuje Boha.
   Zvu vás k odříkání v průběhu devíti dnů, aby se tak s vaší pomocí uskutečnilo všechno, co si Já přeji uskutečnit pomocí tajemství, která jsem začala říkat ve Fatimě. Nabádám vás, drahé děti, abyste nyní pochopily důležitost mého příchodu a vážnost situace. Přeji si zachránit všechny duše a obětovat je Bohu.
   Kamkoli přijdu Já, a se Mnou i můj Syn, přichází Satan. Dovolili jste, aby nevědomky vládl nad vámi a řídil vás. Někdy pochopíte, že některý váš postup není Bohem povolený, ale vy rychle tento pocit odmítnete. Nedovolte to, děti moje! Utřete z mé tváře slzy, které Já prolévám, hledíc na vás, co činíte! Mějte čas vstoupit k Bohu v kostele. Mějte čas shromáždit se, s rodinou si vymodlit od Boha milost. Vzpomeňte si na své mrtvé. Potěšte je mší svatou.
   Bůh vybral každého z vás, aby ho použil ve velkém plánu spásy lidstva. Vy nemůžete pochopit, jaká velká je vaše úloha v Božím plánu. Proto, drahé děti, modlete se, abyste v modlitbě mohli pochopit plán Boží, konaný skrze vás.
   Dnes vás zvu, jako dosud nikdy, k modlitbě. Satan je silný a přeje si zničit nejen lidský život, ale i přírodu a planetu, na které žijete. Když budete chtít, můžete se chopit růžence. Už sám růženec může udělat divy ve světě a ve vašem životě.
   Modlete se zvlášť před křížem, z něho přicházejí velké milosti.
   Žijte půst, vždyť postem dosáhnete a učiníte radost, aby se uskutečnil celý plán, který Bůh plánuje tady v Međugorje.
   Prosím vás všechny, abyste přinášeli modlitby a oběti na moje úmysly, abych je Já mohla přinášet Bohu za to, co je nejpotřebnější. Zapomeňte na svá přání a proste, drahé děti, o to, co si přeje Bůh, a ne o to, co si přejete vy.
   Modlete se, aby z vašich srdcí tekl pramen lásky na každého člověka. I na toho, který vás nenávidí a pohrdá vámi. Takto budete moci Ježíšovou láskou přemoci všechnu bídu v tomto smutném světě.
   Modlete se a vyhledávejte více času pro Ježíše, protože tak budete moci pochopit a přijmout i ty nej-těžší choroby a kříže.
   Bůh dává v modlitbě zvláštní milosti. Kdybyste věděli, kolik milostí vám Bůh dá, když se modlíte, modlili byste se bez přestání.
   V modlitbě poznáte největší radost a východisko z jakékoli situace. Modlete se růženec, abyste zvítězili nad ranami, které chce Satan učinit katolické Církvi.
   Satan se bude ještě víc snažit pokazit vám jakoukoli radost. Modlitbou ho však můžete odzbrojit a zajistit si štěstí.
   Čím víc se modlíte, tím víc budete patřit Mně a mému Synovi Ježíšovi.
   Modlete se, pomožte Mi, abych vám mohla pomoci.
   Jen v modlitbě budete moci pochopit můj příchod sem. Duch Svatý vás v modlitbě osvítí, abyste pochopili, že se musíte obrátit.
   Modlete se, abyste pochopili Boží lásku a dobrotu. V dobrotě a lásce Boha Stvořitele i Já jsem s vámi jako dar.
   Dnes vás zvláštním způsobem zvu, abyste vzali do rukou kříž a meditovali nad Ježíšovými ranami. Proste Ježíše, aby uzdravil vaše rány, které jste, drahé děti, během vašeho života dostali následkem vašich hříchů anebo hříchů vašich rodičů.
   Dnes vás zvu, abyste oslavovali Boha a aby Jméno Boží bylo svaté ve vašich srdcích a v životě. Dítky, když jste v Boží svatosti, Bůh je s vámi a daruje vám pokoj i radost, které přicházejí od Boha jedině skrze modlitbu. Jsem u vás blízko a přimlouvám se za vás u Boha.
   Přeji si, drahé děti, abyste si v tomto čase našly koutek pro osobní modlitbu. Přeji si vést vás k modlitbě srdce. Jen tak pochopíte, že váš život je bez modlitby prázdný. Smysl svého života odkryjete tenkrát, když objevíte Boha v modlitbě. Proto, dítky, otevřete dveře svého srdce, a pochopíte, že modlitba je radost, bez které nemůžete žít.
   Dnes vás chcem vyzvat, abyste se den co den modlili za duše v očistci. Každá duše potřebuje modlitbu a milost, aby došla k Bohu a k Boží lásce. A tím i vy, drahé děti, získáte nové přímluvce.
   Když je Bůh s vámi, máte všechno. Ale když ho odmítnete, jste chudí a ztracení, protože tehdy nevíte, na straně koho stojíte. Proto, drahé děti, rozhodněte se pro Boha a dostanete všechno.
   Dnes vás všechny chci ovinout svým pláštěm a všechny chci vést k cestě obrácení. S hříchem nemůže být nikdo šťastný.
   Nepřeji si, drahé děti, abyste živily poselství, a přitom konaly svůj hřích, který Mi není milý.
   Nemocní ať mají víru a ať se modlí. Nemohu pomoci nikomu, kdo se nemodlí anebo nevynakládá žádné úsilí. Nemocní anebo ostatní, kteří nejsou nemocní, se mohou postit anebo se za nemocné modlit. Když se modlíte víc a postíte se s pevnou vírou za stejnou věc, Bůh udělí víc milostí.
   V modlitbě poznáte největší radost a prostředek, jak vyřešit každou situaci, která se zdá neřešitelná.
   Drahé děti, vy jste připravení konat hřích a bez rozmýšlení se vydat do ruk satanáše. Já jsem vaše Matka, proto vás všechny chci vést k úplné svatosti. Přeji si, aby každý z vás byl šťastný tady na zemi, aby každý z vás byl se Mnou v nebi. To je, drahé děti, cíl mého příchodu sem a moje přání.
   Lidé se musí s důvěrou obrátit na Boha a žít tak, aby byli připraveni zemřít každý den.
   Nemohu vám pomoci, když nežijete podle Božích přikázání.
   Já jsem s vámi a obětuji vás zvláštním způsobem Ježíšovi nyní, v této nové době, kdy je potřebné rozhodnout se pro Něho. Tento čas je časem milosti.
   Rozhodněte se, děti moje, je zde čas rozhodnutí. Čtěte Písmo svaté, abyste skrze Písmo svaté odkryli poselství, která dostáváte přes moje příchody.
   Modlitbou a postem můžete odvrátit válku, zrušit platnost přírodních zákonů.
   Neustále se klanějte Nejsvětější Svátosti oltářní.
   Já, vaša Matka, vám říkám, že se málo modlíte.
   Čtěte doma ve všední den Bibli. Dejte ji na viditelné místo.
   Láskou dosáhnete všechno, i to, co pokládáte za nemožné.
   Nemůžete, dítky, uskutečnit mír, když nejste v srdci s Ježíšem. Proto vás zvu ke svaté zpovědi, aby Ježíš byl vaší Pravdou a mírem.
   Připravujte se vnitřně aspoň půl hodiny před mší svatou, neboť ta je vůbec tím největším, co existuje.
   Dnes vás zvu, abyste obětovali svoje kříže a svoje utrpení na moje úmysly.
   Nedívejte se s opovržením na chudého, který vás prosí o kůrku chleba. Nevyhánějte ho od vašeho plného stolu. Pomozte mu, potom Bůh pomůže i vám.
   Otevřete se Bohu a Bůh vám dá, co potřebujete.
   Pokoru, modlitbu a skutky lásky. Nehleďte na materiální.
   Vypněte televizor a odstavte různé věci, které vám nejsou užitečné.
   Umějte se také postit od televize. Je to řetěz, který vás činí neschopnými modlit se. Televize zaujala v rodinách místo patřící Bohu.
   Především se zřekněte televizních programů. Pro vaše rodiny jsou velkým nebezpečím. Podobně se zřekněte i alkoholu a cigaret a různých zábav.
   Dnes je tolik opuštěných dětí, tolik usmrcených v matčině těle. Milé děti, modlete se, aby bylo stále méně matek, které zabíjejí svoje nenarozené děti.
   Plod pokoje je láska a plod lásky odpuštění. Já jsem s vámi a všechny vás nabádám, dítka, abyste nejprve odpouštěli v rodině, a potom budete moci odpouštět i druhým.
   Bůh Mě k vám posílá z lásky, abych vám pomohla pochopit, že bez Něho není budoucnost ani radost, a především není věčná spása. Bůh se dává tomu, kdo Ho hledá.
   Svatí mučedníci umírali, svědčíce: "Já jsem křesťan a Boha miluji nade všechno!" Bůh vás povolal, abyste zvláštním způsobem byli radostně napřaženýma rukama k těm, kteří nevěří, aby vaším příkladem života dostali víru a lásku k Bohu.
   Bůh Mi dává tento čas jako dar pro vás, abych vás mohla poučovat a vést cestou spásy. Nyní, drahé děti, nechápete tu milost, ale brzy přijde čas, kdy budete lítostivě vzpomínat na tato poselství. Prostřednictvím růžence Mi otevřete svoje srdce, a tak vám budu moci pomáhat.
   Moje oči a moje Srdce budou zde, i když se už víc nebudu zjevovat.
   Bůh Mi dovolil, abych s vámi zůstala tak dlouho, a proto vás, dítky, zvu, abyste s láskou žili poselství, která vám dávám, abyste je přenášeli do celého světa - tak, aby řeka lásky tekla do lidstva plného nenávisti a neklidu.
   Dítky, přeji si, abyste vy všichni byli aktivní v této době, která je prostřednictvím Mě zvláštním způsobem spojená s Nebem. Modlete se, abyste pochopili, že jste všichni potřební svým životem a příkladem při šíření spasení. Budu se za vás přimlouvat, abyste byli světlem. Pomozte druhým, neboť když jim pomáháte, i vaše duše najde spasení.
   Dnes vás zvu, abyste se otevřeli Bohu Stvořiteli, aby vás změnil. Prostřednictvím vás si přeji obnovit svět. Vy jste dnes solí země a světlem světa.
   Nemám právo nikomu vnucovat, co má dělat. Dostali jste rozum a vůli.


