P o j ď   s i   s á h n o u t   n a   B o h a  ..
main page INDEX   _______________________________________________________________ část 1 / úvod _________
                                                                         
- fyzikálně poznatelné
- ohmatatelné
- zjistitelné senzoricky a organolepticky
- bez vědeckého vysvětlení     Bůh usnadňuje naši víru tím, že se Sám snižuje k tomu, aby k nám přicházel, abychom Ho v jeho činnostech poznávali, obdivovali se Mu a měnili svůj život po nabití novou Boží energií z poznání. Naopak ten, který víru hledá nebo je nejistý, může v pozorování Boha při jeho činnosti získat základ své víry.
     Stopy Boha jsou nepřehlédnutelné, jsou všeobecně známé, jsou popsány v desítkách knih a je jich plný internet. V knize jsou vyjmenovány jen některé, čtenář si sám může doplňovat knihu o další mimořádné skutky Boží, protože jejich výčet nebude nikdy úplný. Tyto stopy Boží jsou v současnosti poznatelné, je možné někam odjet a přesvědčit se, ať pohledem, ať osaháním, ať zkoumáním trvalých následků, ať svědectvím jiných.
     Všechny stopy Boží Církev pozorně zkoumá a je-li činnost ukončena, může vynést svůj soud o tom, zda jev má nebo nemá nadpřirozený charakter. V zázraky není věřící povinen věřit, ochuzuje se však tím o možnost smyslového nazírání Boha jako o důležitou část své osobní lásky k Bohu. Boha potřebujeme zažívat a prožívat, Bůh není jen v suché liteře.
     Stopy Božího svědectví o Sobě jsou seřazeny pouze s ohledem na četnost nebo na datum. Přidána je sekce, kde se musí hledající spolehnout na prostřednictví druhých osob; tak tomu je ale vždy, protože víra je z hlásání, tedy také pouze ze svědectví jiných.
     Iniciativní je zde Bůh; není proto správné odmítat tuto nabídku a nejít se přesvědčit, nejít "si sáhnout". - Někteří tuto nabídku odmítají. "Nechceme tyto zázraky, my máme Písmo." Jim potom platí Izaiášova slova: "Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Boha, buď dole z hlubin nebo nahoře z výšin." Achaz odpověděl: "Nechci žádat a nebudu pokoušet Hospodina. Proto vám dá znamení sám Panovník" (Iz 7,10-12.14a), anebo aby neochota Boží zásah přijmout, poznat a uznat nevedla u nich ke konstatování jako u nechápavých apoštolů: "Ještě nerozumíte a nechápete? Je vaše mysl zatvrzelá? Oči máte, a nevidíte, uši máte, a neslyšíte!" (Mk 8,17n). Popírat Boží div je stejné, jako se Bohu rouhat. To učinil Zola, jak je psáno výše.Obsah části 1:

sekce název popis časové údaje
1 Zázrak trvalý

Některé stopy Boží nám byly zachovány jako trvalé tak, abychom se jim mohli podivovat z následujících příčin: nepodléhají fyzikálním a přírodním zákonům, umožňují hluboké zkoumání odborníky pomocí nejmodernější techniky, jsou nepopiratelné svou zjevnou skutečností.

Místa bývají chráněná a přístup místo od místa řízen vlastním řádem.

2 Zázraky na místech, kde se stávají často

Existují místa, kde Bůh dopouští zázraky hojně a často nebo je jich ověřen větší počet. Takové stopy jsou nepopiratelné a ukazují jasně na svého Původce. Jde zejména o uzdravování, ale také o obracení se k dobrému a o naplnění osob zvláštními milostmi.

Místa kontaktu s Bohem jsou přístupná stále (denně).

3 Zázraky na místech, kde se stávají méně často

Bůh dovoluje na určitých místech jako znamení milosti občas zázrak - většinou uzdravení. Nejčastěji to bývají hroby světců, které vyslýchá při jejich přímluvě za prosebníka. Zázraků je ale málo.

Místa kontaktu s Bohem jsou přístupná stále (denně).

4 Zázrak v určitý den

Některé zázraky Bůh koná v určitý výroční den. Je tak možné si dokonce naplánovat podle kalendáře, kdy se půjdu přesvědčit o Božím divu, potřebném pro mou víru.

Podle kalendária.

5 Zázrak určený na daný den před druhým příchodem Páně a zázrak života těch, kteří mají slíbeno se ho dočkat

Zvláštní stopou je Boží příslib. Neznáme jeho přesný čas, ale známe místo a polohu. Jiným typem je přislíbení některým osobám, že se druhého příchodu Páně dožijí. Některé jsou již velmi staré.

Místa kontaktu s Bohem jsou volně přístupná stále, neboť to jsou exteriéry.U osob podle jejich možností.

6 Svědectví prostředníka

Po celou dobu existenci lidstva Bůh používá svých poslů ke hlásání svého slova, svých nařízení, pokynů, milostí. I když nám byla všechna pravda sdělena v Novém Zákoně a uzavřením kánonu Bible už k Písmu svatému nebude nic přidánu, přesto Pán považuje za důležité nás usměrňovat, vysvětlovat nám, poučovat nás, vychovávat a osvěcovat, abychom neodcházeli ze správné cesty k Bohu na nějakou jinou cestu, která může Boha míjet, a abychom Ho milovali tak, jak to požaduje On.

Možnost kontaktu s prostředníky
obsah | předchozí | další

POZNÁMKY:_________________________________________________________________________________________________________________/