P o j ď   s i   s á h n o u t   n a   B o h a  ..
main page INDEX   ___________________________________________ sekce_06 / Svědectví prostředníka _________
                                               


SVĚDECTVÍ PROSTŘEDNÍKA

   Mnozí lidé se domnívají, že svatost je v první řadě mravní dokonalost a bezvadné dodržování všech norem. Právě takové pojetí svatosti v člověku ale jaksi intuitivně vzbuzuje nedůvěru, a do jisté míry i odpor. Jaký div, vždyť pozorná četba evangelií ukazuje, že "svatost" pojímaná jako dokonalá zákonnost a nafoukané elitářství charakterizovala právě farizeje a zákoníky. Jestliže se taková "svatost" hnusila Ježíši z Nazareta, pak se bude zajídat i jeho následovníkům. Dalo by se dokonce říci, že střet mezi Ježíšem a jeho odpůrci byl střetem odlišných pojetí svatosti, a proto také střetem dvou typů pojímání Boha. Jestliže věříme, že Ježíš Kristus je definitivním zjevitelem Boha (Kol 1,15) a dokonalým obrazem nebeského Otce (Jan 14,9), pak je také pro křesťany absolutní mírou svatosti.
   Člověk touží po tom, aby se podobal Bohu, ale problém je v tom, že tuto touhu není s to naplnit vlastními silami. Pokud se člověk dělá sám "bohem", vždycky z toho vycházejí karikatury Boha, karikatury svatosti, vlastně modly. Jelikož se hříchem v člověku Boží obraz pokřivil, došlo i k znetvoření pojmu svatosti.
   V čem tedy tkví křesťanská svatost? Až novozákonní ctitelé Trojjediného vědí, že Bůh je totálním úkonem sebedarování, bezbřehým úkonem lásky až za hrob, lásky silnější než smrt. Ryzí svatost tak v první řadě tkví ve velkorysosti, lásce, milosrdenství, v nasazování se pro druhé, v hlubokém soucítění s druhými přesně tak, jak to vidíme u Krista. Dokonce spočívá i v jisté míře pohrdání "svatostí" podle lidských měřítek. Toto počínání je vlastně kácením model, karikatur Boha vytvořených lidskýma rukama. Svatost rozhodně není úzkostlivým slušňáctvím a chorobným otročením tomu, jak mne vidí ti druzí. 16 - 1     Fenomén prostřednictví

Úloha prostřednictví a jeho realizace v životě Církve. Proč a jak se projevuje zejména Mariino prostřednictví, jaký má vztah ke zjevení Krista a k Písmu svatému. Vztah Panny Marie k Osobám Trojjediného Boha.


6 - 2

    Poselství z Fatimy

Obsah a význam sdělení, která nám podala Panna Maria prostřednictvím tří dětí o válkách v současném světě, o účinných prostředcích, jimiž lze ovlivnit vývoj událostí, a o konečném období světových dějin. Vizionářka Lucie z roku 1917 dosud žije.
Fotogalerie.


6 - 3

    Poselství z Garabandalu

Obsah a význam sdělení, která nám podala Panna Maria prostřednictvím čtyř děvčat o významu a úctě k Eucharistii. Všichni vizionáři žijí.
Fotogalerie.


6 - 4

    Poselství z Međugorje

Obsah a význam sdělení, která nám podává Panna Maria prostřednictvím šesti dětí jako cestu k obnovení správného náboženského života v rodině, farnosti a celé Církvi s hlavním důrazem na obrácení se a kajícnost. Toto zjevování je mimořádným fenoménem, neboť s výjimkou 5 dní probíhá od 25.6.1981 dosud a denně! Všichni vizionáři žijí.


6 - 5

    Poselství Božího Milosrdenství a Boží Spravedlnosti

Poselství zemřelé sestře Faustyně vedlo k jejímu svatořečení a k zavedení celocírkevního Svátku Božího Milosrdenství. Nyní vystupuje pokračovatelka Martha-Maria, jíž je zjevována Boží Spravedlnost.


6 - 6

    Poselství Opravdového Života v Bohu

Intimně-mystické poselství zjevované do současnosti P. Ježíšem omilostněné duši Vassule po dobu 17 let. Záznam poselství má sloužit jako učebnice pro vrůst lidské lásky do lásky Boží, která je nepochopitelně nezměrná.


6 - 7

    Poselství Mariánskému kněžskému hnutí

Poselství předávané formou vnitřní řeči přes kněze P. Gobbi po dobu 25 let. Panna Maria podávala o významných dnech církevního roku svá poselství, jimiž prohlubovala chápání základních tajemství a dogmat ve vztahu k ní, k Eucharistii a zejména o významu kněžství. Výsledkem formace má být vytvoření šiku maličkých jako nejúčinnější úderné síly v rozhodném boji proti Zlému.


6 - 8

    Poselství z Kibeho

Obsah a význam sdělení, která nám podala Panna Maria prostřednictvím několika šesti pravých vizionářů v období 2 let.


6 - 9

    Poselství z Amsterodamu

Obsah a význam sdělení, která nám podala Panna Maria prostřednictvím omilostněné duše. Zjevení mají vztah k poslednímu dosud nevyhlášenému dogmatu o Mariině prostřednictví a spoluvykupitelství.


6 - 10

    Poselství z Turzovky

Obsah a význam sdělení, která nám podala Panna Maria prostřednictvím dosud žijícího vizionáře Lašuta.

1 výňatky z článku: Prof. ThDr. Ctirad Václav Pospíšil: "Svatost tajemná i hravá", Katolický týdeník 48/2002obsah | předchozí | další

POZNÁMKY:_________________________________________________________________________________________________________________/