Blíž k Bohu
   Skupinka mladých věřících, zpočátku jen desetičlenná, která se vytvořila kolem vizionářů, se začala setkávat jako modlitební skupina. Gospa od nich žádala, aby Jí byli svými modlitbami k dispozici. Gospa se začala vizionářům zjevovat pravidelně a přes ně se promlouvat ke skupině. Později se připojovali poutníci. Skupina roste. Všichni zažili podivuhodné věci a v "Gospině škole" se hodně naučili, ale o tom zatím nemohou mluvit. Vizionář Ivan je v této skupině přítomen nejčastěji.
   Druhá (velká) modlitební skupina vznikla na výslovné přání Gospy, které vyjádřila prostřednictvím Jeleny v květnu 1983. Měli to být mladí lidé, kteří by se chtěli úplně zasvětit Bohu. Skupinu vedl P. Tomislav Vlašić. R. 1986 Gospa požádala P. Vlašiće prostřednictvím vizionáře, aby založil společenství. Královno míru, jsme úplně tvoji - skrze Marii k Ježíši. Členové společenství složili sliby a přijali řeholní roucha. Společenství uznal arcibiskup v Chieti.
   Manžel Marije Pavlovičové, Paolo Lunetti, v Itálii založil - inspirovaný Međugorje - vícero modlitebních skupin.
   V Rakousku je asi 300 těchto skupin, které se snaží žít podle poselství z Međugorje. V anglickém městě Aylesforde se každoročně koná setkání međugorských poutníků. Při mši sv. bylo 64 koncelebrantů. Na tato setkání přichází stále víc anglikánů a věřících z jiných křesťanských církví.
   Gospa od členů modlitebních skupin žádá postit se ve středu a v pátek o chlebu a vodě, denně se modlit nejméně tři hodiny (když nemohou kvůli škole anebo práci, aspoň půl hodiny ráno a půl hodiny večer), podle možností každý den se zúčastnit mše sv. s Eucharistií, jednou týdně přijít do modlitebního společenství atd.
   Podle slov P. Ljubičiće - jsou i takoví členové skupin, kteří dostali dar modlitby a denně se modlí 12-15 hodin.
   Vizionářka Mirjana, matka dvou dětí, v r. 1995: "Vstávám o půl páté, abych měla hodinu a půl na modlitbu, dříve než se vzbudí ostatní. Během dne se s dětmi vždy pomodlím radostný růženec. Večer se modlíme celý růženec a 70 Otčenášů. To už ale bez dětí. Potom se modlím ještě modlitby na přání Panny Marie."
   Vizionář Ivan: "Denně se modlím tři hodiny, jak si to přeje Gospa. Ráno, v poledne a večer. R. 1984, předtím, než jsem šel na mši sv., najednou přišla Gospa a řekla mi, abych kněžím oznámil, že si přeje, abychom se modlili 3 hodiny denně."
   Dva měsíce po prvním zjevení se vizionáři zeptali Gospy, jaký půst je nejlepší: "Půst o chlebu a vodě."
   Vicka: "Gospa od nemocných nežádá, aby se postili o chlebu a vodě, ale aby se z lásky k Ježíšovi zřekli v ten den něčeho jiného, co jim je milé."
   (Otec Zovko řekl, že chleba se v postní den můžeme najíst dosyta.)


Tajemství
V průběhu svých zjevení Gospa postupně dětem oznamovala, a to každému zvlášť, tajemství. Celkem jich má být deset. Tajemství obsahují jednotlivá období budoucího vývoje událostí, týkajících se celého lidstva, světa i samotného Međugorje. Vizionáři nesmějí tajemství prozradit. Ze zveřejněných tajemství dvě se mají uskutečnit před velkým Znamením, o kterém Gospa řekla, že ho dá na vrchu - na místě prvních zjevení. Toto Znamení bude třetím tajemstvím. Tajemství mají přicházet v krátkých odstupech, jedno po druhém.
   Ví se, že některá z deseti tajemství jsou nepříznivá, a také, že třetí, čtvrté, páté a šesté jsou převážně příznivé. Nepříznivé jsou následkem hříchu lidstva a mohou být anulována obrácením světa.
   Međugorský farář Vlašić v prosinci 1983 napsal na základě výpovědí vizionářů list Svatému Otci. Mimo jiné v něm píše, že deváté a desáté tajemství mluví o trestu za hříchy světa. Modlitbou a pokáním může být trest zmírněný anebo i odvrácený. Zlo, které světu hrozilo podle obsahu sedmého tajemství, bylo zmírněno posty a modlitbami. Výstrahami budou jisté události na Zemi. Dojde k nim za života Mirjany. Podle jejích slov stojíme blízko událostí, které předpověděla Panna Maria.
   Otec Bubalo se zeptal Ivanky, zda jí Gospa ukázala něco z devátého tajemství. Ivanka: "To bych umřela, kdyby mi průběh uskutečnění devátého tajemství ukázala."
   Mirjana si - podle přání Gospy - za důvěrníka zvolila P. Petra Ljubičiće. Deset dní před uskutečněním tajemství mu písemně oznámí, co se stane. On si je po týdnu postu a modliteb může přečíst a zveřejnit tři dny předtím, než se mají uskutečnit.
   P. Ljubičić: "Podle všeho, první tajemství se týká Međugorje. První dvě tajemství jsou napomenutím pro nás všechny. Každý, kdo sem po této události přijde, se přesvědčí, že tu Matka Boží byla, že tyto děti mluvily pravdu. To bude důkaz.
   Gospa slíbila, že v Međugorji udělá velké znamení. Bude krásné, velké, náhlé, nepřetržité, hmatatelné a nezničitelné. Když se toto znamení objeví na hoře Crnica, mnoho lidí uvěří, vystoupí na horu a bude prosit o milost i odpuštění. Před znamením v Međugorji nastanou v mnohých oblastech světa předznamení jako varování pro svět. Gospa řekla, že mnozí uvěří, až když přijde to slíbené Znamení, že tam potom poběží, aby prosili o milost odpuštění, ale už bude pozdě. Čas milosti, který prožíváme nyní, se skončí."
   Jakov: "Viděl jsem znamení na vlastní oči. Znám přesný den, kdy se uskuteční."
   Ivanka a Mirjana znají už 10 tajemství. Vicka, Marija, Ivan a Jakov mají zatím po 9 tajemstvích.
   Všichni vizionáři mimo Marije Pavlovičové znají i přesný čas, kdy se to má stát.
   Dne 25.6.1986 Mirjana informovala italské poutníky, jak se prozradí tajemství: "Gospa mi dala jednoduchý, speciální list, na kterém je napsáno 10 tajemství. Je z takového materiálu, který se nedá popsat... Není to ani papír, ani tkanina. Písmo není vidět, ale ve vhodném čase list odevzdám zvolenému knězi. On dostane dar, aby přečetl nejdříve první tajemství, později i ostatní."
   Ivanka od Gospy dostala písemné pokyny pro papeže, jak má jednat v určitých složitých situacích, které do konce století nastanou. Jsou napsaná na zvláštním materiálu, podle popisu něco mezi pergamenem a hedvábím.
   Ivanka: "Lidé se mě ptají na budoucnost Međugorje, na budoucnost Církve. Ale to jsou tajné věci, na tyto otázky nesmím odpovídat."
   Gospa: "Tady jsou tajemství, děti moje. To je to, o čem se neví, a když se to vyzví, už je pozdě! Chtěla bych, aby Mi Pán dovolil, abych vám aspoň trochu vysvětlila tajemství, ale už toto je příliš milostí, které vám nabízí. Popřemýšlejte, kolik Mu nabízíte vy! Kdy jste se naposledy zřekly něčeho kvůli Pánovi?"
   Dr. Stopar, univerzitní profesor, psychiatr a parapsycholog (všeobecné lékařství studoval v Grazi, psychiatrii a hypnoterapii v Berlíně, parapsychologii ve Freiburgu), uvedl Mariji do hypnotického spánku. Dal jí příkaz, aby mu řekla obsah jednoho tajemství. Obsah tajemství mu prozradila. Dr. Stopar však zachovává tajemství v mlčenlivosti, vzhledem na mlčenlivost lékařského tajemství.
   Malý Jakov při policejním výslechu své tajemství neprozradil, ani když na něj namířili pistoli.
   Až bude mít všech šest vizionářů zveřejněných 10 tajemství, zjevení po určitém čase skončí a začnou se plnit tajemství, která jim Gospa dala.
   Vicka řekla, že třetí tajemství (znamení) přijde za jejího života, když už pouze jeden z vizionářů bude mít každodenní zjevení.
   Dne 5.9.1981 Gospa vizionářům řekla, co se stane s lidmi, pokud se neobrátí.
   Poselství Mirjaně z 18.3.1995: "Pokud budou vaše srdce otevřená vůči Otci a budou plná lásky k Němu, potom proč se máte bát toho, co přijde? Strachují se ti, kteří nemilují, protože očekávají trest, protože vědí, jací jsou prázdní a ztvrdlí."
   Samotní vizionáři se do budoucnosti dívají s optimismem. Marija Pavlovičová-Lunettiová má dvě děti: "Toužím mít ještě víc dětí!"

   Mirjana, matka dvou dětí: "Nikdy jsme nehlásali prognózy o budoucnosti. To Gospa nechtěla. Důvěřujeme Boží lásce, a proto jsem se ani neobávala přivést děti na svět. Gospa nezvěstuje něco tvrdé. Ona vidí, že mnoho lidí žije ve strachu z budoucnosti. Přicházejí sem a s úzkostí se ptají, jestli Gospa mluvila o tom, co se má stát ve světě. Tento postoj není dobrý. Nemáme si klást všechny tyto otázky ohledně budoucnosti, ale máme žít lásku. Nemějte strach mít děti. Měli byste mít spíše strach je nemít. To pochází přímo od Gospy. Až budou zveřejněna tajemství, pochopíte, proč bylo důležité mít mnoho dětí. Co myslíte, proč já sama si přeji mít hodně dětí? Naučila jsem se, že všechen strach a tíseň, co bude a jak bude, je úplně zbytečný. Je třeba vložit svůj život a rodinu do Božích rukou a být si jistý, že nás Bůh neopustí, že nám pomůže. Přes všechny naše těžkosti, trápení, strádání. On činí to, co je pro nás nejlepší."


Uzdravení
   Bylo zde uzdraveno mnoho lidí ze svých nemocí - o nich však pojednáváme v části 2-2.

   Sestra Elvíra Petrozziová založila v Međugorje komunitu pro léčbu narkomanů. Tato komunita má nejvyšší procento úspěšnosti ze všech institucí tohoto druhu na světě - 90 procent mladých narkomanů, kteří tam vstupují, se ze závislosti vyléčí.
   P. Oreč, međugorský farář, r.1991 vypovídá, že se stále hlásí lidé, kteří tvrdí, že v Međugorji anebo v souvislosti s ním byli zázračně uzdraveni. Někteří z nich přikládají i lékařská osvědčení.
   Jen na farním úřadu v Međugorji bylo do roku 1996 ohlášeno víc než 400 uzdravení. Lékaři z Chorvatska a z ciziny se těmito případy stále zabývají. A kolik jich je těch neohlášených?


Další události
   Dne 14.4.1982 měla Mirjana zvláštní zjevení. Klekla si a právě se chtěla přežehnat, když se jí zjevil satan. Nabídl jí krásu a úspěch, když se zřekne Boha a Matky Boží. Odmítla. Potom zmizel a přišla k ní Gospa.
   Gospa ukázala vizionářům ráj, peklo a očistec.
   Ivan uviděl ve vizi Ježíšovo umučení.
   Dne 9.9.1997 se Gospa zjevila na hoře se třemi anděly.
   Roku 1981 Jakov podal Gospě při příležitosti Jejích narozenin ruku a řekl: "Drahá Gospo, přeji Ti šťastné narozeniny!" - Gospa uchopila podávanou ruku.
   Dne 2.8.1981 při zjevení Mariji vyzvala Gospa přes vizionářku asi 40 přítomných, aby se Jí dotkli. Tí postupně přicházeli k Mariji, která jim ukázala, kde se mohou Gospy dotknout. Ty mnohé dotyky zanechaly na Gospiných šatech špinavé otisky (od hříchů).
   Gospa při příležitosti narozenin jednotlivé vizionáře vždy obejme.
   Vicce se Gospa zjevila v květnu 1996 v Římě.
   Marija mluví o zjevení na Vánoce 1995, kdy se Gospa zjevila s malým Ježíškem v náručí: "Malý Ježíš najednou pozdvihl ručičku a začal si hrát se závojem své Matky. Potom pomalu a nesměle vystrčil zpod závoje oči, potom celou hlavu a podíval se nám do tváře. Usmál se na nás a zase schoval hlavičku pod závoj."
   Vicka: "Gospa nás vyzývá a říká, že je důležitější se zúčastnit mše svaté než se setkat s Ní. Totiž přijmout Ježíše je víc než jen cítit přítomnost."
   Mirjana: "Nejdůležitějším poselstvím, které od nás žádá, je účast na mši svaté, nejen v neděli. Ona nám, vizionářům, dala příklad: "Kdybyste měli volit mezi Mnou a mší svatou, potom se rozhodněte pro mši sv."
   Ivan a Mirjana řekli, že jim Gospa často vyprávěla o vítězství Neposkvrněného Srdce, ale že to nemohou říci.
   Začátkem ledna 1982 někteří poutníci viděli Gospu klečet. Vizionáři se na to zeptali Gospy. Odpověděla: "Je pochopitelné, že se modlím pod křížem. Kříž je znak spásy. Můj Syn trpěl na kříži, na kříži vykoupil lidi, spása přichází z kříže."
   Poselství z 18.7.1985: "Dnes vás vyzývám, přineste si do svých domů víc posvěcených věcí a noste každý něco posvěceného u sebe. Žehnejte všechny předměty, tak vás bude satan míň pokoušet, neboť budete mít proti němu štít."
   Jednou Vicka řekla, že se Gospa nad nimi dlouho modlila, ale Vicka nerozuměla slovům, co říká. Je přesvědčená, že Gospa mluvila mateřskou řečí její země.
   V letech 1993-1995 Gospa začala diktovat Ivance, Jakovovi, Mariji a Vicce svůj životopis. V prosinci 1994 Vicka oznámila, že rukopis má už hotový a že čeká pouze na pokyn Gospy, aby ho mohla předložit k publikování.
   Rockový hudebník Michael O'Brien z Clevelandu, Ohio, jel do Međugorje na přemlouvání své matky. Michael: "Stáli jsme shromáždění kolem Vicky. Byla zaměstnaná dáváním autogramů. Náhle začala něco psát na papír. Potom mi dala tento popsaný papír a řekla, že je to vzkaz pro mě od Gospy. Poprosil jsem vašeho průvodce o překlad: "S tvými schopnostmi a talentem mohu přivést mládež k Bohu."
   V posledních dvou letech Michael zpívá nábožné písně a všude říká svědectví pro mladé.
   Sestra Emmanuela svědčí o jednom anglicky mluvícím knězi, který prožíval těžkou krizi. Přijel do Međugorje. Tady se Vicka modlila za nemocné. On též přistoupil blíž a Vicka na něho položila ruku. (Byl oblečený v civilu a nic nenasvědčovalo tomu, že je kněz. Vicka ho neznala.) Když se pomodlila, usmála se a řekla: "Na shledanou, otče."
   Odkud věděla, že je kněz?
   Vicka: "Gospa řekla: "Drahé děti, po smrti je věčnost. Reinkarnace neexistuje."
   Gospa: "Není správné učit lidi, že se narodíme vícekrát, že vystřídáme víc těl. Rodíme se jen jednou. Tělo vytvořené ze země se po smrti rozloží a nikdy neožije."
   Gospa řekla Mirjaně: "Pro Boha rozvod neexistuje."
   Vizionáři se ptali Gospy na skutečný den Jejích narozenin. Řekla jim, že den Jejích narozenin je 5. srpen, a roku 1984 bylo právě 2000 roků od Jejího narození.
   Mirjana: "Mnohokrát jsem chtěla Gospu namalovat, ale bez úspěchu. Její krása je za hranicemi našich vyjadřovacích schopností."
   Jelena: "Jednou mi Gospa ukázala Afriku. Ukázala mi domy z bláta. Byla tam matka s dítětem. Dítě plakalo. Utišila ho a šla do vedlejšího domu prosit o něco k jídlu, neboť dítě jí umíralo hlady. Sousedé jí řekli, že oni sami nemají. Dítě zemřelo a matka plakala. Gospa mi ukázala Asii. Jeden člověk zabíjel druhého. Bylo to strašné. Lidé se báli. Potom mi ukázala Ameriku. Dva mladí lidé kouřili drogu. Rozbolela mě hlava, když jsem viděla, jak bratr bratra píchnul do srdce."


Stanovisko ke zjevením
   Postoj jugoslávských kněží je většinou zdrženlivý. Jen málo domácích kněží přichází do Međugorje.
   Mostarský biskup Žanić měl zpočátku velmi příznivý postoj. V srpnu 1981 se vyjádřil pro oficiální časopis Jugoslávské biskupské konference "Glas koncila":
   "Děti nelžou."
   Při biřmování v Međugorji 25.7.1981 řekl: "Pevně věřím, že tito mladí lidé nelžou. Ti, kteří o věci psali (negativně), neměli teologické vědomosti. A mýlili se, když říkali, že po Ježíši Kristu se už nemohou konat zázraky."
   Biskup Žanić změnil později své stanovisko na negativní. Pro zkoumání událostí v Međugorji ustavil 4-člennou komisi, kterou později rozšířil na 14-člennou. Ve vyhlášení Jugoslávské biskupské konference z 10.4.1991: "Na základě dosavadních zkoumání není možné potvrdit v Međugorji nadpřirozené jevy a zjevení."
   Dne 2.5.1986 bylo poslední zasedání komise na biskupském úřadě v Mostaru. Zápis z tohoto zasedání nebyl nikdy zveřejněn.


Válka
   Potom idylu v Međugorji narušil sám ďábel prostřednictvím lidí. V Jugoslávii vypukla válka. V prosinci 1991 už utíkalo půl milionu utečenců. Zničené domy, víc než 270 zbouraných kostelů. Tisíce obětí, mezi nimi ženy, děti.
   Dne 10.4.1992 přišel z Međugorje fax: "Dnes dopadla na Međugorje před kostel 250-kilogramová bomba, která nevybuchla."
   Dne 15.5.1992 dopadlo ve vzdálenosti menší než 300 m od kostela 6 bomb. Kostel zůstal neporušený, nebyly žádné oběti na životech.
   Obléhání Međugorje Srby se skončilo tím, že srbští vojáci v okolních horách dostali tyfus a byli přinucení vyhledat pomoc u svých nepřátel - Chorvatů.
  v Dne 10.12.1991 Gospa dala Mariji tento vzkaz: "Lehce bych mohla zastavit tuto válku, kdyby tu bylo víc lidí, kteří se modlí a postí."
   (Gospa v Međugorji často opakovala: "Modlete se za mír!" Lidé v Jugoslávii byli předtím z toho rozpačití: "Proč se máme modlit za mír? Vždyť u nás mír je a to, co se děje ve světě, se nás bezprostředně netýká." Rok 1991 je šokujícím způsobem vyvedl z této pochybné jistoty.)
   Vicka: "Mnoho místních lidí se nyní modlí na Podbrdu. Nyní už mají čas a touhu modlit se, ale Gospa o to prosila tisíckrát předtím. Nyní je každý ustaraný a chodí se ptát, jestli Gospa neřekla, kdy válka skončí. Teď to bude stát o mnoho víc modliteb a obětí."
   Don Cipriano Rossi z Unesca viděl v září 1992 v Mostaru toto: "Oddíl vojáků vypálil 10 kostelů a 12 katolických hřbitovů srovnal se zemí."
   Na mostarský klášter františkánů zaútočili více než 20krát, 10krát ho zapálili.
   Do prosince 1992 opustili v Bosně a Hercegovině svoje domovy dva miliony lidí, 120.000 našlo svoji smrt, 150.000 bylo těžce raněných. Všichni biskupové z Bosny a Hercegoviny ztratili velkou část svých diecézí. Z katedrálního chrámu mostarského biskupa zůstaly jenom trosky. Mostarský biskup Žanić byl hospitalizovaný na psychiatrické klinice ve Splitu.
   Međugorje bylo napadeno třikrát, ale pouze pár domů bylo poškozeno, zraněn nebyl nikdo. V dubnu 1993 žilo v međugorské farnosti 1100 utečenců.
   Amerického pilota Scotta O'Gradyho sestřelili s jeho letadlem F-16 během války v Bosně. Šest dní se skrýval sám, bez pomoci. Po záchraně prohlásil, že měl vidění v souvislosti se zjevením Panny Marie ve vesnici Međugorje. Řekl: "Děkuji za svou záchranu međugorské Madoně... Během šesti dní, když jsem bloudil po Bosně, jsem měl mnoho tajemných vidění... Viděl jsem cosi jako světlo a lahodně znějící hlas mi dodával odvahu."
   Válka v Jugoslávii nebyla součástí deseti tajemství.
   P. Ljubičić: "Věděl jsem o této válce už 10 roků předem." Mirjana mi řekla: "Matka Boží mi řekla, že Chorvatsko a Slovinsko budou svobodné (to znamená, že i Bosna a Hercegovina), ale nejdřív dojde k válce."
   Ani nový mostarský biskup Perić není nakloněný međugorským zjevením (otec Zovko, někdejší međugorský farář, při své cestě po Slovensku v r. 1995).


    O vizionářích

Ivanka Ivankovićová - Elezová. Měla každodenní zjevení od 24.6.1981 až do 7.5.1985, kdy jí Gospa svěřila poslední z deseti tajemství a řekla jí, že bude mít po celý svůj život zjevení jednou ročně, a to vždy 25. června, na výročí međugorských zjevení. Gospa jí vyprávěla leccos o budoucnosti světa a Církve. Nesmí však o tom s nikým mluvit, dokud jí to nedovolí. Dne 7.5.1985 jí Gospa poskytla milost ještě jednou vidět svoji mrtvou matku. Ivanka žije v međugorské farnosti. Je vdaná a má tři děti.

Vicka Ivankovićová. Poprvé Gospu viděla 24.6.1981. Dodnes má každodenní zjevení. Gospa jí svěřila 9 tajemství. Vicka napsala životopis Panny Marie. Gospa jí řekla jméno kněze, kterému má životopis odevzdat. Mimo Vicky a tohoto kněze neví nikdo, kdo to bude. Vicka byla nemocná, měla bolesti. Dostala informaci, že od 25.9.1988 se bolesti skončí. Tak se i stalo. Gospa rok vyprávěla Vicce o budoucnosti světa. Vicka tím zaplnila celé dva sešity. Žije v međugorské farnosti.

Marija Pavlovičová - Lunettiová. Gospu viděla poprvé 25.6.1981 a dodnes má každodenní zjevení. Přes Mariji podává Gospa měsíční poselství pro farnost a svět, a to vždy 25. v měsíci. Gospa jí svěřila 9 tajemství. Svému těžce nemocnému bratrovi Marija poskytla jednu svoji ledvinu pro transplantaci. Její bratr se po operaci cítí dobře, ona má však od té doby problémy se zdravím. Den před operací jí Gospa řekla, že při operaci bude s ní. Tak se také stalo. Marija se vdala, má dva syny a žije v Itálii.

Ivan Dragičević. Gospa se mu zjevuje denně od 24.6.1981. Svěřila mu 9 tajemství. Ivan žije v međugorské farnosti. Je ženatý a má jednu dceru. Jemu jedinému ukázala Gospa jeho budoucnost.

Jakov Čolo. Má každodenní zjevení od 25.6.1981 dodnes. Gospa mu svěřila 9 tajemství. Jakovovi velmi brzy zemřeli rodiče. Od Gospy dostal poselství o budoucnosti světa. Žije v međugorské farnosti. Je ženatý a má jedno dítě.

Mirjana Dragičevićová - Soldová. Každodenní zjevení měla od 24.6.1981 do 25.12.1982. Tehdy jí Gospa svěřila poslední tajemství a řekla jí, že po celý život bude mít zjevení jednou ročně, a to 18. března - na své narozeniny. Od 2. srpna 1987 každý 2. den v měsíci slyší Gospin hlas. Někdy Ji i vidí a modlí se s Ní za nevěřící. Gospa jí svěřila 9 tajemství. (Její tajemství má zveřejnit P. Ljubičić.) Žije v međugorské farnosti. Je vdaná a má dvě děti.

Jelena Vasilijová. Gospu vidí od r. 1982 vnitřním zrakem. Zjevení pro ni byla ukončena v r. 1999. Studuje teologii v Americe a v Rakousku.


Marijana Vasiljová. Gospu vidí od r. 1982 stejně jako Jelena, denní zjevení pro ni také skončila. Vystudovala zdravotnickou školu.


Po všechny roky zjevení o nich vizionáři nepochybují. Je to již 21 a půl roku denních zjevení.

   Ovoce Međugorje
   Mnozí říkají: "My nepotřebujeme poselství, vždyť máme Evangelium, kostel, Církev, svátosti."
   Je pravda, že to všechno máme. Ale přesto je mnoho hříšníků, ateistů... Právě na poutních místech poselství Panny Marie a její každodenní přítomnost pomohly vícero lidem najít víru.
   Církev měla vždy právo a povinnost taková soukromá zjevení zkoumat a vyslovovat o nich svůj úsudek. Když ho vysloví příslušná komise, tomuto úsudku se podrobíme. Kdyby komise zjistila podvod anebo chorobný duševní stav vizionářů, podrobíme se úsudku komise.
   Co je ovocem Međugorje? Međugorská farnost přijala 1100 válečných utečenců. Vzniklo tu mnoho společenství - modlitebních, řeholních, pro léčbu narkomanů, alkoholiků. Množství zpovědí, početná obrácení.
   Međugorie se stalo mocným ohniskem obnovy křesťanského života, která se odsud spontánně šíří a přitahuje lidi z celého světa. Taková duchovní aktivita nemá v moderní době obdobu. Za 15 roků sem přijelo 22 milionů poutníků modlit se, postit se, slavit mši svatou, adorovat před Kristem. Na 10. výročí zjevení přijelo do Međugorje 150.000 poutníků. Odhaduje se, že Međugorje navštívilo tisíc biskupů a kardinálů (Međugorje č. 37/1995), také 100.000 kněží (Međugorie II.). Na 15. výročí zjevení celebrovalo mši svatou 211 kněží.
   V Međugorji se vyzpovídalo více než milion lidí. Mezi nimi tisíce takových, kteří se nezpovídali víc než 10, 20, 40 roků.
   Biskup Harris z Liverpoolu: "Zpověď, hlavní zážitek z Međugorje: obnova a obrácení... Na svátek Povýšení sv. Kříže jsem viděl, jak víc než 50 františkánských kněží zpovídá. Co je pro mě v Međugorji zvlášť zjevné, je vnitřní potřeba se vyzpovídat. Lidé tu jsou skutečně ochotní vejít do sebe a kát se."
   P. Dietrich von Stochausen z Německa: "Za půl druha roku jsem tu ve zpovědnici strávil víc času než za předcházejících 22 roků své kněžské služby."
   Vicka: "Gospa nám radí, abychom pravidelně chodili ke svaté zpovědi, nejméně však jednou měsíčně."

   Obrácení
   Albert Salazar z USA byl v letech 1981 až 1985 držitelem světového rekordu v maratonském běhu: "Můj otec mi poslal knihy o Međugorji. Vzal jsem si do ruky knihu s Mariinými poselstvími a přečetl jsem si několik z nich. Najednou jsem v srdci pocítil - vždyť to říká mně. To je moje Matka, musím Ji poslechnout. Najednou jsem uvěřil."
   John Mc Dougall, profesor filozofie, psychologie a hudby ze Skotska, byl členem Episkopální křesťanské církve: "Mému příchodu do Međugorje sám nerozumím. Přišel jsem tam roku 1985 a zůstal jsem tam 2 dny. Modlili jsme se před domem vizionářky Marije. Něco říkala. Nerozuměl jsem jí, ale hluboce se mě to dotklo. Hlouběji než slovo, kterému bych mohl rozumět. Když jsem se vrátil domů, biskup v Dundee mě připravil ke sv. křtu v katolické Církvi."
   Anna Blaževićová, dcera vysokého komunistického funkcionáře: "V r. 1988 bylo třeba, abych vedla skupinu turistů do Međugorje. Tehdy jsem nic nevěděla o mši svaté a o svatém přijímání. Když jsem vstoupila do kostela, byla mše svatá. V okamžiku přijímání jsem jasně viděla tajemné světlo, které vychází od oltáře a ozařuje všechny přijímající. V tom okamžiku jsem poznala, že Bůh je živý. Já jsem se ještě neuměla modlit, a přitom jsem viděla, že modlitba patří k podstatě mého bytí. Pokřtěna jsem byla 3.7.1988. Křestní kmotrou mi byla Vicka. Později byl pokřtěn a církevně oddán i můj bratr. Odpusťte - vy, kteří jste pod nátlakem ateizmu trpěli pro Ježíše od nás, kteří jsme byli zaslepení bezbožectvím."
   Don Petar Džugandžić sloužil v Međugorji svoji primiční mši sv. 18.6.1995: "Jsem z New Yorku. Pracoval jsem s počítači jako psycholog. Vydělával jsem mnoho peněz. Roku 1986 jsem přijel do Međugorje na návštěvu k příbuzným. Tady se začalo v mé duši dít něco, čemu jsem nerozuměl. Začal jsem se modlit, což jsem nikdy předtím nedělal. Pomalu ve mně začala klíčit tužba po kněžství."
   Wayn Weibel. Luterán. Profesionální novinář. Žil vzdálen i od vlastní církve. Nechtěl se dokonce zúčastnit ani křtu svého pátého dítěte. Jednoho dne se setkal s člověkem, který mu řekl: "Mohl bys napsat zprávu o Međugorji." - O Međugorji nikdy předtím neslyšel. Půjčili mu o něm videokazetu. Pustil si ji. Bylo to v únoru 1986. Wayn: "Náhle jsem pocítil něco zvláštního. Někdo ke mně promluvil: "Jsi mým synem a prosím tě, abys plnil vůli mého Syna. Prosím tě, abys napsal o událostech v Međugorji." Padl jsem na kolena a začal se modlit. Nevím, jak dlouho jsem tam klečel a stále opakoval: "Bože, Bože, proč já?" Jako protestant jsem nic nevěděl o zjeveních ani o katolické Církvi. Později jsem napsal články o Međugorji, které byly vydány v počtu 27 milionů výtisků." - Wayn přivedl k náboženskému životu i svoji ženu a děti.
   Dr. Ernst Strachwitz, kterého 25.6.1994 ve vídeňském Dómu vysvětili na kněze: "Odešel jsem k divadlu. Jednou ročně jsem ještě chodil ke zpovědi a sem-tam v neděli na mši svatou. Byl jsem pozván do Međugorje. Nechtěl jsem s tím nic mít, přesto jsem pozvání přijal. Tam, najednou, uprostřed modlitebního programu v kostele, jsem si uvědomil - chci být knězem. A v tom okamžiku neexistovala pro mě žádná pochybnost, jestli budu toto povolání následovat."
   Georg Mayr Melnhof. Syn slavné rakouské šlechtické rodiny se rozhodl vstoupit do kněžského semináře, i když mu mělo připadnout dědictví v hodnotě jedné miliardy šilinků: "Studoval jsem podnikovou ekonomii. U nás doma jsem převzal podnik. Jako průvodce mládežnické skupiny jsem jel do Međugorje. Tam jsem četl v Bibli: "Tak ani jeden z vás, když se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem." Potom jsem šel na německou mši. Během ní mi jakýsi hlas řekl, abych tuto výzvu následoval a všechno opustil."
   Bratr Efraim (z komunity Blahoslavenství v Međugorji) byl protestantský pastor: "V noci na svátek Matky Ustavičné pomoci jsem měl ve snu vidění. Viděl jsem Pannu Marii a Ona mě pozvala, abych cestoval do Međugorje. Řekla mi i datum. Potom jsem 7.11.1993 odcestoval do Međugorje. Panna Maria mě poprosila, abych založil společenství takových lidí, kteří jsou sjednocení se Srdcem Ježíšovým a chtějí důsledně prožívat međugorská poselství."


Postoj k Međugorji
   Matka Tereza z Kalkaty: "Ráda pojedu do Međugorje, abych poděkovala za přijaté milosti."
   Během Ivanova dvouměsíčního pobytu v Americe se vizionář setkal s americkým prezidentem Bushem. Rodiče prezidentovy ženy už v Međugorji byli.
   Televizní přenos z 15. výročí zjevení v Međugorji sledovalo více než půl miliardy diváků na celém světě. Přítomen byl i chorvatský prezident Franjo Tudjman a španělský král Juan Carlos. Vystupovali také tenorista José Carreras a sopranistka Cecilia Gasdia.
   Otto von Habsburg: "Jsem přesvědčený, že zdejší zjevení jsou pravá."
   Milena Habsburská: Jako poutnice přišla r. 1984 poprvé na 3 dni do Međugorje. Tady se změnil její život. Zůstala tam 10 roků. Pomáhá - díky svým velkým jazykovým znalostem provázet turisty.
   V Americe se ročně koná přes 60 konferencí zabývajících se Međugorjem.
   P. Slavko Barbarić: "Panna Maria se tady v Međugorji zjevuje každý den. V Međugorje nežije ani jeden člověk, který by neviděl zázrak na vlastní oči."
   P. Tomislav Vlašić byl v letech 1981-1985 v Međugorji spirituálem. Dostal dar, že slyší hlas Panny Marie a Pána Ježíše: "Panna Maria, která se nám zjevuje, je pro nás milostí, abychom dokázali přijmout Boží cestu jednoduše, prostě."
   Umberto Lončar, farář v Gradnići nedaleko Međugorje: "V úterý 4. srpna v 18:40 se z Crnice vznášela překrásná růžovofialová postava Paní... výš a výš, až postupně zraku zmizela. Potom jsem zpozoroval bílý závoj, který zůstal pod jejíma nohama."
   P. Gianni Sareva, spoluzakladatel společenství Oáza pokoje: "Během děkovné modlitby v kapli, ve které se tehdy konala zjevení, jsem jasně zaslechl slova: Odevzdej se mi úplně!"
   V říjnu 1981 viděli otcové františkáni - Janko Bubalo, Samko Vasilj a Luka Susac na Križevaci svítící postavu Panny Marie. Dne 22. a 23.11.1981 postavu vidělo 70 lidí i s otcem Bubalem. To samé viděl otec Bubalo a 50 lidí 28.4.1983.
   Otec Bubalo, básník, spisovatel, františkán: "Bylo to 22.10.1981. Uviděl jsem obě ctihodné sestry, jak před farou klečí na mokré zemi s rozepjatýma rukama. Hned vedle nich klečelo s rozepjatýma rukama asi 70 mužů a žen. Mírný déšť zřejmě nikomu nevadil. Někteří plakali vzrušením. Všichni nehybně hleděli na kříž na Križevaci. Také jsem se tam podíval dalekohledem. Kříž tam nebyl. Jasně jsem viděl namísto kříže postavu ženy s rozepjatýma rukama. Se mnou bylo dalších pět kněží a všichni to viděli. Celé zjevení trvalo asi 40 minut."
   Otec Stanko Vasilj o té samé události: "Viděl jsem postavu ženy v plášti šedé barvy, světlé, jako-by to bylo neonové světlo."
   Ve čtvrtek 6.8.1981 v 18. hodin si lidé všimli na obloze písmen "MIR". Nápis byl viditelný 15-20 minut. Otec Zovko, tehdejší međugorský farář: "Na vlastní oči jsem viděl světlo, vycházející z kříže na Križevaci a proudící směrem ke kostelu. Potom se z toho světla na obloze vytvořila písmena MIR. Ta písmena se pohybovala a přibližovala se k nám jako světla nějakého vozidla."
   Otec Zovko na Slovensku: "V začátcích zjevení jsem prosil lidi, aby nechodili na Podbrdo. Když se přiblížil čas zjevení, všichni lidé z kostela odešli. Zůstal jsem v kostele sám. Seděl jsem v třetí lavici a nevěděl jsem, co mám dělat. Tehdy jsem zaslechl hlas tak, jako vy nyní slyšíte můj: "Jdi ven a ochraňuj děti!" Druhý den byl kostel plný. Během modlitby se v kostele zjevila Panna Maria. Nejprve u dveří kostela. Já jsem přerušil modlitbu a pozdravili jsme Pannu Marii překrásnou písní. Panna Maria přešla před oltář, všem požehnala a řekla: Děkuji vám, že se modlíte společně. Každý den se modlete společně..."
   V dubnu 1991 se v městské hale v Prešově setkalo 7.000 věřících s Vickou, Jelenou a P. Ljubičićem na čtyřhodinovém setkání (se mší svatou).
   Na pozvání arcibiskupa Sokola a biskupů přijel v březnu 1989 na Slovensko Ivan Dragičević, do kaple arcibiskupského paláce v Trnavě. V kostele františkánů v Bratislavě, v kapli sv. Rozálie, měl jedno ze svých denních setkání s Gospou. Zjevení měl i v Prešově, kde ho očekávalo 6.000 poutníků. V Košicích ho osobně přivítal primátor.
   V roce 1996 pozvali otca Zovka na Slovensko - na III. celoslovenskou katolickou konferenci Obnovy v Duchu Svätom - biskup Mons. Rudolf Baláž a združenie JAS vo Zvolene.
   V říjnu 1990 uskutečnili cestu do Moskvy biskup P. Hnilica a vizionářka Marija. Během zahraniční cesty měla zjevení mimo jiné dvakrát v Bratislavě (v soukromém bytě), v Moskvě a také cestou zpět v letadle.
   Nigerijský arcibiskup Gabriel Gonsum Ganaka: "Věřím v Međugorje, neboť jsem viděl jeho plody na všech úrovních. Viděl jsem duchovní i tělesná uzdravení."
   Arcibiskup Mario Peressin, Itálie: "Nemohu zakazovat lidem poutě do Međugorje, neboť jsem viděl ty, kteří se vrátili obrácení, a předtím nebyli v kostele deset, patnáct i víc roků."
   Michele D. Pfeifer, biskup, Texas: "Međugorská poselství nám ukazují správnou nauku. To je zázrak obrácených srdcí."
   Seamus Hegarty, biskup, Irsko: "Dílo musíte poznat podle jeho plodů. A plody jsou tak výrazné a jasné. Když jsem v Međugorji poslouchal zpovědi lidí - za ty tři hodiny jsem vyslechl víc obsažných zpovědí, které vycházely z hloubky srdce, než za 21 roků svého kněžství."
   Daniele Ferrari, biskup chiavarský, Itálie: "Musíme se snažit, aby od nyní všichni mohli číst a žít poselství, které nám Maria posílá přes vizionáře."
   Uruguajský biskup Raul Scarone: "Pro mě je milostí strávit tu dva dny. Vy v této farnosti máte velký dar, který se nazývá Maria."
   Arcibiskup Millingo, exorcista, který přišel do Vatikánu na pozvání Sv. Otca, aby se stal členem Papežské rady pro přistěhovalce: "Je tu ovzduší, které vytváří Panna Maria. Do Međugorje jsem přišel kvůli záchraně své duše, jako poutník."
   Adalbert Hdzana, biskup z Kamerunu: "To, co tu vidím, je pokračování Fatimy."
   Biskup Hermann Reich, rodák z Tyrolska, misionář: "Můj soukromý názor směřuje k tomu, že zjevení jsou pravá a mají své opodstatnění."
   Arcibiskup z Bělehradu, Franc Perko: "My, biskupové, nemáme žádné námitky proti pouti do Međugorje."
   Biskup Komarica z Banja Luky, předseda komise biskupské konference pro zkoumání událostí v Međugorje, 13.11.1994: "O Međugorje Církev ještě neřekla poslední slovo. Jugoslávská biskupská konference vydala vyhlášení, ve kterém se říká, že ve smyslu dosavadního zkoumání (myslí se tím ještě neuzavřeného, protože bohužel v mezičase vypukla válka) máme Međugorje posuzovat jako jaro. Pokud vím, je jisté, že v celém světě přineslo dobré ovoce, je však třeba ještě leccos objasnit a vyčkat rozhodnutí papeže, resp. učitelského úřadu Církve. Momentálně je zkoumání přerušeno."
   Biskup Kennedy z Austrálie přijel do Međugorje potřetí v biskupském rouchu: "Věřím zjevením v Međugorje!"
   Arcibiskup Arokiaswamy z Indie: "V Međugorje se stalo mnoho zázraků díky Panně Marii - Gospě: tělesná uzdravení, obrácení od velmi hříšného života."
   Joaquin Navarro Valls, mluvčí Svatého Stolce, v srpnu 1996 řekl pro veřejnost: "Jednotlivci mají povolené navštívit Međugorje. Církev nezakazuje kněžím, aby doprovázeli laiky organizované zájezdy do Međugorje. Nemůžete říci, že tam lidé nesmějí jet, dokud nebude prokázáno, že je to falešné. Toto ještě nebylo řečeno, a tak každý tam může jet, když chce."
   Vídeňský arcibiskup Schonborn: "Padesát procent bohoslovců mé diecéze si kněžskou cestu zvolilo díky Međugorje, které bylo místem jejich obrácení."
   Prezident biskupské konference, kardinál Kuharić: "My, biskupové komise, jsme Međugorje přijali jako místo modlitby a jako svatyni."
   Kardinál Glemp z Polska vyhlásil Međugorje za svatyni.
   Kardinál Urs von Balthasar (zemřel r. 1988): "Nepochybuji, že to, co se děje v Međugorje, je skutečně od Boha."
   Kardinál Wamala z Ugandy: "Věřím, že je to Svatá Panna, která se tu zjevuje."
   Sarajevský kardinál Puljić: "Jsem pro Međugorje."
   Kardinál Meisner biskupovi Hnilicovi řekl, že pro něj je Međugorje autentické, protože je v něm mnoho trvalých obrácení.


Svatý Otec Jan Pavel II. a Međugorje
   V listopadu 1981 měli vizionáři zjevení, kde byl obraz papeže. Gospa ho vzala a přitulila k sobě: "Zachovejte si tento obraz, to je váš otec, duchovní otec všech." Řekla jim též, že ho chránila při atentátu 13.5.1981, při kterém mohl zahynout.
   Dne 22.3.1995 Vicka provázela 350 raněných a válečných invalidů do Říma, kde jim papež věnoval soukromou audienci. Vicka tlumočila a papež ji hned poznal: "Nejsi Vicka z Međugorje?"
   Nato mu Vicka věnovala růženec se slovy: "...Požehnala ho Gospa při jednom zjevení."
   Papež jí řekl: "Ty se modli k Panně Marii za mne a já se modlím za tebe."
   Vzal její hlavu do svých rukou a dlouze jí žehnal.
   Vizionářům Gospa označila papeže slovy: "Nejmilejší z mých synů, kterého jsem Já sama vybrala pro tyto časy."
   V červnu 1987 Jan Pavel II. vyhlásil mariánský rok. Později kardinál Grey uveřejnil, že Svatý Otec vyhlásil mariánský rok na základě impulsu Međugorje (Italieni in Scozia, okt.-nov. 1987).
   Vizionářka Marija: "Gospa dává poselství vždy 25. v měsíci a často si všímám, že druhý den Svatý Otec řekne to samé. Svatý Otec je tak intenzivně vedený Duchem Svatým, anebo má také vidění."
   Mirjana vícekrát uvedla, že r. 1987 soukromě mluvila s papežem. On ví o těch deseti tajemstvích. Tenkrát papež řekl: "Kdybych nebyl papežem, cestoval bych do Međugorje."
   Při březnovém setkání biskupů s papežem r. 1995 byl i bývalý mostarský biskup Žanić. Ten položil papeži otázku: "Svatý Otče, kdy přijedete do Sarajeva?"
   Jan Pavel II. odpověděl: "Myslel jsem, že se mě zeptáte: Svatý Otče, a kdy přijedete do Međugorje?"
   Arcibiskup Benitz z Paraguaye nevěděl, jak se má zachovat při návštěvě P. Barbariće z Međugorje do Paraguaye. V říjnu 1994 se na to zeptal Sv. Otce. Dostal tuto odpověď: "Povol všechno, co se týká Međugorje."
   Italská biskupská konference v Benátkách r. 1988: na otázku biskupů, zda mohou do Međugorje posílat věřící, Svatý Otec řekl: "Na vašem místě bych tam už dávno byl."
   Když se arcibiskup z Chiavari, Cavallero, vrátil z Međugorje, vyprávěl o tom Svatému Otci. Papež se ho zeptal: "Međugorje, Vy tomu věříte?"Biskup odpověděl: "Ano. A Vy, Svatý Otče, tomu věříte?" Svatý Otec odpověděl: "Ci credo, ci credo, ci credo!" (Věřím tomu...)
   Kardinál Tomášek, který byl hluboce přesvědčený o pravosti zjevení v Međugorje, se před návštěvníky vídeňské modlitební akce vyjádřil, že při návštěvě v Římě na vlastní uši slyšel výrok Jana Pavla II., že kdyby nebyl papežem, rád by jel do Međugorje a tam pomáhal při práci s poutníky.
   Dne 6.4.1995 chorvatský prezident Tudjman a kardinál Kuharić navštívili Sv. Otce. Papež tehdy řekl "Chci jet do Splitu, do Maria-Bistrice a do Međugorje!" "Ochraňujte Međugorje," vzkazoval papež P. Zovkovi.

   Papež Jan Pavel II. k Josefovi Zovkovi: Chraňte mi Međugorje...!
   Při setkání korejských biskupů s papežem Mons. Kim řekl Sv. Otci: "Prostřednictvím vás se mohlo Polsko osvobodit od komunismu." Papež oponoval: "To není moje zásluha. To je dílo Matky Boží, jak nás ubezpečuje ve Fatimě a v Međugorje."
   Biskup P. Hnilica: "Jednou mi Svatý Otec četl z knihy o Međugorje a řekl toto: Međugorje je pokračování Fatimy kvůli obrácení Ruska! Tam Panna Maria hledá vojáky, misionáře pro Rusko!"
   Italský kněz Gianni Sgreva mluvil s Janem Pavlem II. o modlitebních společenstvích z Međugorje: "Svatý Otec mě poslouchal, přiblížil se ke mně a řekl mi přímo do ucha: Nestarejte se o Međugorje, protože já myslím na Međugorje a modlím se za jeho úspěch každý den."


Hlas Matky Boží
   Splitsko-makarský arcibiskup, Dr. Frane Franić, předseda teologické komise biskupské konference bývalé Jugoslávie, je v katolické Církvi uznávaný jako dobrý a moudry biskup, který se nejlépe uměl vzepřít marxistickému ateizmu. Řekl: "Dvakrát jsem mohl být přítomen zjevení a bylo mi jasné, že tu nemůže jít o nějaké klamání nebo halucinace, ale jde o pravé náboženské zážitky. Věřím v pravdivost zjevení."
   "Každý kněz se má denně modlit tři hodiny, každý biskup čtyři a biskupové na odpočinku pět hodin. Děkuji Bohu za to, že jsem mohl prožít rozvoj mystické teologie a mystických zjevení, hlavně međugorských. Uznávám pravdivost poselství Marie v Međugorje." (v prosinci 1996 v katedrále ve Splitu)
   "Měl jsem vlastní osobní zkušenost, kterou považuji za zázrak a ta mě přesvědčila, že poselství Panny Marie z Međugorje jsou skutečná... O podrobnostech vlastního zážitku radši nevyprávím, protože se to týká i dalších lidí." (z rozhovoru pro Glas Mira, listopad 1993)
   "Naše Paní se tu zjevuje, jsem o tom přesvědčený." (v rozhovoru později uveřejněném v knize R. Laurentina)
   Při příležitosti představení nové fotomonografie o Međugorje arcibiskup Franić ve Splitu vyhlásil: "Já osobně jsem hlas Matky Boží slyšel, ale nikdy jsem Ji neviděl." (Međugorje - offiziel, červenec 1997)
Blahoslavená Matka řekla, že důvodem, proč ukazovat obrazy z milostných míst, je, že smíme věřit a že naše víra může být posílena, protože jsme do jisté míry všichni jako pochybující Tomáš. My všichni se na to chceme podívat
To činí naši víru snazší.
[2]

Šestice vizionářů, když ještě byli dětmi

Kostel sv. Jakuba zdálkyTisíce poutníků shromážděných u kostela přede mší sv.

Socha Panny Marie v Medjugorje


Mše v kostele sv. Jakuba. To není žádná zvláštní událost. Mši běžně slouží velké množství kněží.


Lidé se zpovídají venku, když jsou zpovědnice uvnitř přeplněné.

Socha Panny Marie, stojící před kostelem sv. Jakuba v Medjugorje


Hora Zjevení, místo nesčetných zázraků a milostí, kde se poutníci pokojně modlí k Matce Boží, ti, kteří "se na hoře modlí každodenně"

Mnoho poutníků jde po kamenech na horu Zjevení bosých jako projev kajícnosti


      

Vrchol Kryvik s tisíci modlících se u kříže

Poutníci stojící venku během mše v kostele sv. Jakuba, když uvnitř není místoFotografie sochy P. Marie. Při fotografováním bodovým světlem lesky vytvořily reliéf Krista ukřižovaného.
Podivuhodný snímek exponovaný v Medjugorje. Po vyvolání blahoslavená Matka držela všech patnáct desátků růžence.
Růžové okvětní lístky  [1] Anton Selecký, M_Rosa 3-4/1998: "Medžugorje (Pošlem vám svoju Matku)"
http://mrosa.szm.sk/341998/index.htm
  [2] http://www.calltochrist.com/main.html
http://www.calltochrist.com/pictures/photos.html


http://web.katolik.cz/feeling/library/Medjugorje.pdf http://web.katolik.cz/feeling/library/Medjugorje.pdf http://web.katolik.cz/feeling/library/Medjugorje.zip http://www.medjugorje.hr/ http://www.medjugorje.org/ http://www.verite.cz/ stopy@centrum.cz

obsah | předchozí | další